Adwokat - specjalista od prawa administracyjnego Jako adwokat zajmuje się także sprawami administracyjnymi.

Sprawy administracyjne – adwokat Rzeszów

Czy jako adwokat prowadzący Kancelarię w Rzeszowie prowadzę też sprawy administracyjne?

Tak, zdecydowanie. Zajmuje się także wszelkiego rodzaju sprawami administracyjnymi. Prawo administracyjne to specyficzna dziedzina prawa, między innymi dlatego, że nie istnieje akt prawny w postaci kodeksu administracyjnego, który regulowałby prawa i obowiązki stron w aspekcie materialnoprawnym. Przepisy materialne prawa administracyjnego znajdują się w różnych aktach prawnych, najczęściej rangi ustawowej. Wymienienie wszystkich z nich nie jest możliwe.

Organy w postępowaniu administracyjnym

W postępowaniu administracyjnym decyzje są podejmowane przez organy władzy publicznej. Członkowie tych organów w przeciwieństwie do Sądów nie muszą posiadać wykształcenia prawniczego. W związku z tym faktem, bardzo często zdarza się, ze decyzję administracyjne nie spełniają różnych wymogów prawnych. Obywatel nie jest jednak pozbawiony środków prawnych, aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. Decyzję wydane przez organ II instancji, które nie podlegają zaskarżeniu w toku postępowania administracyjnego są ostateczne. Każda ostateczna decyzja administracyjna podlega zaskarżeniu do Sądu. Najczęściej w sprawach administracyjnych orzekają w I Instancji Sądu Administracyjnego, ale w niektórych sprawy właściwe są także Sądy powszechne.

Jakie przykładowe sprawy administracyjne prowadzę?

Jako adwokat, który prowadzi swoją praktykę w Rzeszowie prowadzę sprawy administracyjne takie jak:

●       legalizacja uproszczona samowoli budowlanej,

●       ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

●       przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego,

●       przyznanie zasiłku rodzinnego.

Ten wykaz ma tylko charakter przykładowy, gdyż katalog spraw administracyjnych przy których pracowałem jest znacznie szerszy.

Reprezentacja w sprawie o uproszczoną legalizację samowoli budowalnej

Wiele budynków jest wybudowana nielegalnie, a więc bez wymaganego pozwolenia na budowę lub niezgodnie z tym pozwoleniem zwłaszcza, w zakresie zatwierdzonego projektu budowlanego. Ponadto budynki niejednokrotnie nie spełniają wymogów techniczno-budowlanych. Dzięki wprowadzeniu uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej tysiące budynków, które w innymi przypadku byłby przeznaczone wyłącznie do rozbiórki mogą zostać zalegalizowane. Oczywiście warunkiem jest to, aby ich stan techniczny pozwalał na ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym przeznaczeniem i nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi. Prawo budowalne w istotny sposób ogranicza prawo własności, dlatego tez wiele jego regulacji w sposób wręcz rażący narusza Konstytucję. W mojej opinii jedynym ograniczeniem w zakresie dysponowania własną nieruchomością powinny być kwestie bezpieczeństwa. Nie powinno być tak, że budynek, który niejednokrotnie stanowi o dorobku jego właściciela może zostać zburzony tylko dlatego, że nie spełnia wymogów prawa budowlanego, chociaż nikomu nie przeszkadza i nie stanowi żadnego zagrożenia. Właśnie w tym celu została powołana instytucja uproszczonej legalizacji samowoli budowanej. Jeżeli przez 20 lat samowola nie została wykryta to można domniemywać, że nikomu nie przeszkadza, a weryfikacja powinna dotyczyć tylko tego, czy przedmiotowy obiekt budowalny nie zagraża bezpieczeństwu. Jako adwokat mogę reprezentować strony w toku tego postępowania oraz przygotować niezbędną dokumentację. Współpracujemy także z osobami posiadającymi uprawnienia budowalne oraz geodezyjne dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania kompletnej dokumentacji technicznej potrzebnej w toku prowadzonego postępowania, oczywiście w tym celu specjalista musi na miejscu ocenić stan techniczny obiektu budowlanego.

Pomoc adwokata w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne ma stanowić ekwiwalent za rezygnację z pracy zarobkowej, przez osobę, która opiekuje się osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie każdy może jednak otrzymać takie świadczenie, gdyż opieka musi być sprawowana przez rodziców osoby niepełnosprawnej, osobę będącą rodziną zastępczą spokrewnioną dla niepełnosprawnego dziecka, lub też opiekuna faktycznego dziecka od warunkiem, że wystąpił on z wnioskiem o adopcję tego dziecka. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje także innym osobom, które są zobowiązane do alimentacji na rzecz osoby wymagającej opieki, pod warunkiem, że same nie są niepełnosprawne w stopniu znacznym. Jeżeli chodzi o sprawy sporne, to najczęściej organy odmawiają prawa do świadczenie pielęgnacyjnego z powodu, iż kwestionują fakt, że osoba niepełnosprawna wymaga opieki lub też, że opieka ta jest faktycznie wykonywana. Uznają, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuję, gdyż niepełnosprawność nie powstała w trakcie nauki lub nie można ustalić daty powstania niepełnosprawności, wreszcie osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne posiada prawo do emerytury. Jeżeli chodzi o uzależnienie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności osoby, która wymaga opieki Trybunał Konstytucyjne orzekł, że przepisy wprowadzające ten wymógł są niezgodne z Konstytucją, dlatego uchylił ich moc obowiązująca. W aktualnym stanie prawnym data powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki nie ma znaczenie przy ustaleniu prawa do oświadczenia pielęgnacyjnego. Wiele organów nie jest jednak świadoma skutków wydania tego orzeczenia i twierdzi, że ono ich nie wiążę. Niemniej jednak w przypadku odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, ze względu na brak możliwości ustalenia daty powstania niepełnosprawności lub stwierdzenie, że data ta przypadła po zakończeniu nauki przez osobę wymagającą opieki można liczyć na zmianę takowej decyzji już na etapie rozpoznania sprawy przez Samorządowego Kolegium Odwoławcze. Jeżeli chodzi o zbieg prawa do świadczenie pielęgnacyjnego emerytury lub podobnego świadczenia to przez wiele lat Sądy kierowały się literalnym brzmieniem przepisów i odmawiały prawa do oświadczenie pielęgnacyjnego osobom, który posiadały ustalone prawo do emerytury. Aktualnie ugruntowało się w orzecznictwie stanowisko, że w takim przypadku organ powinien umożliwić stronie dokonania wyboru. Wybór świadczenia pielęgnacyjnego powinien nastąpić przez zawieszanie prawa do wypłaty konkurencyjnego świadczenia. W celu umożliwia ubezpieczonemu zachowania ciągłości w pobieraniu świadczeń organ powinien powiadomić stronę, czy zostały spełnione pozostałe przesłanki niezbędne do przyznania prawa do oświadczenia pielęgnacyjnego i uzależnić wydanie decyzji o ustaleniu prawa do tego świadczenia od przedłożenia przez stronę decyzji o zawieszeniu prawa do konkurencyjnego świadczenia, np. emerytury. Świadczenie pielęgnacyjne powinni przysługiwać za okres od którego decyzja o zawieszeniu prawa do konkurencyjnego świadczenia ma obowiązywać. W sprawach o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego reprezentuję swoich Klientów nie tylko przed organami pomocy społecznej, ale także Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, w tym w Rzeszowie.

Świadczenie wychowawcze – pomoc Kancelarii adwokackiej w Rzeszowie

Świadczenie wychowawcze zwane jest potocznie 500 +, a niedługo już 800+. Świadczenie to przysługuje co do zasady ojcu lub matce dziecka. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez jego rodziców. Z uwagi na ten fakt bardzo rzadko zainteresowani spotykają się z odmowną decyzją organu. Nie oznacza to, że sprawy te zawsze są proste i nie wymagają pomocy adwokata lub radcy prawnego. Spór w przypadku świadczenia wychowawczego dotyczy zwykle zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy unijne mają na celu harmonizację świadczeń otrzymywanych w poszczególnych państwach, tak aby nie dopuścić do sytuacji, że uprawniony pobiera takie samo lub podobne świadczenie w dwóch różnych krajach wspólnoty. Zasadą jest, że prawo do świadczenia wychowawczego lub innego podobnego świadczenia przysługuje w kraju, gdzie jest wykonywana praca, a jeżeli praca nie jest wykonywana lub też wykonywana jest w dwóch krajach członkowskich wówczas decyduje miejsce zamieszkania uprawnionych. Nie oznacza to, że strona w związku z tymi zasadami może otrzymać niższe świadczenie. Jeżeli w kraju, który będzie właściwy do przyznania świadczenia będzie ono niższe niż w kraju, w którym zainteresowany zamieszkuje lub wykonuje pracę będzie mu przysługiwać tak zwany dodatek dyferencyjny, w wysokości różnicy tych świadczeń. Przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć oświadczenie, że osoby uprawnione nie pracują lub nie zamieszkują poza granicami Polski. Jeżeli w oświadczeniu zostanie podana informacja, że takie okoliczności występują, a więc osoby te zamieszkują lub przebywają w innym kraju UE to wówczas zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie ustalenia właściwego ustawodawstwa. Jako adwokat pomagam także w sprawach o zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Najczęściej do pobrania nienależnego świadczenia dochodzi właśnie, w sytuacji, gdy wnioskodawca zataił fakt przebywania lub pracy za granicą, wskutek czego organ przyznał mu prawo do świadczenia pomimo tego, że właściwy był organ innego państwa wspólnoty.

Zasiłek rodzinny – pomoc adwokata w Rzeszowie

W celu przyznania zasiłki rodzinnego konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. Oznacza to, że świadczenie to ma typowo socjalny charakter, Jak się można domyślić w związku z tym faktem w sprawach tych spór dotyczy najczęściej zasad ustalenia dochodów osób ubiegających się o świadczenie. System ustalania tych dochodów jest stosunkowo skomplikowany. Przede wszystkim organ bierze pod uwagę dochody z roku poprzedzającego rok zasiłkowy. Organ musi jednak uwzględnić także utratę i uzyskanie dochodu. Problem pojawia się wtedy, gdy np. wysokość wynagrodzenia uprawnionego uległa obniżeniu, np. w wyniku redukcji etatu czy też pozbawienia premii. Najczęściej organy w takiej sytuacji stoją na stanowisku, że nie doszło do utraty dochodu. Podobnie twierdzą, że w przypadku nawet dużej podwyżki nie dochodzi do uzyskania dochodu. W niektórych sytuacjach takie stanowisko może prowadzić do paradoksalnych sytuacji, że osoba. którą zarabia bardzo dużo uzyska prawo do świadczenia rodzinnego, a osoba, która faktycznie w miesiącu złożenia wniosku o zasiłek rodzinny spełni kryterium dochodowe nie otrzyma tego świadczenia, gdyż w roku poprzedzającym okres zasiłkowy zarobiła znacznie więcej. Niestety jednak prawo jest tworzone głównie przez polityków, a stosowane przez urzędników, a nie prawników, dlatego też zarówno na etapie jego stosowania są popełniane błędy, które nie wynikają ze zwykłych pomyłek, ale po postu braku fundamentalnej wiedzy prawniczej.

Postępowanie administracyjne

O ile materialne prawo administracyjne nie doczekało się jednolitego kodeksu i chyba słusznie, gdyż stworzenie takiego aktu prawnego byłoby chyba niemożliwe, to postępowanie administracyjne podlega regulacjom kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkami określonymi w ordynacji podatkowej, ustawie prawo budowlane czy innymi przepisami szczególnymi. Niemniej jednak co do zasady sprawy administracyjne są powadzone na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, które każdy pracownik administracji biorący udział w wydawani decyzji powinien znać. Postępowanie administracyjne w przeciwieństwie do postępowania cywilnego nie cechuje się zasadą kontradyktoryjności. Wszczęcie tego postepowania zwykle wymaga złożenia wniosku przez zainteresowaną stronę, ale ciężar dowodu w znacznej mierze obciąża sam organ. To organ wydający decyzję powinien zgromadzić materiał dowodowy, wyjaśnić wszystkie okoliczności mające wpływ na rozstrzygniecie. Ciężaru tego organ nie może przerzucać na stronę, jednak w praktyce bardzo często tak się dzieje, co jest sprzeczne z przepisami kodeksu. To organ ma obowiązek działać z urzędu w zakresie pozyskania materiału dowodowego, strona też może uczestniczyć w tym procesie, jednak jest to jej prawo, a nie obowiązek.

Pomoc adwokata w sprawach administracyjnych

Jeżeli czujesz się bezsilny wobec aparatu administracji publicznej zachęcam do skorzystania z mojej pomocy. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że decyzje wydane w toku postępowania administracyjnego bardzo często są uchylane przez Sądy. Warto jednak zaznaczyć, że o ile naruszenie prawa materialnego bardzo ławo wykazać to z naruszeniami dotyczącymi procedury, a zwłaszcza oceny stanu faktycznego jest znacznie trudniej. Z uwagi na ten fakt warto zaangażować adwokata już na etapie postępowania administracyjnego, a nie czekać, gdy sprawa trafi do Sądu. Teoretycznie w ramach postępowania sądowo-administracyjnego da się naprawić wszystkie błędy organu, w praktyce jednak tak nie jest.

Kontakt z adwokatem z Rzeszowa w sprawie dotyczącej prawa administracyjnego 

Jako adwokat prowadziłem różne sprawy administracyjne. Jeżeli nie jesteś pewien, czy podejmę się prowadzenia Twojej sprawy to zapraszam do kontaktu. Prawo administracyjne  jest bardzo szerokie, nie miej jako adwokat prowadziłem wiele, różnych spraw administracyjnych. 

Telefon

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie