Adwokat od spraw dotyczących kontaktów Jako adwokat z Rzeszowa mogę Cię reprezentować w sprawie o ustalenie zasad wykonywania kontaktów.

Kontakty z dzieckiem – adwokat Rzeszów

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Oboje rodziców posiada prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Jeżeli chodzi o rodzica, z którym dziecko zamieszkuje to sprawa jest oczywista, utrzymuje on kontakty z dzieckiem na co dzień. W przypadku natomiast rodzica, który zamieszkuje osobno zasady utrzymywania tych kontaktów powinny być ustalone, czy to w formie ugody pomiędzy rodzicami, czy też orzeczenia Sądu. Kontakty polegają na osobistej styczności rodzica z dzieckiem, tj. rozmowach na odległość, za pomocą telefonu czy komunikatora internetowego, a także osobistych spotkaniach, które co do zasady powinny się odbywać bez udziału pierwszego rodzica.

Pomoc adwokata w sprawie kontaktów z dzieckiem

Jako adwokat reprezentuję swoich Klientów przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie w sprawie o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem. Reprezentuje zarówno rodziców uprawnionych do kontaktów, jak i tych którzy są zobowiązani je umożliwić. W sprawach tych są dość skomplikowane, gdyż zasady wykonywania kontaktów powinny być ustalone szczegółowo i precyzyjnie, aby nie było wątpliwości przy ich wykonywaniu.

Właściwość Sądu w sprawie o ustalenie kontaktów?

Jeżeli twoje dziecko mieszka w Rzeszowie lub powiecie rzeszowskim to Sąd Rejonowy w Rzeszowie III Wydział Rodzinny będzie właściwy w sprawie o ustalenie sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem. Sprawę rozpoznaje bowiem Sąd okręgu, w którym, znajduje się miejsce zamieszkania dziecka, którego dotyczy sprawa. W sytuacji, gdy Sąd ustala zasady wykonywania kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym właściwy w sprawie będzie Sąd Okręgowy.

Koszty sprawy o ustalenie kontaktów

Opłata sądowa od wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem wynosi 100 zł. W przypadku sprawy rozwodowej, w której jest podejmowane rozstrzygniecie w tym zakresie nie pobiera się dodatkowej opłaty, oprócz tej należnej od pozwu o rozwód. Wynagrodzenie adwokata za reprezentację przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie jest zależne od nakładu pracy, ilości rozpraw oraz potrzebnych pism procesowych.

Ile trwa sprawa o ustalenie kontaktów?

Sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie trwa zwykle kilka miesięcy. Jeżeli rodzice są zgodni co do tych zasad orzeczenie Sądu może zostać wydane już po pierwszej rozprawie. W przypadku natomiast gdy istnieje pomiędzy nimi spór konieczna najczęściej będzie wymiana pism procesowych oraz wyznaczenie kilku terminów rozpraw. Sprawa wydłuży się także, gdy zajdzie konieczność zlecenia opinii Opiniodawczemu Zespołowi Sądowych Specjalistów.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Sąd na wniosek uczestnika wyda postanowienie o zabezpieczeniu wykonywania kontaktów przez rodzica na czas trwania procesu, W postanowieniu tym Sąd określi zasady, które będą obowiązywać do momentu uprawomocnienia się wyroku w sprawie.

Opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Jeżeli Sąd ma wątpliwości co do tego jak powinny wyglądać kontakty rodzica z dzieckiem zleci sporządzenie opinii na ten temat do Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Zespół ten oceni czy rodzic uprawniony do kontaktów daje rękojmię prawidłowego wykonywania opieki na dziecku w toku osobistych spotkań, ewentualnie może stanowić zagrożenie dla dziecka. Zespół ustali też jakie są warunki mieszkaniowe tego rodzica i czy dziecko może w takich warunkach przebywać, w szczególności na noc.

Przykładowy wniosek o ustalenie kontaktów

„Wnoszę o ustalenie kontaktów małoletniego (Imię i nazwisko oraz data urodzenia) z Wnioskodawcą w ten sposób, że Wnioskodawca będzie każdorazowo odbierał dziecko z miejsca jego zamieszkania oraz odprowadzał do miejsca jego zamieszkania po zakończeniu kontaktu w następującej częstotliwości: co drugi weekend w sobotę od godz. 12:00 do godz. 16:00, w święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy w następujące dni: w lata nieparzyste od godz. godz. 12.00 do godz. 16.00 w I dzień świąt, w lata parzyste od godz. 12.00 do godz. 16:00 w II dzień świąt, a także mógł bez ograniczeń komunikować się z dzieckiem za pomocą telefonu oraz Internetu”

Jak napisać uzasadnienie wniosku o ustalenie kontaktów?

W uzasadnieniu wniosku należy opisać jak do tej pory wyglądały kontakty rodzica z dzieckiem i uzasadnić, dlaczego rodzic chce się spotykać z dzieckiem w takich ani innych godzinach i dniach np. ze względu na godziny pracy i nauki dziecka.

Rozprawa w sprawie ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sad w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem zawsze wyznacza rozprawę. Na rozprawie tej rodzice przedstawiają swoje racje. W pierwszej kolejności Sąd dąży do tego, aby rodzice doszli do porozumienia, a jeżeli nie jest to możliwe musi rozstrzygnąć ich spór. Warto, aby rodzice doszli do porozumienia, gdyż ich dobra wola na pewno pozytywnie wpłynie na sprawne wykonywanie tych kontaktów w praktyce. Dla dobra dzieci rodzice nie powinni pozostawać w otwartym konflikcie, chyba, że nie jest to możliwe.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – pomoc adwokata z Rzeszowa

Niestety ciągle zdarza się, że rodzic, pod którego pieczą dziecko pozostaje albo rodzic uprawniony do kontaktów narusza ustalenia zawarte w ugodzie (zawartej przed Sądem albo mediatorem) lub orzeczeniu Sądu. W takim przypadku Sąd opiekuńczy powinien zagrozić takiej osobie nakazaniem na rzecz drugiego rodzica zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Postępowanie w przedmiocie nałożenia ww. kary składa się zatem z dwóch etapów. Najpierw Sąd zagrozi zapłatą oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku, a dopiero gdy dojdzie do kolejnych naruszeń zobowiąże do zapłaty tej sumy pieniężnej.

W przypadku rodzica pod którego pieczą dziecko pozostaje naruszenie to polegać może na odmowie wydania dziecka, w celu odbycia spotkania z drugim rodzicem na zasadach ustalonych w ugodzie lub orzeczeniu Sądu. Jeżeli chodzi natomiast o osobę uprawnioną do kontaktu to naruszenie to może polegać, w szczególności na odebraniu dziecka pomimo zakazu albo nie odwiezienia go w terminie, ewentualnie brak odebrania dziecka o ustalonej porze.

W przypadku osoby, pod którą dziecko pozostaje naruszeniem polegające uniemożliwieniu lub utrudnieniu wykonywania kontaktów mogą stanowić podstawę do zmiany miejsca zamieszkania dziecka lub nawet pozbawienia albo ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Kontakty z dzieckiem, a obecność drugiego rodzica

Co do zasady kontakty rodzica z dzieckiem powinny się odbywać bez obecności drugiego rodzica. Jest to zrozumiałe, gdyż rodzice nie zawsze chcą spędzać czas wspólnie, tym bardziej w związku, że są po rozwodzie lub zakończeniu związku. Oczywiście czasami potrafią się dogadać i wspólnie spędzić czas z dzieckiem, jednak nie można od nich tego wymagać. Dlatego właśnie kontakty rodzica z dzieckiem polegają zwykle na tym, że rodzic odbiera dziecko z miejsca zamieszkania i odwozi je po zakończeniu kontaktu.

Kontakty z dzieckiem, a zostawanie dziecka na noc

Zasadą jest także to, że rodzic, pod którego pieczą dziecko nie pozostaje może zabierać dziecko na noc. To czy dziecko może nocować u drugiego rodzica jest zależne przede wszystkim od tego czy posiada on odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz czy daje rękojmie prawidłowego wykonywania opieki.

Kontakty z dzieckiem, a obecność kuratora

W sytuacji, gdy rodzic uprawniony do kontaktów nie daje rękojmi prawidłowego ich wykonywania albo stanowi zagrożenie dla dobra dziecka wówczas nie może spotykać się z dzieckiem sam, konieczna jest obecność kuratora, który będzie czuwał nad prawidłowością wykonywania kontaktów oraz bezpieczeństwem dziecka. Koszty wynagrodzenia kuratora pokrywa rodzic uprawniony do kontaktów.

Koszty kontaktów z dzieckiem

Wykonywanie kontaktów z dzieckiem wiąże się z kosztami, takimi jak odebranie i odwiezienie dziecka do miejsca zamieszkania. Wszystkie te koszty pokrywa rodzic uprawniony do kontaktów. Nie mogą one zostać rozdzielone pomiędzy rodziców, nawet gdy są to wysokie koszty.

Kontakty z dzieckiem przez telefon i Internet

Co do zasady kontakty rodzica z dzieckiem przez telefon czy Internet nie powinny być limitowane. Oczywiście w rozsądnych granicach.

Kontakty z dzieckiem, a opieka naprzemienna

W przypadku opieki naprzemiennej co do zasady nie ma konieczności ustalania zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem, chyba, ze naprzemienne okresy sprawowania pieczy nad dzieckiem są długie.

Kontakty z dzieckiem, a alimenty

Co do zasady częstotliwość wykonania kontaktów z dzieckiem nie powinno wpływać na wysokość zobowiązania alimentacyjnego. W przypadku jednak gdy rodzic w ramach kontaktu sprawuje opiekę nad dzieckiem np. przez dwa miesiące można rozważyć, czy za ten okres alimenty powinny być należne, ewentualnie czy nie mamy do czynienia z pewnym, rodzajem faktycznej opieki naprzemiennej. W każdym razie decyzja należy do Sądu, który weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

Zakaz kontaktów z dzieckiem

Jeżeli w stosunku do rodzica potencjalnie uprawnionego do utrzymywania kontaktów z dzieckiem orzeczono zakaz zbliżania do tego dziecka jako środek karny to takie kontakty będą wykluczone. Sąd może też zakazać utrzymywania kontaktów przez takiego rodzica z dzieckiem w sprawie cywilnej (rodzinnej), pomimo braku orzeczenia Sądu karnego, jeżeli uzna, że utrzymywanie tych kontraktów narusza dobro dziecka, np. w związku z zagrożeniem jego bezpieczeństwa.

Kontakty dziecka z byłym małżonkiem rodzica

Były małżonek rodzica, który nie jest rodzicem dziecka nie dysponuje władzą rodzicielską, co do zasady nie ma możliwości, aby przejął on opiekę nad dzieckiem po rozwodzie. Niemniej jednak może starać się o sądowne ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sąd nie będzie jednak w tej sprawie orzekał w postępowaniu rozwodowym, konieczne jest wszczęcie odrębnej sprawy. Sąd ustali zasady wykonywania kontaktów byłego małżonka z dzieckiem, jeżeli stwierdzi, że były małżonek rodzica do tej pory brał czynny udział w wychowaniu i utrzymaniu tego dziecka oraz będzie to zbieżne z dobrem dziecka.

Kontakty z dzieckiem, a wakacje i ferie

Rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem ma prawo żądać, aby spędzało ono z nim część ferii i wakacji. W takim przypadku możliwe jest ustalenie Sadu, że kontakty z dzieckiem będą polegały między innymi na tym, że rodzic do nich uprawniony będzie zabierał dziecko np.: na dwa tygodnie wakacji i jeden dzień ferii.

Kontakty z dzieckiem, a wyjazd za granicę

Jeżeli rodzic, który sprawuje bieżącą pieczę nad dzieckiem chce wyjechać z nim na stałe za granicę to co do zasady potrzebna jest zgoda Sądu lub drugiego rodzica. Przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie Sąd będzie brał pod uwagę między innymi to czy wyjazd dziecka za granicę nie utrudni lub uniemożliwi wykonywanie przez dziecko kontaktów z rodzicem przebywającym w Polsce. Wyjazd za granicę z dzieckiem bez uzyskania wymaganych zgód będzie bezprawny. Prowadzę jako adwokat sprawy o wyrażenie przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie zgody na wyjazd dziecka za granicę lub wyrobienie dla niego paszportu.

Zmiana orzeczenia lub ugody w sprawie kontaktów

Zasady wykonywania kontaktów z dzieckiem są ustalane zarówno w ugodzie lub orzeczeniu Sadu na czas nieokreślony. Jeżeli zmieniły się okoliczności sprawy można żądać zmiany zasad wykonywania tych kontaktów. Zmiana okoliczności może być związana, w szczególności z dorastaniem dziecka lub zmianą pracy przez uprawnionego rodzica.

Pomoc adwokata w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem są trudne. Wymagają posiadania nie tylko wiedzy prawniczej, ale także doświadczenia życiowego. Jako adwokat prowadzę sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie. Pomoc zawodowego prawnika może wnieść bardzo istotny wkład w rozstrzygnięcie sprawy. Jako pełnomocnik mogę negocjować warunki wykonywania tych kontaktów. Dobrze jest, gdy obie strony korzystają z pomocy zawodowego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Często to pełnomocnicy pomiędzy sobą ustalają treść porozumienia, które później akceptują strony (uczestnicy sprawy). Co ważne adwokat nie kieruje się emocjami, dlatego może być bardziej skuteczny. Jako pełnomocnik nie obiecuje realizacji rzeczy niemożliwych, czasami lepiej zawrzeć ugodę w sprawach dotyczących dziecka, gdyż orzeczenie Sądu może być mniej korzystne z punktu widzenia przyjętego przez reprezentowanego rodzica stanowiska w sprawie.

Kontakt z adwokatem z Rzeszowa w sprawie dotyczącej ustalenia kotaktów z dzieckiem 

Jako adwokat reprezentuję rodziców w sprawach o ustalenie zasad wykonywania kontaktów z dzieckiem, między innymi przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie.

Telefon

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie