Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne- adwokat Rzeszów

Jaka jest funkcja świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne ma na celu zrekompensować osobom, które opiekują się najbliższymi, którzy posiadają orzeczenie o znanym stopniu niepełnosprawnych brak możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Taki opiekun nie może podjąć pracy, gdyż opiekuje się osobą, która najczęściej wymaga opieki przez całą dobę. Właśnie w tym celu wprowadzone zostało świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie pielęgnacyjne, a ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Osoba, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Dzięki temu osoba taka może korzystać ze świadczenie publicznej służby zdrowia oraz w przyszłości nabyć prawo do emerytury lub renty. Składki na ubezpieczenie społeczne za taką osobę pokrywane są przez właściwego Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta. Świadczenie pielęgnacyjne jest traktowane podobnie jak wykonywania pracy. Nie ma co się dziwić, gdyż opieka nad osobą niepełnosprawną to ciężka praca, za którą należy się wynagrodzenie.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Decyzję w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego wydaje Wójt, Burmistrza lub Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli chodzi o Rzeszów to właściwy jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

Obsługą tych organów zajmują się jednostki organizacyjne takie jak Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i tam należy złożyć wniosek.

Ile trwa sprawa o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Etap Administracyjny sprawy o ustalenie prawa do ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zwykle trwa ok. 2 miesięcy w I instancji i ok. 1 miesiąc w II instancji. Jeżeli chodzi o czas rozpoznania sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie to zwykle postępowanie trwa kilka miesięcy. Warto jednak zaznaczyć, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, z pewnymi wyjątkami, a nie daty wydania przez organ lub Sąd rozstrzygnięcia.

Świadczenie pielęgnacyjne, a prawo do emerytury

Nie można jednocześnie pobierać świadczenia pielęgnacyjnego i emerytury. Świadczenia te mają charakter konkurencyjny. Przepisy stanowią, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do emerytury lub renty oraz innych podobnych świadczeń. Czasami zdarza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest wyższa niż wysokość przyznanej emerytury. Ustawodawca tego nie przewidział. Przez wiele lat Sądy stały na stanowisku, że nie istnieje możliwość wyboru przez uprawnionego wyższego świadczenia, w takiej sytuacji. Kilka lat temu linia orzecznicza ulegała zmianie. Aktualnie uznaje się, że uprawniony może otrzymać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jeżeli wypłata jego emerytury zostanie wstrzymana. Uprawniony powinien zatem w postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przedłożyć decyzję o zawieszenie wypłaty emerytury. W celu uzyskania takiej decyzji wystarczy złożyć do organy rentowego stosowny wniosek.

Prawo do emerytury, a ciągłość świadczenia pielęgnacyjnego

W praktyce często zdarza się problem związany z zapewnieniem osobie ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne ciągłości świadczenia. Skoro, w celu uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy zrezygnować z prawa do emerytury to zachodzi ryzyko, że wnioskodawca zrezygnuję z pobierania emerytury, a nie otrzyma też świadczenia pielęgnacyjnego. Oczywiście następnie może złożyć wniosek o wznowienie wypłaty emerytury, jednak przez pewien czas, który może trwać nawet kilka miesięcy nie otrzyma żadnego świadczenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 5 maja 2023 r. o sygn. akt. IV SA/Wr 725/22 stwierdził, że organ ma obowiązek zapewnienia wnioskodawcy ciągłości pobieranych świadczeń. W wyroku tym Sąd zaproponował procedurę polegającą na tym, że najpierw organ wydający decyzję w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego ustala pozostałe przesłanki prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a jeżeli ustali, że wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego tylko na przeszkodzie jego przyznania stoi pobieranie przez wnioskodawcę emerytury to powinien skierować do strony pismo, w którym poinformuje ją że wyda pozytywną decyzję pod warunkiem, że wnioskodawca przedłoży decyzję organu rentowego o wstrzymaniu prawa do emerytury. Organ powinien wyznaczyć co najmniej 30 dniowy termin na przedłożenie takiej decyzji. W takim przypadku wnioskodawca może złożyć do organy rentowego wniosek o wstrzymanie wypłaty emerytury i po uzyskaniu decyzji organu rentowego przedłożyć je organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że nie rozwiązuje to problemu różnicy świadczeń należnych za czas trwania postępowania. Organ przyznaje bowiem świadczenie pielęgnacyjne w takim przypadku za okres od dnia wstrzymania prawa do emerytury. Postępowania w sprawie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym okres od dnia złożenia wniosku o ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do dnia przedłożenia przez uprawnionego decyzji w sprawie wstrzymania prawa do pobierania emerytury może potrwać nawet kilka miesięcy i za ten okres wnioskodawca będzie pobierał niższe świadczenie. Aktualnie ani judykatury, ani doktryna nie znalazła rozwiązania dla tego problemu.

Świadczenie pielęgnacyjne, a data powstania niepełnosprawności

Przypomnieć należy, że art. 17 ust. 1b u.ś.r. w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP (wyrok TK z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 ). Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny konsekwentnie prezentuje stanowisko, iż nie jest dopuszczalne oparcie decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na tej części przepisu art. 17 ust. 1b u.ś.r., która została uznana za niezgodną z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Wyrok z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 23 października 2014 r. pod poz. 1443 i z tym dniem orzeczenie Trybunału weszło w życie. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Przyjęcie, że stwierdzenie niekonstytucyjności przepisu nie przekłada się na ukształtowanie nowego stanu prawnego byłoby sprzeczne z zasadami państwa prawa, które organy mają obowiązek wcielać w życie. Tezę tę potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 7 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt. II SA/Rz 370/20. Z uwagi na te fakty zarzut organu, w zakresie w jakim kwestionuje on prawa do świadczenia ze względu na wiek powstania niepełnosprawności jest całkowicie chybiony. Pomimo tych jednoznacznych argumentów, poglądów judykatury oraz doktryny organy postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego organy nadal odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na datę powstania niepełnosprawności osoby, który wymaga opieki. Organy najczęściej stoją na stanowisku, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ich nie wiąże, gdyż nie są świadome, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uchyla stosowanie przepisy uznanego za niezgodny z Konstytucją. Takie stanowisko wynika przede wszystkim z braku zrozumienia różnicy pomiędzy skutkami wyroków wydanych przez Sądy oraz Trybunał Konstytucyjny. Nie mniej jednak w przypadku uzyskania odmownej decyzji wyłącznie z powodu kwestionowania daty powstania niepełnosprawności usunięcie takiej decyzji z obrotu prawnego jest stosunkowo łatwe. Samorządowe Kolegia Odwoławcze prezentują stanowisko zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i ugruntowanych poglądów Sądów administracyjnych w tej materii dlatego najczęściej taka decyzja może zostać zmieniona na korzyść wnioskodawcy jeszcze na etapie postępowi administracyjnego, bez konieczności składania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne – czego się wystrzegać?

W swojej praktyce wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, że pracownicy organów administracji ustnie informowali stronę, że nie należy jej się świadczenie pielęgnacyjne i doradzali aby wobec tego nie składać wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia. Nie warto rezygnować ze złożenia takiego wniosku w takim przypadku, od ustnej informacje pracownika organu nie można się odwołać, od pisemnej decyzji tak. Jeżeli masz wątpliwości co do tego, czy spełniasz przesłanki do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego to lepiej złożyć wniosek aniżeli tego nie zrobić, gdyż to nic nie kosztuje. Ponadto osoba ubiegają się o świadczenie pielęgnacyjne musi uważać na podmioty oferujące pomoc prawną w tych sprawach, a które nie są prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych. Firmy takie pobierają najczęściej bardzo wysokie wynagrodzenie sięgające nawet trzykrotności wysokości świadczenie pielęgnacyjnego, a kwalifikacji tych podmiotów nie można w żaden sposób zweryfikować, gdyż może je założyć każdy, nawet bez jakiegokolwiek wykształcenia. Jeżeli chcesz, aby Twoją sprawę poprowadził specjalista to zwracaj się o pomoc prawną wyłącznie do adwokata lub radcy prawnego.

Pomoc adwokata z Rzeszowa w sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego

Pracowałem przy wielu sprawach dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, dlatego też znam aktualne orzecznictwo i poglądy doktryny. Jeżeli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne to orzecznictwo sądów w ostatnich latach bardzo ewoluowało i proces ten jeszcze się nie zakończył. W związku z tym faktem jako adwokat śledzę sprawy, które toczą się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a dotyczą świadczenia pielęgnacyjnego. Powierzając mi sprawę możesz być pewien, że zrobię wszystko abyś takie świadczenie otrzymał.