ADWOKAT RZESZÓW

nazwa Kancelarii: adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 
adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35/074 Rzeszów
godziny otwarcia: pn.-pt.: 08:00 - 16:00
zakres usług: usługi adwokackie w Rzeszowie
tel.: +48 721 943 242
e-mail:  rzeszow@czyzynski.pl

ADWOKAT PIOTR CZYŻYŃSKI

Kancelaria adwokata Piotra Czyżyńskiego świadczy profesjonalną pomoc dla konsumentów i podmiotów gospodarczych.

Jeśli szukasz adwokata z Rzeszowa zapraszam do kontaktu.

Piotr Czyżyński

O mnie

Aktualnie wykonuje zawód adwokata, wcześniej przez wiele lat wykonywałem zawód radcy prawnego. Swoje doświadczenie nabyłem przede wszystkim na sali sądowej, uczestnicząc w rozprawach jako pełnomocnik stron zarówno w procedurze cywilnej, jak i karnej. Usługi reprezentacji świadczyłem przed Sądami w różnych miastach, ale głównie w Rzeszowie, gdzie mieszkam. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji (aktualnie Instytucje Prawa) Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następnie ukończyłem aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Aktualnie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach gospodarczych, spadkowych, rodzinnych, karnych oraz upadłościowych. Zajmuje się także prawem administracyjnym.

Sprawy NAJCZĘŚCIEJ prowadzone w ramach Kancelarii w Rzeszowie

Jest to przyzakładowy wykaz spraw, które prowadzę. Zajmuję się także innymi sprawami, jednak pod względem ilościowym z takimi sprawami spotykam się najczęściej

Prawo cywilne:

Prawo spadkowe:

Prawo rodzinne:

Prawo pracy

Sprawy emerytalno-rentowe

Prawo karne

Prawo administracyjne:

Znajdź nas na mapie 

ZESPÓŁ

adwokat

piotr Czyżyński

Członek okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowem. Wpisany zarówno na listę radców prawnych jak i adwokatów, ale aktualnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę w Rzeszowie, gdzie można się z nim osobiście spotkać, w celu uzyskania porady prawnej, czy omówienia warunków współpracy w ramach reprezentacji. Swoje sprawy prowadzi osobiście. Największe doświadczenie posiada na gruncie procesowym, gdyż uczestniczył w setkach rozpraw jako radca prawny, a później adwokat. W pracy zawodowej jest dokładny i sumienny. W relacjach z Klientami i współpracownikami cechuje się wysoką kulturą osobistą. Mec. Piotr Czyżyński jest osobą pracowitą i wytrwałą w dążeniu do celu.

radca prawny

arkadiusz orłowski 

Mec. Arkadiusz Orłowski wykonuje zawód radcy prawnego. Najczęściej odpowiada za pierwszy kontakt z Klientem, ustalenie zakresu problemu prawnego i znalezieniu najlepszego rozwiązaniu. Radca prawny Arkadiusz Orłowski zajmuje się między innymi sprawami administracyjnymi. Dobrze rozumie też problemy przedsiębiorców, ich model biznesowy dlatego jest w stanie dopasować ofertę Kancelarii ściśle do potrzeb Klienta firmowego. Mecenas Arkadiusz Orłowski zajmuje się w Kancelarii między innymi koordynacją prowadzonych przez innych radców i adwokatów spraw, przygotowanych publikacji oraz tworzeniem ofert współpracy i negocjowaniem ich warunków. Pracę dyplomową obronił z zakresu ustrojów majątkowych małżeńskich.

radca prawny

joanna orłowska-pączek

Joanna Orłowska-Pączek jest członkiem Okręgowej Izby Radców prawnych w Rzeszowie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobry studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców prawnych w Rzeszowie.

Pani mecenas to radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa w tak newralgicznych aspektach jak te dotyczące prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, czy też ochrony informacji niejawnych. Jako radca prawny Pani mecenas posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym o rozwód, alimenty, opiekę nad dzieckiem. Mec. Joanna Orłowska-Pączek prowadzi także sprawy, z zakresu upadłości konsumenckiej. Pani mec. jest również specjalistą od prawa procesowego, gdyż doświadczenie nabywała na sali sądowej.

FORMULARZ KONTAKTOWY 

fORMY POMOCY PRAWNEJ

Porada prawna adwokata z Rzeszowa Zwykle pomoc prawna zaczyna się właśnie od udzielenia porady prawnej.

pORADA PRAWNA

Porada prawna zwana inaczej konsultacją prawną polega na udzielenia Klientowi ustnej odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące jego problemów prawnych. Porada prawna może zostać udzielona na miejscu, w Kancelarii w Rzeszowie lub zdalnie przez telefon czy komunikator internetowy. W celu uzyskania porady prawnej można umówić się telefonicznie lub mailowo. Najlepiej krótko opisać swój problem dzięki czemu będę mógł ustalić czy podejmę się pomocy prawnej i wycenie usługę. Jeżeli Klient dysponuje dokumentami związanymi ze sprawą najlepiej, gdy przed udzieleniem porady prawnej prześlę ich skany na maila Kancelarii, dzięki czemu adwokat będzie mógł uprzednio się z nimi zapoznać i dokonać analizy. Ewentualnie istnieje możliwość przeniesienia tych dokumentów na spotkanie z prawnikiem.

Adwokat z Rzeszowa sporządzi potrzebny dokument Mogę sporządzić dokument, którego potrzebujesz taki jak umowa, czy pismo procesowe.

SPORZĄDZENIE DOKUMENTU

Usługa sporządzenia dokumentu polega na przygotowaniu określonego pisma lub innego dokumentu. Dokument ten będzie stanowić wyłączną własność Klienta. Katalog dokumentów, których sporządzenie wymaga posiadania wiedzy prawniczej jest bardzo szeroki. Do dokumentów tych należą zarówno pisma skierowane do określonych osób lub instytucji takie jak pozwy, wezwania do zapłaty, apelacje, wnioski, jak i dokumenty regulujące stosunki prawne takie jak umowy, statuty, regulaminy. Do sporządzenia dokumentów przez adwokata potrzebne są informacje od Klienta. W przypadku pism procesowych informacje te dotyczą przede wszystkim stanu faktycznego sprawy oraz istniejących dowodów, natomiast w przypadku pism regulujących dany stosunek prawny adwokat musi ustalić jakie są oczekiwania Klienta, a także pozostałych stron tego stosunku.

Reprezentowanie przez adwokata Usługa reprezentacji daje największą gwarancję ochrony interesów prawnych Klienta.

REPREZENTACJA W sąDZIE

Adwokat może reprezentować Klienta zarówno przed instytucjami publicznymi takimi jak Sądy czy organy władzy publicznej, jak i podmiotami prywatnymi, czyli osobami fizycznymi, prawnymi, w tym spółkami. Jedną z form reprezentacji interesów Klienta jest udział adwokata w negocjacjach biznesowych. Reprezentacja polega co do zasady na dokonywaniu czynności w imieniu Klienta. Taka forma pomocy prawnej w toku procesu sądowego jest pełna, dlatego gwarantuje najwyższy poziom ochrony prawnej. Oczywiście pełna reprezentacja w Sądzie wiąże się najczęściej z większymi kosztami niż doraźna pomoc prawną, ale za to w przypadku reprezentacji najczęściej można liczyć na zwrot tych kosztów od strony przegrywającej sprawę. W postępowaniu sądowym zasadą jest, że Sąd nakłada na stronę przegrywającą sprawę obowiązek zwrotu kosztów procesu, w tym wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Adwokat Rzeszów- cennik 

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia adwokata?


Nakład pracy adwokata z Rzeszowa Nakład pracy adwokata jest kluczowy dla wysokości jego wynagrodzenia.

Nakład pracy

Cena usługi prawnej zależy przede wszystkim od nakładu pracy adwokata prowadzącego sprawę. Bardzo często zdarza się tak, że sprawa o bardzo małej wartości przedmiotu sporu generuje prawnikowi więcej pracy, niż sprawa dużej firmy o wielkie pieniądze. Każdą sprawę należy jednak prowadzić z takim samym zaangażowaniem i przy uwzględnieniu najwyższego stopnia zawodowej staranności. Z uwagi na ten fakt Klienci bardzo rzadko decydują się na pomoc prawną w formie reprezentacji w sprawach drobnych. Jest to zrozumiałe, gdyż bardzo często wymagany nakład pracy w takiej sprawie powoduje, że należne adwokatowi honorarium może być zbliżone lub nawet przewyższać wysokość dochodzonego przez Klienta przed Sądem roszczenia. Bardzo często nakład pracy adwokata w sprawie jest niedoceniany. Udział w rozprawie to tylko jeden z elementów składających się na czas pracy adwokata. Większość czynności podejmowanych przez adwokata takich jak przygotowanie pism procesowych, wyszukiwanie i analizowanie przepisów i orzecznictwa, a także planowanie wystąpień na rozprawie jest niewidoczna. Na nakład pracy adwokata ma wpływ stopień skomplikowania sprawy, ilość uczestników postępowania oraz liczba wyznaczonych terminów rozprawy.

Wartość przedmiot sporu Wysokość wynagrodzenia jest zależna od wartości sprawy.

Wartość przedmiotu sporu

Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia brana jest też pod uwagę wartość przedmiotu sporu, oczywiście w sprawach, w których taka wartość występuje. Oczywistym wydaje się, że wynagrodzenie adwokata w przypadku sprawy, która dotyczy małej kwoty będzie niższe niż w sprawie, która dotyczy dużej sumy. Warto jednak zaznaczyć, że czasem w sprawie dotyczące znacznej wartości przedmiotu sporu nakład pracy adwokata jest wyższy, a wynika to między innymi z faktu, że sprawa taka zostanie rozpoznana w postępowaniu uproszczonym, które przewiduje znacznie więcej rygorów procesowych i obowiązków, które obciążają stronę. Nie mniej jednak niższe wynagrodzenie w sprawach o drobne roszczenia wynika z konieczności zapewnienia obsługi także takich spraw.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Rozporządzenie określa minimalne stawki adwokackie.

Rozporządzenie w sprawie stawek adwokackich

Wynagrodzenie adwokackie jest co do zasady ustalane na zasadach rynkowych. Niemniej, jednak wysokość kwoty tego wynagrodzenia nie może naruszać powszechnie obowiązującego prawa. Przede wszystkim honorarium adwokackie musi się mieścić w ramach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek adwokackich. W rozporządzeniu tym została przewidziana zarówno minimalna, jak i maksymalna stawka za wykonywanie czynności, w zakresie pomocy prawnej świadczonej przez adwokata. Minimalna stawka za sprawę jest w niektórych sprawach uzależniona od wartości przedmiotu sporu, a w innych jest zależna wyłącznie od kategorii sprawy. Stawka maksymalna została natomiast ustalona na poziomie sześciokrotności stawki minimalnej. Przepisy nie pozwalają na ustalenie wysokości wynagrodzenia adwokata zależnego wyłącznie od wyniku sprawy. Oznacza to, że nie możemy przyjąć sprawy wyłącznie za wynagrodzenie prowizyjne, które będzie należne wyłącznie w sytuacji, gdy sprawa zostanie wygrana. Dopuszczalna jest natomiast sytuacja, gdy wynagrodzenie adwokata będzie się składać z dwóch części, jednej stałej niezależnie od wyniku sprawy, a drugiej zmiennej zależnej od jej wyniku. Rozstrzygnięcie sprawy nie zależy wyłącznie od czynności podejmowanych przez adwokata.

Zwrot kosztów procesu W niektórych przypadkach można liczyć na zwrot wynagrodzenia adwokata.

Zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata

Jeżeli strona ponosi koszty wynagrodzenia adwokata to ważne dla niej jest to, czy istnieje możliwość zwrotu tych kosztów od trudniej strony. Dla przykładu, jeżeli kontrahent nie zapłacił Ci za wykonaną usługę lub dostarczony towar to niesprawiedliwe jest to, abyś to Ty musiał ponosić koszty sądowe oraz koszty pomocy prawnej, które są konieczne, w celu dochodzenia swoich słusznych praw. W związku z tym faktem ustawodawca przewidział możliwość ubiegania się o zwroty tych kosztów od strony przegrywającej sprawę. Jeżeli zatem Twój pozew o zapłatę zostanie uwzględniony, Sąd uzna, że Twoje żądanie jest słuszne i zasługuje ją ochronę prawną to wówczas zasądzi od drugiej strony na Twoją rzecz również obowiązek zwrotu kosztów procesu, które poniosłeś tytułem opłaty sądowej, czy też wynagrodzenia adwokata. Musisz jednak pamiętać, że działa to też w drugą stronę. Oznacza to, że jeżeli to Ty przegrasz sprawę to będziesz musiał zwrócić stronie przeciwnej koszty, które poniosła ona, w celu obrony przed Twoimi roszczeniami, w tym wynagrodzenia reprezentującego ją pełnomocnika profesjonalnego. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Sąd ma obowiązek zasądzić koszty zastępstwa prawnego świadczonego przez adwokata w wysokości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy pełnomocnikiem, a Klientem. Warunkiem jest oczywiście przedłożenie spisu kosztów, który określać będzie wysokość wynagrodzenia należnego lub wypłaconego adwokatowi. Spis kosztów nie ma określonej formy. Pismo takie powinno zawierać oznaczenie stron, sygnaturę sprawy i nazwę Sądu oraz wykaz poniesionych przez stronę kosztów, datę i podpis. Niestety nadal zdarza się, że pomimo przedłożonego spisu kosztów Sądy zasądzają wynagrodzenie adwokackie zgodnie ze stawką minimalną. W mojej opinii jednak praktyka ta nie jest prawidłowa. Przepisy rozporządzenia oraz kodeksu postępowania cywilnego wprost wskazują, że zasądzenie wynagrodzenia w stawce minimalnej, ewentualnie jego podwyższenie biorąc pod uwagę nakład pracy pełnomocnika i inne czynniki wymienione we wskazanym powyżej rozporządzeniu następuje w przypadku wniesienia o zasądzenie tych kosztów według norm przepisanych, a nie dotyczą zasądzenia tych kosztów według spisu kosztów. Orzecznictwo Sądów Okręgowych potwierdza to stanowisko, jednak jako pełnomocnik nie mogę zagwarantować, że w konkretnej sprawie mój Klient uzyska pełny zwrot kosztów mojego wynagrodzenia. Obecnie jednak, w przypadku, gdy Klient nie uzyskał pełnego zwrotu kosztów procesu to zaskarżam takie postanowienie zażaleniem. Warto również zwrócić uwagę na kwestie proporcjonalnego rozłożenia kosztów procesu. Dzieje się tak, w sytuacji gdy Klient wygrywa sprawę tylko w części. Jeżeli powództwo jest uwzględnione w części to wówczas wszystkie koszty, które poniosły strony są sumowane i proporcjonalnie rozdzielane pomiędzy nimi. W celu uniknięcia takiej sytuacji z perspektywy powoda należy rozważnie formułować wysokość swojego roszczenia. Najlepiej w pozwie podać niższą kwotę, taką co do której zasadności nie ma wątpliwości, a ewentualnie później biorąc pod uwagę przebieg postępowania, w szczególności opinie biegłego rozszerzyć powództwo. Zawężenie powództwo nie spowoduje bowiem odstąpienie od rozdzielenia kosztów, w przypadku częściowej wygranej, natomiast rozszerzenie powództwa nie uniemożliwi uzyskania wyroki zasadzającego świadczenie w pełnej wysokości. Ponadto nawet jeżeli pozew nie obejmował części roszczenia, w pozostałym zakresie, który nie obejmował pozew można wytoczyć dodatkowe powództwo. Niemniej, jednak z uwagi na możliwość nieuzyskania w tym dodatkowym powództwie zwrotu kosztów procesu, w tym honorarium adwokata lepszym rozwiązaniem jest rozszerzenie pozwu. Z perspektywy pozwanego natomiast, w celu uniknięcia pokrycia części kosztów procesu, nawet w sytuacji, gdy pozew nie został uwzględniony w całości zasadnym jest zaspokojenie roszczenia w bezspornym zakresie. Jeżeli dłużnik uznaje w części zobowiązanie to w tej części powinien je zaspokoić, tak aby ewentualnych spór dotyczył wyłącznie roszczenia, w zakresie, w którym jest ono rzeczywiście bezsporne, pozwoli to zaoszczędzić koszty procesu, które mogą być naprawdę duże.

Sądy w Rzeszowie W Rzeszowie swoją siedzibę posiada kilka Sądów.

Właściwość Sądów w Rzeszowie

Dla moich Klientów bardzo ważne jest to jaki Sąd rozpozna ich sprawę. Działam głównie na terenie Rzeszowa, dlatego reprezentuje moich Klientów przede wszystkim przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, Sądem Okręgowych w Rzeszowie i Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie. W naszym mieście mamy Sądy wszystkich instancji w strukturze sądownictwa powszechnego, oprócz Sądu Najwyższego. Jeżeli chodzi o sądownictwa administracyjne to w Rzeszowie działa Wojewódzki Sąd Administracyjny. Większość spraw rozpoznają w pierwszej instancji Sąd Rejonowy. Odwołanie, tj. zażalenie lub apelacja na orzeczenia tego Sądu przysługują do Sądu Okręgowego. Ten drugi Sąd rozpoznaje nie tylko odwołania od decyzji Sądu niższej instancji, ale w niektórych sprawach działa jako Sąd pierwszej instancji. Na gruncie postępowania cywilnego do spraw takich należeć będą postępowania rozwodowe, dotyczące władzy rodzicielskiej oraz postępowania, w których wartość przekracza określoną w kodeksie postępowania cywilnego kwotę, z pewnymi włączeniami dotyczącymi spraw pracowniczy i rzeczowych. Sąd ten rozpatruje też w pierwszej instancji niektóre sprawy karne.

Od orzeczeń Sądu Okręgowego przysługuje odwołanie do Sądu Apelacyjnego. Sąd ten pełni przede wszystkim rolę Sądu kontrolującego orzeczenia Sądów I instancji. Sąd ten wykonuje także inne czynności, między innymi w zakresie współpracy międzynarodowej organów wymiary sprawiedliwości.

Jak wygląda współpraca z adwokatem w Rzeszowie?

Wstępna analiza problemu prawnego Współpraca adwokatem zaczyna się od rozmowy.

Pierwsza rozmowa

Jako adwokat najczęściej rozpoczynam współpracę z Klientem, w zakresie świadczenia pomocy prawnej od rozmowy. Może to być rozmowa telefoniczna albo taka, która będzie miała miejsce w Kancelarii. W pierwszej kolejności ustalam czego sprawa dotyczy. Zajmuje się wieloma kategoriami spraw, ale nie każdą. Jeżeli w jakiś dziedzinie prawnej nie posiadam doświadczenia, wiedzy i nie jestem w stanie w tym zakresie się doszkolić lub nie współpracuje z adwokatem lub radcą prawnym, który może mi pomóc nie podejmuje się danej sprawy. Jest to uczciwe z perspektywy Klienta. Czasem mogą zupełnie bezpłatnie i bez żadnych korzyści z tego tytułu polecić innego adwokat lub radcę prawnego lub pomóc znaleźć prawnika, który specjalizuje się w danej dziedzinie. Warto jednak pamiętać, że wówczas to z tym pełnomocnikiem należy uzgodnić warunki współpracy. W przypadku spraw, które wymagają znajomości prawa krajowego obcego państwa staram się znaleźć prawnika zagranicznego lub wykonującego zawód w tym państwie, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy zarówno prawa polskiego jak i obcego prawa. Wówczas jako adwokat odpowiadam za zagadnienia związane z prawem polskim i powadzone przed polskim Sądem, a prawnik z innego Państwa odpowiada za sprawę, w części w jakiej jest ona procedować na gruncie obcego prawa i zagranicznej jurysdykcji.

Wycena usługi prawnej. Stawka adwokata zależy od wielu czynników.

Wycena sprawy

Wycena sprawy najczęściej nie trwa długo. Jeżeli sprawa jest typowa już podczas rozmowy jako adwokat mogę Klienta poinformować o kosztach mojego wynagrodzenia. Jeżeli sprawa jest nietypowa będę potrzebował trochę czasu, aby rozeznać temat. W celu wyceny sprawy bardzo często w pierwszej kolejności należy ustalić jakie kroki należy podjąć i jakie postępowanie wszcząć, w celu rozwiązania problemu prawnego Klienta. W związku z tym faktem w niektórych sprawach pełna wycena musi zostać poprzedzona odpłatną porada prawną.

Wybór adwokata NIe musisz decydować od razu o powierzeniu mi sprawy.

decyzjA Klienta

Wybór adwokata do prowadzenia sprawy to ważna decyzja dlatego jestem świadomy, że nie zawsze może być ona podjęta od razy. Czasem Klient potrzebuje czasu na zastanowienie się.

Klient ma prawo do swobodnego wyboru pełnomocnika. Przed podjęciem decyzji Klient ma prawo otrzymać wzór stosowanej przez Kancelarii umowy na świadczenie usług prawnych. Stosowana przez nas umowa jest krótka, prosta. Przy jej sporządzaniu staraliśmy, aby była jasna, przejrzysta i zrozumiała przez Klienta. Jako Klient masz jednak prawo do skonsultowania tej umowy z innym adwokatem lub radcą prawnym, nie mamy nic przeciwko.

Pełnomocnictwo dla adwokata Pełnomocnictwo dla adwokata musi mieć formę papierową.

Podpisanie umowy i pełnomocnictwa

Jeżeli zdecydowałeś się powierzyć mi swoją sprawę, konieczne będzie uczynienie zadośćuczynienie kilku formalnościom. Przede wszystkim musisz podpisać pełnomocnictwo i umowę. Wymagamy także zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych. Przed podpisaniem dokumentów należy je dokładnie przeczytać. Dokumenty te są krótkie i treściwe, dlatego nie zajmie Ci to dużo czasu

Wynagrodzenie adwokata Najczęściej Klienci płacą za usługi Kancelarii przelewem.

Zapłata wynagrodzenia

Po podpisaniu umowy należy uiścić wynagrodzenie adwokata. Zaplata powinna nastąpi na podstawie faktury proforma, która wyślemy na wskazany adres e-mail. Dokument można też odebrać w Kancelarii. Bez obaw nawet jeżeli podpisałeś umowę, a jeszcze nie podjęliśmy żadnych czynności w związku z brakiem zapłaty wynagrodzenia możesz zrezygnować i z tego tytułu nie powiesz żadnych konsekwencji finansowych takich jak obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Zasadą jest, że pobieramy wynagrodzenie z góry. Taka zasada służy ochronie wynagrodzenia adwokata za pracę, która wykonał.

Pomoc adwokata z Rzeszowa Adwokat przystąpi do działania w Twojej sprawie niezwłocznie.

Przystąpienie lub wszczęcie postępowania

Po podpisaniu dokumentów mogę jako adwokat przystąpić do działania. Jeżeli postępowanie jest już wszczęte w pierwszej kolejności zapoznam się z aktami postępowania. Jeżeli ich nie posiadasz wystąpię do Sądu o ich odstąpienie i sporządza kopie, w celu dokonania analizy. Wyślę też do Sądu lub innego organu, przed którym toczy się postępowanie pismo informujące, że przystępuje do sprawy w charakterze pełnomocnika.  Do pisma tego dołączę poświadczony przeze mnie odpis pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej, jeżeli taka jest w danej sprawie wymagana. Jeżeli jest to wymagane lub konieczne, ewentualnie Klient ma takie życzenie skieruje do Sądy pismo zawierające moje stanowisko w sprawie, ewentualnie powołał nowe fakty lub dowody. W praktyce prawie zawsze wysłanie takiego pisma jest konieczne. Jeżeli Sąd wezwał mojego mocodawcę do złożenia w określonym terminie pisma procesowego, np. odpowiedzi na pozew wykonam ten obowiązek we wskazanym terminie oczywiście jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w stosownym czasie tak abym mógł realnie takie pismo przygotować.  

Jeżeli sprawa jeszcze nie została wniesiona do Sądu lub innego organu przygotuje odpowiedni pozew lub wniosek i skieruje do Sądu. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów opłat sądowych i skarbowych, gdyż nie wchodzą one w zakres wynagrodzenia adwokata. W żadnym wypadku nie mogę pokrywać tych kosztów zamiast Klienta. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przesyłam na rachunek Sądu kwoty przekazane przez Klienta.  

Warto pamiętać, że w przypadku przystąpienia adwokata do sprawy lub jej wszczęciu w imieniu Klienta Sąd będzie doręczał wszelką korespondencję jego pełnomocnikowi. Nie dotyczy to jedynie wezwań do osobistego stawiennictwa.

Reprezentacja na rozprawie Adwokat będzie Cię reprezentował na rozprawie sądowej.

Udział w rozprawię sądowej lub innej czynności procesowej

Jako pełnomocnik procesowy będę uczestniczył co do zasady w każdej czynności procesowej. Na rozprawie mój mocodawca także może być obecny. Niezależnie od tego czy reprezentowana strona jest obecna na rozprawie w toku rozprawy przedstawiam swoje stanowisko prawne, zadaję pytania świadkom oraz odpowiadam na pytania Sądu. Po zakończeniu przewodu Sądowego i oddania przez Sąd głosu stronom przedstawiam mowę końcową, w której prezentuje swoje argumenty, oceny prawne i faktyczne oraz przedstawia końcowe wnioski. W mowie końcowej staram się przekonać sędziego do swoich racji. Oczywiście mowa końcowa w polskim porządku prawnym nie ma takiego znaczenia jak np. w USA, ale również jest ważna.

Jakie sprawy prowadzę najczęściej jako adwokat z Rzeszowa?

Adwokat rozwodowy w Rzeszowie Warto zaufać adwokatowi w sprawie rozwodowej..

Adwokat rozwód Rzeszów

Jeżeli chodzi o przepisy prawa nie istnieje pojęcie adwokata rozwodowego. Aktualnie nie funkcjonuje system potwierdzania specjalizacji adwokatów. Nie mniej jednak podobnie jak wielu adwokatów specjalizuje się w prowadzeniu spraw rozwodowych w Rzeszowie. Jeżeli potrzebna Ci pomoc adwokata w sprawie rozwodowej serdecznie zapraszam do kontaktu. Reprezentuje w sprawach rozwodowych jako adwokat zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Sprawy te rozpoznaje Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Pozew rozwodowy można przedłożyć w sekretariacie tego Sądu lub wysłać pocztą. Do pozwu w każdym przypadku należy dołączyć akt małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci, jeżeli małżonkowie takie dzieci posiadają. Konieczne jest również wniesienie opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Jeżeli chcesz, aby dokument ten został sporządzony przez adwokata, który będzie Cię reprezentował także na rozprawach w postępowaniu rozwodowym to masz do tego prawo. Jeżeli zdecydujesz się na wybranie mojej Kancelarii w Rzeszowie i zapraszam na spotkanie, na którym dowiesz się jak wygląda sprawa rozwodowa, ile będzie trwać oraz jakie są szanse na pozytywne rozstrzygnięcie z Twojego punktu widzenia takich kwestii jak ustalenie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, czy władzy rodzicielskiej. Sprawy rozwodowe w Rzeszowie trwają od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jeżeli strony zgadzają się na rozwód i nie posiadają wspólnych, małoletnich dzieci to Sąd zwykle orzeknie rozwód już na pierwszej rozprawie, która może potrwać dosłownie 15 minut. Jeżeli zaś strony pozostają w sporze co do przyszłości wspólnych dzieci lub orzeczenia o winie to wówczas należy uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli chodzi o właściwość miejscową Sądu to w pierwszej kolejności w sprawach rozwodowych właściwy jest Sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli co najmniej jeden z nich nadal tam zamieszkuje.

Reprezentacja w sprawie o alimenty Jako adwokat mogę Cię reprezentować w sprawie o alimenty przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie.

Adwokat alimenty Rzeszów

Jako adwokat reprezentuję zarówno rodziców, jak i dzieci w sprawach o alimenty. Pozew o alimenty składa się do Sądu Rejonowego Rzeszowie, jeżeli zobowiązany do alimentacji lub uprawniony do alimentacji mieszka w okręgu tego Sądu. Do pozwu należy dołączyć dowody potwierdzające koszty utrzymania dziecka, takie jak rachunki za media, czy faktury za leki. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie powinno wykazać stosowanymi dowodami, że się uczy i nauka ta jest efektywna albo z innych przyczyn takich jak stan zdrowia nie jest w stanie podjąć działalności zarobkowej, a tym samym zyskać niezależność finansową. Wysokość rat alimentacyjnych jest zależna z jednej strony od potrzeb uprawnionego, a z drugiej od możliwości zarobkowych zobowiązanego. Dlatego w pozwie o alimenty warto podać jaki jest wyuczony i wykonywany zawód rodzica, względnie jakie uzyskuje dochody, jeżeli powód posiada takie informacje. Przy ustaleniu wysokości obowiązku alimentacyjnego brany jest także pod uwagę majątek zobowiązanego. Pozwy alimentacyjne wnoszone przez osoby uprawnione do alimentów są zwolnione z opłaty sądowej i innych kosztów sądowych. Jeżeli chodzi o koszty procesu to najczęściej Sądy także je znoszą, jeżeli obciążona nimi miałaby być osoba uprawniona do alimentacji.  Jeżeli chodzi o reprezentowanie osób zobowiązanych do alimentacji to zazwyczaj jest ono bardzo trudne. Jeżeli nawet osoba taka nie posiada pracy, trudno jest wykazać, że jest to stan niezawiniony .Inaczej sytuacja wygląda, w przypadku dorosłych dzieci, gdyż wówczas to one muszą wykazać, że nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Istotne jest również to, że osoba zobowiązana do alimentacji nie jest zwolniona z kosztów sądowych. Ważne jest także to, że alimenty nie wygasają w sposób automatyczny. Osoba zobowiązana do alimentacji wyrokiem lub ugodą, w celu uchylenia się od tego obowiązku musi złożyć powództwo cywilne, które podlega opłacie i wszelkim rygorom procesowym.

Adwokat - specjalista od spraw spadkowych Adwokat może załatwić formalności spadkowe.

Adwokat sprawy spadkowe Rzeszów

Jako adwokat prowadzący praktykę w Rzeszowie zajmuję się zarówno sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, jak i sprawy o dział spadku. Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku zwykle nie są skomplikowane pod warunkiem, że następuje dziedziczenie ustawowe, a spadkobiercy żyją i ich dane są znane. Zazwyczaj udaje się załatwić potwierdzenie nabycia spadku u notariusza. Notariusz sporządza wtedy akt poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli jednak nie ma możliwości, aby spadkobiercy osobiście stawili się u rejenta, np. z uwagi na pobyt za granicą pozostaje tylko droga sądowa. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać wskazanie danych spadkobiercy, w tym imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz miejsca ostatniego zamieszkania oraz dane spadkobierców. Jeżeli wnioskodawca dysponuje testamentem powinien go bezwzględnie dołączyć do wniosku. Do wniosku dołącza się także akt zgonu i akty urodzenia bądź małżeństwa spadkobierców. Wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł oraz opłacie za wpis w KRS w kwocie 5 zł. W przypadku zmarłych małżonków najczęściej istnieje możliwość połączenia spraw spadkowych zwłaszcza w sytuacji gdy dziedziczą po nich te same osoby.

Upadłość Rzeszów

Prowadzę sprawy procedowane na gruncie prawa upadłościowego dotyczące zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Najczęściej, w tym zakresie reprezentuję moich Klientów w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pracowałem przy wielu tego rodzaju postępowaniach dlatego też znam jego poszczególne etapy i wiem czego można się spodziewać. Przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej informuje Klienta o wszystkich zagrożeniach i korzyściach wynikających z ogłoszenia upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się co do zasady w formie elektronicznej. Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należą do jednej z głównych moich specjalizacji. Pomagam także po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na etapie ustalenia planu spłaty i umorzenia zobowiązań dłużnika. Sprawy upadłościowe są rozpoznawane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy, Sekcję Upadłościową. Jeżeli chodzi i sprawy o ogłoszenie upadłościowe to zasadą jest rozpoznawanie przez Sąd sprawy na posiedzeniu niejawnym bez przeprowadzenia rozprawy.

Adwokat z Rzeszowa od spraw spadkowych Adwokat może reprezentować dłużnika w toku postępowania upadłościowego.
Obsługa prawna firm Jako adwokat oferuję także stałą obsługę przedsiębiorców, w tym spółek.

Obsługa prawna firm Rzeszów

Jako adwokatowi nie jest mi obce prawo gospodarcze. Sprawy gospodarcze rozpoznaje Sąd Rejonowy w Rzeszowie oraz Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

Reprezentuje osoby prowadzące działalności gospodarcze oraz firmy w sprawach o zapłatę. Najczęściej sprawy gospodarcze dotyczą właśnie zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi lub dostarczone produkty. Sprawy gospodarcze posiadają swoją specyfikę. Za sprawę gospodarczą uznaje się co do zasady sprawę z w której stronami są przedsiębiorcy. Przede wszystkim w sprawach gospodarczych obowiązuje prekluzja dowodowa. Oznacza to, że wszelkie dowody i twierdzenia należy powołać w pozwie lub odpowiedzi na pozew, odpowiednio w sprzeciwie od nakazu zapłaty lub odpowiedzi na ten sprzeciw. Przed wniesieniem pozwu trzeba zatem zgromadzić cały materiał dowodowy i ujawnić wszystkie twierdzenia. Jest to bardzo trudne zadanie, dlatego tym bardziej warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata. Naruszenie obowiązków w zakresie prekluzji dowodowej pociąga za sobą wyjątkowo ciężkie skutki, a niejednokrotnie jest bezpośrednią przyczyną przegrania sprawy.

Zakładanie spółek Rzeszów

Jako adwokat zajmuje się zakładaniem spółek. Pomagam w tworzeniu struktur spółki cywilnej, a także spółek handlowych. Oferuje założenie spółek osobowych takie jak:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerka,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
oraz spółek kapitałowych takich jak:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjnej,
 • spółki akcyjne. 

Pomagam także w zakładaniu innych struktur gospodarczych takich jak:

 • stowarzyszenia zwykłe,
 • stowarzyszenia rejestrowe,
 • fundacje.

Zakładanie spółek Jako adwokat załatwiam formalności związane z założeniem spółki.
Obsługa KRS Moja Kancelaria adwokacka specjalizuje się w przygotowaniu zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiany w KRS - Rzeszów

Po zarejestrowaniu spółki osoby upoważnione do jej reprezentacji i prowadzenia spraw są zobowiązane do zgłaszania zmian ich danych. Zmiany takie dotyczą, w szczególności składu zarządu, wspólników, siedziby, nazwy itd. Jeżeli spółka była zarejestrowana w systemie s24 i jej umowa nie została zmieniona w formie aktu notarialnego to wówczas zgłoszenie takich zmian może nastąpić w tym systemie, w innym przypadku konieczne jest użycie systemu PRS. Jako adwokat spotykam się z różnymi zmianami danych spółek, niektóre są proste jak w przypadku zmiany składu zarządu czy podwyższenia kapitału zakładowego, inne trudne takie jak, w przypadku obniżenia kapitału zakładowego. Jako adwokat mogę być pełnomocnikiem przed Sądem rejestrowym reprezentując podmiot, którego dotyczy wpis. Zasadą jest pełna elektronizacja postępowania rejestrowego, co oznacza, że wszelkie pisma, w tym wnioski należy przesyłać do Sądu drogą elektroniczną.

Likwidacja i wykreślenie spółki Rzeszów

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakończeniu bytu prawnego Twojej spółki również jako adwokat mogę Ci pomóc. W przypadku spółki jawnej oraz innych spółek osobowych istnieje możliwość skorzystania z uproszczonej procedury prowadzącej do wykreślenia spółki z rejestru bez przeprowadzenia likwidacji. Wówczas wystarczy stosowana uchwała wspólników i jedno zgłoszenie do rejestru zawierające komplet dokumentów i spółka zostanie wykreślona. Jeżeli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i prostą spółkę akcyjną proces likwidacji jest bardziej skomplikowany i składa się z dwóch etapów, tj. zgłoszenia procesu likwidacji do rejestru oraz zgłoszenia faktu dokonania likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie podmiotu. Odrębny przypadek stanowi wykreślenie z rejestru podmiotu martwego albo sytuacji dotyczącej podmiotu, w stosunku do którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu ubóstwa masy upadłości. W takim przypadku Sąd wykreśli spółkę z rejestru także bez przeprowadzenia procesu likwidacji. Majątek spółki, jeżeli taki istnieje przechodzi na własność skarbu państwa, który odpowiadać będzie za długi spółki do wysokości wartości tego majątku. Jak widać najlepszym rozwiązaniem jest uniknięcie procesu likwidacji, który jest kosztowny i długotrwały. Likwidacja spółki to dobre rozwiązanie, gdy posiada ona istotny majątek, którego wartości przekracza wartość zobowiązań spółki. Jeżeli natomiast spółka jest zadłużona, a majątek nie pozwala na zaspokojenie wierzycieli wówczas najlepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, w celu uzyskania orzeczenia oddalającego ten wniosek wskazującego jednocześnie, że powodem rozstrzygnięcia jest brak funduszy spółki na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Jeżeli natomiast spółka nie ma zadłużenia, ani majątku najlepszym rozwiązaniem jest jej sprzedaż. Na rynku istnieje zapotrzebowanie na spółki z określonym stażem dlatego znalezienie kupca jest możliwe.

Wykreślenie spółki z rejestru Adwokat może przygotować wszystkie do likwidacji spółki dokumenty.
Obrona członka zarządu Sprawy dotyczące odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

W swojej praktyce jako adwokat z Rzeszowa zajmuje się także sprawami z zakresu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ograniczona. Przede wszystkim ma charakter subsydiarny co oznacza, że w pierwszej kolejności odpowiada spółka, dopiero gdy egzekucja w stosunku do spółki okaże się bezskuteczna lub zostanie wykazane, że taki skutek w sytuacji złożenia wniosku o egzekucję na pewno by nastąpił, dopiero w dalszej kolejności można pociągnąć do odpowiedzialności członka zarządu. To powód musi wykazać, że spółka nie ma majątku pozwalającego na zaspokojenie roszczenia. Dodatkowo pozwany członek zarządu może się bronić faktem, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w terminie lub nawet pomimo braku takiego wniosku wierzyciel nie poniósł szkody lub wartość szkody była niższa niż wysokość dochodzonego zobowiązania. W teorii zatem członek zarządu odpowiada nie za zobowiązania spółki, ale za szkodę jaką wierzyciel poniósł, z tytułu braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jednak co warto zaznaczyć wszelkie okoliczności wyłączające odpowiedzialność z wyjątkiem bezskuteczności egzekucji musi wykazać pozwany, a nie powód.

Jako adwokat w swojej pracy kieruje się następującymi wartościami:

Szczerość i zaufania Adwokat zawsze powinien być ze swoim Klientem szczery.

SZCZEROŚĆ

Świadcząc pomoc prawną jako adwokat zawsze mówię swoim Klientom prawdę na temat szans wygrania sprawy. Czasami szanse na wygraną są znikome lub w ogóle ich nie ma, dlatego lepiej odpuścić, aby nie ponosić dodatkowych kosztów z tytułu opłat sądowych, wynagrodzenia prawnika, czy też obowiązku zwrotu kosztów procesu. Czasem zdarza się, że Klient ma ewidencję rację, jego roszczenie w świetle zasad sprawiedliwości zasługuje na uwzględnienie jednak biorąc pod uwagę przepisy prawa i orzecznictwo sądowych nie może liczyć na ochronę prawną. Jako adwokat nie podejmuje decyzji, więc nawet pomimo najszczerszych chęci nie mogę wygrać każdej sprawy, dlatego nie podejmę się takiej, która nie daje żadnych szans na wygraną.

Pomoc adwokata z Rzeszowa Osobiście reprezentuję Klientów w toku prowadzonych spraw sądowych.

Prowadzę sprawy osobiście

Reprezentuję Klientów w powierzonych mi sprawach osobiście. Bardzo rzadko, w wyjątkowych sytuacjach jestem zmuszony skorzystać pomocy zastępcy na rozprawie, którym może być adwokat, radca prawny lub aplikant. Oczywiście współpracuje z innymi prawnikami, jednak czynności, z zakresu reprezentacji wykonuje osobiście. To ja jako osoba prowadząca sprawę mam największą wiedzę na jej temat, dlatego też z korzyścią dla Klienta prowadzę sprawy samodzielnie.

Obsługa administracyjna Kancelarii Korzystam z profesjonalnej obsługi administracyjnej Kancelarii.

Nie prowadzą Kancelarii sam

Korzystam z pomocy personelu pomocniczego, dzięki czemu nie musze wykonywać wszystkich czynności związanych z prowadzaniem biura samodzielnie, a mogę skupić się wyłącznie na świadczeniu pomocy prawnej. Kupowanie papieru, czy wystawianie faktur to ważne czynności, jednak jeżeli istnieje taka możliwość wole powierzyć je osobie trzeciej, a sam móc osobiście wykonywać czynności związane bezpośrednio ze świadczeniem pomocy prawnej.

Przejrzyste warunki Stawiam na jasne i przejrzyste warunki współpracy z adwokatem.

Przejrzystość

Zależy mi na tym, aby Klient nie tylko przeczytał umowę o świadczeniu pomocy prawnej, ale także realnie zapoznał się z warunkami współpracy i mógł świadomie podjąć decyzję o wyborze mojej Kancelarii adwokackiej. Zależy mi na tym, aby Klient w sposób przemyślany wybrał moją Kancelarię adwokacką z uwagi na ten fakt ja i moi współpracownicy chętnie odpowiadają na pytania, które tej współpracy mają dotyczyć, w tym dotyczące warunków finansowych. Odpowiedź taka może mieć charakter ustny albo pisemny, w takim przypadku najczęściej komunikujemy się drogą mailową.

Porządek w aktach Adwokat powinien dbać o to, aby w jego Kancelarii panował porządek.

Porządek

W prowadzonych przeze mnie aktach zawsze musi być porządek. Dzięki temu szybko i sprawnie mogę przeanalizować tok dotychczasowego postępowania i znaleźć dokument, którego potrzebuje. Ze względu na ilość prowadzonych spraw utrzymanie porządku w dokumentacji, zwłaszcza dotyczącej spraw sądowych jest bardzo ważne.

Kultura w pracy adwokata Jako adwokat i człowiek traktuje każdego Klienta z należytym szacunkiem.

Kultura osobista

Jako adwokat każdego traktuje z należnym mu szacunkiem. W relacjach w życiu osobistych i zawodowym zawsze jestem kulturalny i taktowny. Profesjonalny pełnomocnik powinien dawać przykład kultury osobistej i ogłady dlatego staram się codziennie czynić zadość temu obowiązkowi. Nawet w sytuacjach konfliktowych trzeba zachowywać zasady kultury osobistej. Obowiązek zachowania kultury osobistej obowiązuje nie tyko w stosunku do Klienta, ale także innych uczestników postepowania, w tym przeciwników procesowych Tego samego oczekuje od Klienta, nie ma mojej zgody nie tylko, aby Klient zachowywał się w sposób nieodpowiedni w stosunku do mnie, ale także innych uczestników postępowania.

Terminy w pracy prawnika Wszelkie czynności procesowe należy dokonywać w wyznaczonym przez Sąd lub przepisy prawa terminie.

Terminowość

W podstępowaniu sądowym bardzo ważne jest dokonywanie określonych czynności w wyznaczonym przez przepisy postępowania lub orzeczenie Sądu terminie. Brak zachowania terminu skutecznie uniemożliwia dokonania czynności procesowej, wskutek czego sprawa może zostać przegrana . Jako adwokat zawsze staram się dokonać danej czynności procesowej w początkowej fazie terminu tak, aby zabezpieczyć się przed skutkami zdarzeń losowych, które mogłyby uniemożliwić dokonanie czynności w terminie. Istnieje możliwość przywrócenia terminu, jeżeli jego nasuszenie nie nastąpiło z winy strony, jednak są to przypadki wyjątkowe, a Sądy bardzo rygorystycznie podchodzą do możliwości przywrócenia terminu. Należy zatem zawsze dokonywać czynności w terminie, niezależnie od okoliczności i jako adwokat prowadzący praktykę w Rzeszowie staram się czynić zadość temu obowiązkowi.

Dokładność i precyzja Adwokat musi precyzyjnie i dokładnie wyrażać swoje myśli.

Dokładność w pracy prawnika

Dbałość o szczegóły w praktyce prawniczej adwokata jest bardzo ważna. Nie chodzi tutaj o literówki lub podobne błędy, chociaż należy ich nie popełniać. Bardziej istotne są błędy, które są istotne z puntu widzenia prowadzonego procesu. Adwokat musi swoje stanowisko, a przede wszystkim składane wnioski formułować w sposób prawidłowa, dokładny i precyzyjny. Naruszenie w tym zakresie lub brak wymaganego wniosku np. dowodowego może spowodować wyjątkowo ciężkie skutki procesowe. Wbrew pozorom bardzo ważna jest także wysyłka korespondencji, gdyż nawet drobny i jednorazowy błąd w danych adresata może spowodować skutki, których nie da się cofnąć. Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy każde ważne pismo procesowe jest sprawdzane dodatkowo przez drugiego adwokata lub radcy prawnego, gdyż czasem dopiero druga osoba jest w stanie wychwycić błąd. Każdy popełnia błędy, nie da się tego uniknąć, należy jednak skupić się na tym, aby nie były to błędy wywołujące negatywne skutki procesowe, a jeżeli takie zostały popełnione trzeba zrobić wszystko, by je naprawić.

Zadzwoń do adwokata z Rzeszowa Adwokat musi odbierać telefony od swoich Klientów.

Dostępność adwokata w Rzeszowie

Jak każdy adwokat zwykle mam bardzo dużo obowiązków i nie zawsze mogę odebrać telefonu. Staram się jednak być na bieżąco w kontakcie z moimi Klientami. Jeżeli nie udało mi się odebrać telefonu, to zawsze oddzwaniam niezależnie od tego ile osób do mnie dzwoniło, gdy byłem zajęty. Ponadto dzięki współpracy z innymi prawnikami, w tym radcami prawnymi udostępniam Klientom także numery Kancelarii, gdzie zawsze ktoś odbierze telefon. Dodatkowo zawsze istnieje możliwość porozmawiania z którymś z prawników. Jeżeli jestem chory lub przebywam na urlopie inny pełnomocnik mnie zastępuje. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że ze względu na ilość przyjętych spraw nie będę dostępny w ogóle postaram się tak zorganizować pracę Kancelarii żeby to zmienić poprzez zatrudnienie pracowników lub tymczasowo wstrzymanie się z przyjmowaniem nowych spraw.

Specjalizacja adwokata Każdy adwokat z Rzeszowa specjalizuje się w innej dziedzinie.

Specjalizacja adwokata

Jako adwokat nie przyjmuje spraw, których nie będę w stanie poprowadzić na wystarczająco wysokim poziomie. Zajmuje się szerokim katalogiem spraw, ale nie każdym rodzajem. Oczywistym jest, że czasem warto podjąć się czegoś nowego, ale wówczas muszę mieć warunki do szczegółowego zgłębienia tematu, względnie uzyskania wsparcia prawnika, który w danej sprawie się specjalizuje. Najczęściej jednak, gdy jakieś sprawy nie prowadzę mogę polecić innego adwokata, względnie pomóc go znaleźć lub udzielić wskazówek jak go szukać. Bardzo często Klient nie wiedzą np. że w sprawie dotyczącej prawa innego kraju muszą zwrócić się do adwokata wykonującego zawód w tym kraju lub prawnika zagranicznego. Moje wskazówki pozwolą znaleźć pełnomocnika, który w danej sprawie będzie ekspertem. Czasami zdarza się jednak tak, że sprawa jest na tyle precedensowa, że nikt nie posiada doświadczenia w jej prowadzenia, w wówczas miarę możliwości podejmuje się takiej sprawy, nie mogę jednak z góry tego zagwarantować.

Pomoc prawna online Rzeszów 

W dzisiejszych czasach prawie wszystko można załatwić zdalnie, przez Internet bez konieczności przyjazdu w określone miejsce. Tak samo jest z usługami prawnymi. Jeżeli mieszkasz za granicą w większości przypadków nie będziesz musiał przyjeżdżać do Polski aby załatwić swoje sprawy prawne przed Sądem, np. sprawę spadkową. Jako adwokat z Rzeszowa mogą załatwić wszystkie formalności w rzeszowskich urzędach i Sądach bez Twojego udziału i obecność, wystarczy pełnomocnictwo, które prześlesz wygodnie pocztą lub kurierem. Przed organami administracji publicznej możesz też upoważnić mnie do działania korzystając z profilu zaufanego czyli bezpłatnego podpisu elektronicznego. Jeżeli chcesz wziąć udział w rozprawie przed Sądem masz tak możliwość bez fizycznej obecności w budynku Sądu.  Wystarczy dostęp do komputera lub telefonu komórkowego z kamerą i mikrofonem i możesz połączyć się z Sądem zdalnie. W tym celu uprzednio jako Twój pełnomocnik zgłoszę odpowiedni wniosek. Taka możliwość istnieje od niedawna, ale warto z niej skorzystać. Era papieru i załatwiania wszystkiego osobiście w Sądzie lub urzędzie powoli dobiega końca. Możesz też uzyskać dostęp do akt prowadzonego postępowania online za pośrednictwem portalu informacyjnego Sądów powszechnych. Każdy dokument wygenerowany przez Sąd w Twojej sprawie tam się znajdzie i będzie dostępny.

Porady prawne online Możesz skorzystać z pomocy prawnej adwokata bez wychodzenia z domu.

Jakie sprawy prowadzę jako adwokat z Rzeszowa?

Jako radca prawny, a potem adwokat pracowałem między inny w sprawach takich jak: 

 • zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia publicznego,
 • zapłata kary umownej, z tytułu niewykonania umowy,
 • zasądzenie alimentów na dziecko pełnoletnie,
 • zasądzenie alimentów na małoletniego,
 • stwierdzenie wygaśnięcia alimentów,
 • zwrot nienależnie pobranych alimentów,
 • rozwód z orzeczeniem o winie,
 • rozwód bez orzekania o winie,
 • ustanowienia służebności drogi koniecznej,
 • ustanowienie służebności przesyłu,
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego,
 • dział spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • naruszenie stosunków wodnych,
 • odszkodowanie za błędy medyczne,
 • odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego,
 • uwłaszczenie,
 • zasiedzenie,
 • adopcję,
 • pozbawienie władzy rodzicielskie,
 • zapłatę wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • zatrzymanie prawa jazdy z powodu przekroczenie prędkości o 50 km w terenie zabudowanym,
 • zatrzymanie prawa jazdy w związku z przestępstwem,
 • wykroczenie skarbowe,
 • przestępstwo komunikacyjne,
 • znieważenie,
 • pomówienie,
 • ujawnienie niepodatkowych źródeł przychodu,
 • przyznanie świadczenia wychowawczego,
 • przyznanie dodatku pielęgnacyjnego,
 • przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego,
 • przyznanie zasiłku rodzinnego,
 • przyznanie dodatku do zasiłki rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • ogłoszenie upadłość gospodarczej,
 • ustalenie okresu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS,
 • ustalenie okresu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom w KRUS,
 • zapłatę odszkodowania, z tytułu wypadku w pracy,
 • zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego,
 • zwrot nienależnie pobranych dopłat bezpośrednich,
 • umorzenie zobowiązania podatkowego lub rozłożenie go na raty,
 • pozbawienie klauzuli wykonalności tytułu egzekucyjnego,
 • zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zapłaty odszkodowania z tytułu pozostawienia tak zwanego mienia zabużańskiego,
 • przyznanie emerytury pomostowej,
 • ustalenie prawa do emerytury wcześniejszej,
 • ustalenie wysokości emerytury wojskowej,
 • ustalenie kapitału początkowego,
 • przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • ustalenie stopnia niepełnosprawności i konieczność trwałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób,
 • legalizację uproszczoną samowoli budowalnej,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • zapłatę odszkodowania,
 • ustalenia bezskuteczności złożonego wypowiedzenia umowy o pracę i zapłatę odszkodowania z tego tytułu,
 • ustalenia bezskuteczności rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • zapłatę odprawy, z tytułu zwolnienia pracownika w trybie zwolnień grupowych,
 • przyznanie prawa do zasiłku chorobowego,
 • ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego,
 • zapłatę zadośćuczynienia z tytułu mobbingu,
 • zmianę nazwiska dziecka,
 • ustalenie sposobu wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • zapłaty sumy pieniężnej z tytułu utrudniania wykonywania kontaktów z dzieckiem. 

Jeżeli Twoja sprawa nie znajduje się w podanym katalogu, nie oznacza, że jako adwokat się nią nie zajmę. W swoje praktyce prawniczej w Rzeszowie zajmowałem się wieloma sprawami, a powyżej wymieniłem tylko niektóre z nich. Warto też zauważyć, że nie każda sprawa trafia na wokandę Sądu. Jest wiele spraw, które udaje się rozwiązać na drodze polubowne. Dla przykładu wszystkie formalności spadkowe można załatwić u notariusza, jeżeli spadkobiercy dojdą do porozumienia, udział Sądu jest wymagany tylko gdy pomiędzy nimi istnieje spór. Polubowne rozwiązanie konfliktu jest zwykle tańsze i szybsze, ale oczywiście nie zawsze możliwe. Oprócz typowo spraw spornych załatwiam zwykle formalności. Jeżeli potrzebujesz uzyskać jakiś dokument, np. akt stanu cywilnego taki jak akt małżeństwa czy urodzenia także mogę w Twoim imieniu złożyć wniosek o odebrać dokument. To samo dotyczy sytuacji, gdy potrzebujesz orzeczenia Sądu w sprawie, która już się zakończyła. Nie musisz takich czynności wykonywać sam, zwłaszcza jeżeli nie masz czasu lub mieszkasz za granicą, a Twój przyjazd do Polski wiązałby się z nieporównywalnie wysokimi kosztami.

Dane Sądów w Rzeszowie:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

adres: Generała Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów

godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek-piątek: 07:00– 15:00

sobota-niedziela, dni wolne od pracy: nieczynny

tel. 17 715 24 00

Wydziały:

I Wydział Cywilny

Sekcja ds. Egzekucyjnych I Wydziału Cywilnego

II Wydział Karny

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

V Wydział Gospodarczy

Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Wydziału V Gospodarczego

VI Wydział Karny Wykonawczy

VII Wydział Ksiąg Wieczystych

IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

X Wydział Karny

XI Wydział Cywilny

XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

adres: plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

tel. 17 87 56 200

godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek-piątek: 07:30 – 15:30

sobota-niedziela, dni wolne od pracy: nieczynny

Wydziały:

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Karny Odwoławczy

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

V Wydział Cywilny Odwoławczy

VI Wydział Gospodarczy

VII Wydział Wizytacyjny

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów

tel. 17 858 02 00

godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek-piątek: 07:30 – 15:30

sobota-niedziela, dni wolne od pracy: nieczynny

Wydziały:

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

IV Wydział Wizytacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Adres: Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów

Tel. 17 860 45 00

godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek-piątek: 08:00 – 14:30

sobota-niedziela, dni wolne od pracy: nieczynny

I Wydział (podatkowy)

II Wydział (ogólno-administracyjny) 

Jako adwokat mogę w Twoim imieniu uzyskać informację na temat prowadzonych przed tymi Sądami spraw.

Zapoznaj się z najnowszymi publikacjami na naszym blogu

Najem okazjonalny - czy warto?

Jakie zalety dla Wynajmującego wynikają z zawarcia umowy o najem okazjonalny. Dlaczego nie warto zawierać standardowej umowy najmu lokalu mieszkalnego? Jak zabezpieczyć interesy Wynajmującego?

Czytaj Więcej
Egzekucja pomimo spłaty długu

Jeżeli spłaciłeś dług, a wierzyciel nadal dochodzi zaspokojenia w toku postępowania egzekucyjnego powinieneś działać. Komornik może wstrzymać egzekucję, a Sąd uchylić klauzulę wykonalności stanowiącą podstawę prowadzenia egzekucji.

Czytaj Więcej
Zwrot kosztów procesu

Zasadą jest, że strona wygrywająca proces może żądać zwrotu jego kosztów od swojego przeciwnika procesowego. Zobacz jak w praktyce to wygląda i czy Sądu zasądzają zwrot wszystkich kosztów?

Czytaj Więcej
Jak znaleźć testament?

Jeżeli wiesz, że spadkodawca sporządził testament, w którym ustanowił Cię spadkobiercą, a nie możesz znaleźć dokumentu, który ten testament zawiera jest kilka sposobów, aby to zrobić.

Czytaj Więcej
Rozwód bez przyjazdu do Polski

Nie musisz przyjeżdżać do Polski, aby się rozwieść. Jako adwokat mogę załatwić wszystkie formalności, tak aby Twój rozwód odbył się w 100 % online, bez obecności w budynku Sądu.

Czytaj Więcej