Adwokat - pomoc w sprawie spadku Musisz złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku – adwokat Rzeszów

Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku

Zarówno spadkobiercy ustawowi jak i testamentowi mogą przyjąć lub odrzucić spadek. Przyjęcie spadku jest możliwe w sposób prosty albo z dobrodziejstwem inwentarza. W tym pierwszym przypadku spadkobierca odpowiada za zobowiązania spadkowe bez ograniczeń, a w tym drugim przypadku jego odpowiedzialność za te zobowiązania jest ograniczoną do wartości czynnej spadku. Z uwagi na ten fakt nawet jeżeli nie posiadamy informacji, że spadek może być zadłużony to z ostrożności procesowej najlepiej jest przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku

Spadkobierca ma 6 miesięcy. Termin ten jest liczony od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o podstawie swojego powołania. W praktyce w przypadku najbliższych krewnych, tj. dzieci, małżonka lub rodziców, z którym spadkobierca zamieszkiwał należy uznać, że co do zasad dowiedzieli się oni o podstawie powołania w chwili śmierci spadkodawcy, jeżeli dziedziczą po nim na podstawie ustawy i wspólnie z nim zamieszkiwali. W przypadku dalszych krewnych najczęściej za dzień dowiedzenia się o podstawie powołania uznaje się datę doręczenia stasowanego zawiadomienia z Sądu spadku.

Forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Oświadczenie takie można złożyć w formie aktu notarialnego, w formie ustnej przed Sądem lub pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. W przypadku wybrania formy aktu notarialnego sprawę można załatwić w jeden dzień szybko i sprawnie. Gdy chcemy złożyć oświadczenie o odrzucenie spadku ustnie to musimy złożyć do Sądu wniosek przyjęcie takiego oświadczenia, co może potrwać nawet kilka miesięcy. Alternatywnie możemy wysłać do Sądu takie oświadczanie sporządzona w formie pisemnej, ale nie unikniemy wizyty u notariusza, gdyż musi on poświadczyć nas podpis pod takim oświadczeniem. Najrozsądniej jest złożyć takie oświadczenie u notariusza, tym bardziej, że taksa notarialna jest niewielka wnosi w tej sprawie zaledwie 50 zł netto.

Odrzucenie spadku, co dalej?

W przypadku odrzucenia spadku przez jedną osobę do spadku są powołane kolejne osoby w kolejności. Jeżeli odrzuciliśmy spadek musimy liczyć się z tym, że w dalszej kolejności do spadku zostaną powołane nasze dzieci. W przypadku gdy do spadku powołana jest osoba małoletnia, aby go odrzucić konieczne jest uzyskanie zezwolenia Sądu na taką czynność. Na czas trwania takiego postępowania zawieszony jest termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

W przypadku gdy powołany do spadku nie złożył oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu to wówczas z mocy prawa nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Nie dotyczy to jednak spadków otwartych przed dniem 18 października 2015 r., chyba, że spadkobiercą jest osoba prawą lub nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, np. małoletnią albo też osobą, co do której istnieją przesłanki do ubezwłasnowolnienia całkowitego. W przeciwnym przypadku spadku, tj. w sprawach dotyczących spadków otwartych przed tą datą zasadą jest nabycie spadku w sposób prosty wobec braku złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie.

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym

Jeżeli spadkobierca umrze, zanim upłynie termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to wówczas jego spadkobiercy mogą złożyć to oświadczenie, jednak termin ten ulega wydłużeniu do momentu upływu terminu złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po ww. zamarłym spadkobiercy.

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli spadkobierców złożonego od wpływem błędu

Jeżeli spadkobierca składając oświadczanie o odrzuceniu spadku pozostawał w błędzie może uchylić się od skutków takiego oświadczenia. Dla przykładu, jeżeli spadkobierca przyjął spadek w sposób prosty, a potem dowiedział się, że spadek jest zadłużony powinien jak najszybciej uchylić się od skutków złożonego oświadczenia. W tym celu musi złożyć stosowne oświadczenie w Sądzie i jednocześnie wskazać, czy spadek przyjmuje i w jaki sposób, względnie go odrzuca. To samo dotyczy sytuacji, gdy oświadczenie dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadu zostało złożone pod wpływem groźby. Mona także się uchylić od skutków braku złożenia oświadczenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Kiedyś sytuację takie występowały bardzo często, aktualnie w związku z faktem, że brak złożenia takiego oświadczenia powoduje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza takie przypadki są rzadsze. Orzecznictwie występuje pogląd, że może to być zarówno błąd co do faktów jak i prawa. Oznacza to, że spadkobierca może uchylić się od skutków złożenia lub braku złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku także w sytuacji, gdy jego błąd wynikał z braku znajomości prawa. Zasada, że nieznajomość prawa szkodzi, w tym przypadku jest ograniczona.

Kto nie może odrzucić spadku?

Gmina i Skarb Państwa nie mogą odrzucić spadku. W przypadku tych podmiotów spadek jest nabywany z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku, a zrzeczenie się dziedziczenia

Czasami Klienci określają oświadczenie o odrzucenie spadku zrzeczeniem się spadku. Nie jest to poprawne określenie i może wprowadzać w błąd. Spadkobierca może zrzec się dziedziczenia jeszcze za życia spadkodawcy zawierając z nim stosowną umowę, która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia może dotyczyć spadku, jak i samego zachowku. Można też zrzec się dziedziczenia także na rzecz innej osoby.

Właściwość Sądy Rejonowego w Rzeszowie w sprawie o przyjęcie lub odrzucenie spadku

Sąd Rejonowy w Rzeszowie jest Sądem spadku, jeżeli ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy znajdowało się ww. okręgu tego Sądu lub takiego miejsca w Polsce nie można ustalić, a w okręgu Sądu Rejonowego w Rzeszowie znajduje się majątek spadkowy. Niezależnie od tego, czy złożysz oświadczenie o odrzuceniu spadku w Sądzie w formie ustnej czy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub też u notariusza to dokument potwierdzający fakt złożenia tego oświadczenia trafi do Sądu spadku. Notariusz jest zobowiązany przesłać odpis aktu notarialnego zawierającego oświadczenie odrzuceniu lub przyjęciu spadku do Sądu spadku.

Pomoc adwokata w sprawie odrzucenia lub przyjęcia spadku

Jeżeli nie wiesz w jaki sposób powinieneś przyjąć lub odrzucić spadek, albo chciałbyś uchylić się od skutków niezachowania terminu na złożenie takiego oświadczenia, względnie uchylenie się od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby to zapraszam do mojej Kancelarii adwokackiej w Rzeszowie. Jako adwokat podpowiem Ci co musisz zrobić, aby zabezpieczyć twoje interesy majątkowe.

Kontakt z adwokatem z Rzeszowa w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku

Jeżeli nie wiesz, czy powinieneś przyjąć, czy też odrzucić spadek zapraszam do kontaktu. Doradzę Ci jakie kroki powinieneś podjąć i w jaki sposób złożyć oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku. 

Telefon

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie