Adwokat od spraw karnych z Rzeszowa Jeżeli zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa warto ustanowić obrońcę.

Adwokat prawo karne Rzeszów

Jako adwokat zajmuje się prawem karnym. Jestem praktykiem procesowym, dlatego też zajmuje się pełnieniem funkcji obrońcy oskarżonych oraz podejrzanych w postępowaniu karnym. Pełnię też funkcję pełnomocnika pokrzywdzonych w procedurze karnej. Jeżeli potrzebujesz obrońcy, wystarczy zadzwonić, postaram Ci się pomóc. Jeżeli się zdecydujesz na moje usługi wystarczy podpisać upoważnienie i po uzgodnieniu warunków współpracy na piśmie mogę działać.

OBRONA W SPRAWACH KARNYCH- RZESZÓW

Jako adwokat prowadzę między innymi sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych oraz związanych z odpowiedzialnością za spowodowanie wypadków komunikacyjnych. Zdarza mi się prowadzić także sprawy o inne przestępstwa, w tym oszustwa, znieważenia, pomówienia, a także spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, groźby karalne oraz stalking.

Jak wygląda współpraca adwokata w sprawach karnych w Rzeszowie?

Najpierw mogę Ci udzielić odpłatnej porady, w ramach której uzyskasz informacje jaka kara grozi Ci za dane przestępstwo i jakie są szanse na pozytywny dla Ciebie wyrok. Jeżeli jesteś pokrzywdzonym to wówczas także uzyskasz informacje jaka kara grozi sprawcy oraz jakie są Twoje prawa. Jeżeli zdecydujesz się na moją pomoc to podpiszesz odpowiednio, w przypadku pokrzywdzonego pełnomocnictwo, a w przypadku oskarżonego lub podejrzanego upoważnienie do obrony. W dalszej kolejności zapoznam się aktami postępowania, a po ich przeanalizowaniu skontaktuje się z Tobą i poinformuje, jak wygląda Twoja sytuacja, ewentualnie złożę dodatkowe wnioski, w tym dowodowe. Jeżeli zostanie wyznaczona czynność procesowa, np. przesłuchanie to będą w niej uczestniczył. W ramach upoważnienie do obrony zaskarżę też decyzję organów procesowych, z którymi się nie zgadzasz, np. w sprawie zastosowania środków zapobiegawczych takich jak tymczasowe aresztowanie. Jeżeli termin na zaskarżenia już upłynął to jeżeli jest to prawnie możliwe wniosę o uchylenie tych środków zapobiegawczych, oczywiście zgodnie z Twoją wolą. Po wydaniu wyroku lub innego orzeczenia kończącego sprawę, w przypadku, gdy będzie ono dla Ciebie niekorzystne złoże jako Twój obrońca lub pełnomocnik wniosek o uzasadnienie i środek zaskarżenia. Na bieżąco będę Cię informował o etapach sprawy i odpowiem na wszystkie Twoje pytania.

Zabranie prawa jazdy - pomoc adwokata Rzeszów

Specjalizuję się w sprawach dotyczących zabrania prawa jazdy w Rzeszowie. Pomagam zarówno, w przypadku zabrania prawa jazdy za niepłacenie alimentów, jak i przekroczenie prędkości o co najmniej 50 km w terenie zabudowanym, jak i w przypadku zatrzymania prawa jazdy w związku z wykroczeniem lub przestępstwem.

Sprawy o wykroczenia

Oprócz spraw karnych pełnię funkcję obrońcy obwinionych w sprawach o wykroczenia. Oczywiście są to sprawy mniejszości kalibru. Jeżeli jednak popełnienie wykroczenia wiążą się z wysoką grzywną lub zatrzymaniem prawa jazdy sankcje karna może być bardzo dolegliwa, dlatego pomoc adwokata jest niezbędna.

Etapy postępowania karnego - pomoc adwokata

Postępowania karne składa się z trzech etatów:

  • postępowanie przygotowawcze,
  • postępowanie sądowe,
  • postępowanie wykonawcze.

Na tych trzech etapach mogę być Twoim obrońcą lub pełnomocnikiem.

Postępowanie przygotowawcze

Ten etap postępowania prowadzony jest przed Prokuraturą lub Policją albo innym organem postępowania przygotowawczego pod nadzorem Prokuratury. Akt oskarżenia sporządza lub zatwierdza Prokuratur. To samo dotyczy postanowienia o umorzeniu postępowania lub wniosku o warunkowe umorzenie postępowania przez Sąd. W postępowaniu przygotowawczym organ prowadzący ustala, czy doszło do popełnienia przestępstwa, a jeżeli tak to kto jest sprawcą. Przed wszczęciem postępowania przygotowawczego organ może przeprowadzić tak zwane postępowanie sprawdzające, które ma na celu ustalenie czy zostały spełnione przesłanki do wszczęcia postępowania karnego. Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa lub dochodzenia. Śledztwo jest zastrzeżone do poważniejszych przestępstw, a dochodzenie co do zasady przestępstw, których ciężar gatunkowy jest lżejszy. W toku postępowania przygotowawczego organ zbiera dowody. Ważnym etapem tego postępowania jest przedstawienie zarzutów. Od tego momentu sprawa karna dotyczy już odpowiedzialności konkretnej osoby. Przedstawienie zarzutów następuje najczęściej przy przesłuchaniu podejrzanego.

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe jest wszczynane przez wniesienia aktu oskarżenia. W sprawach prywatno-skargowych ten etap rozpoczyna proces karny, gdyż etap postępowania przygotowawczego nie występuje. Sąd może zwrócić akt oskarżenia i nakazać jego poprawienie lub dokonanie dodatkowych czynności procesowych. W niektórych sprawach istnieje możliwość dobrowolnego poddania się karze. W praktyce wygląda ten w sposób, że oskarżony lub jego pełnomocnik negocjują z Prokuratorem wymiar kary. Wówczas Sąd ogranicza postępowanie dowodowe do minimum i wymierza oskarżonemu karę uzgodnioną z Prokuratorem, jeżeli porozumienie to nie narusza prawa. W innym przypadku Sąd prowadzi postępowanie dowodowe w całości. Przesłuchuje świadków, odczytuje dokumenty oraz dokonuje innych czynności dowodowych. Zasadą jest, że każdy dowód musi być ujawniony w toku rozprawy. Tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwe, jest poprzestanie na przesłuchaniu świadka w postępowaniu przygotowawczym. W toku przewody Sądowego ustalana jest nie tylko wina oskarżonego, ale okoliczność mające wpływ na wymiar kary, w tym dotychczasowe życie oskarżonego czy warunki osobiste. Po zakończeniu rozprawy Sąd wydaje wyrok. Jeżeli oskarżony się z nim nie zgadza należy złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku w postępowaniu zwyczajnym wynosi 7 dni. Po otrzymaniu uzasadnienia rozpoczyna biec termin na złożenie apelacji. W apelacji oskarżony może kwestionować, że dopuścił się zarzuconych mu czynów, że czyny te stanowią przestępstwo, ewentualnie apelacja może dotyczyć tylko wymiary kary oraz zastosowanych środków karnych. Jako adwokat pełniący funkcję obrońcy mogę złożyć apelację.

Postępowanie wykonawcze

Po zakończeniu sprawy, wydania przez Sąd ostatecznej decyzji, która nie podlega już zaskarżeniu, względnie uprawomocnienie się wyroku Sądu drugiej instancji rozpoczyna się postępowanie wykonawcze. W tym zakresie pomagam oskarżonym, w szczególności w sprawach o warunkowo zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, udzielenia przerwy w wykonaniu tej kary czy udzielenia przez Sąd zgody na wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. W tym zakresie mogę przygotować odpowiednie pisma procesowe lub pełnić funkcję obrońcy. W postępowaniu wykonawczym może też zostać umorzona lub rozłożona na raty grzywna. Jeżeli chodzi o pokrzywdzonych to w toku postępowania wykonawczego pomagam im wyegzekwować obowiązku naprawienia szkody czy środków karnych, których ich dotyczy, np. zakaz zbliżania.  

Właściwość Sądu w Rzeszowie w sprawach karnych

Większość spraw jest rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy, w tym ten mający siedzibę w Rzeszowie. Sprawy o niektóre, cięższe przestępstwa są rozpoznawane przez Sąd Okręgowy. Odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego w Rzeszowie przysługuje do Sądu Apelacyjnego. Jeżeli chodzi o właściwość miejscową to sprawę rozpoznaje Sąd w okręgu, którego popełniono przestępstwo.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata z Rzeszowa w sprawie karnej?

Sąd karny orzeka w bardzo ważnych, życiowych sprawach. Odpowiedzialność karna człowieka to nie jest błaha sprawa. Jeżeli zostałeś oskarżony o popełnienia przestępstwa powinieneś mieć pewność, że organy procesu będą przestrzegać wszystkich Twoich praw, a w tym celu może Ci pomóc obrońca. Zwłaszcza na etapie postępowania przygotowawczego, w którym czynności dokonywane są przez osoby niewykonujące zawodu prawniczego, np. policjantów ważne jest, aby obrońca kontrolował czy dokonywane względem oskarżonego czynności nie naruszają jego praw, a jeżeli tak zwrócić na to uwagę oraz zanotować. Bardzo często naruszenia prawa procesowego na etapie postępowania przygotowawczego mogą mieć wpływ na wynik sprawy. Obrońca ma obowiązek podnieść kwestie takich naruszeń w sprawie sądowej, oczywiście jeżeli jest to korzystne dla oskarżonego.

Tajemnica zawodowa

W sprawach karnych tajemnica zawodowa adwokata ma charakter szeroki i bezwzględny. Nawet jeżeli ujawnisz adwokatowi okoliczności sprawy, które Cię obciążają nie zostaną one ujawnione w Sądzie, czy organem postępowania przygotowawczego. Sąd nie może przesłuchiwać adwokata na tę okoliczności ani zwolnić z tajemnicy. Taka regulacja jest wymagana ze względu na konieczność zapewniania prawa do obrony materialnej.

Działanie tylko na korzyść oskarżonego

Jako obrońca mogę działać wyłącznie na korzyść oskarżonego. Wszelkie czynności podejmuje tylko w tym celu. Nie musisz się zatem obawiać, że jakiekolwiek działanie Twojego obrońcy wyrządzi szkodę. Jeżeli masz taką możliwość zawsze lepiej jest skorzystać z pomocy obrońcy.

Obrońca, a przyznanie się do winy

Nawet jeżeli przyznałeś się do winy, poczuwasz się do odpowiedzialności karnej to nie znaczy, że obrońca nie może Ci pomóc. Warto pamiętać, że nawet w przypadku wyroku skazującego warto walczyć o najniższy wymiar kary. Jako adwokat pełniący funkcję obrońcy z Rzeszowa będę podejmował czynności, w celu wykazania, że okoliczności sprawy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa czy warunki osobiste oskarżonego uzasadniają wymierzenie kary w dolnych granicach ustawowego zagrożenia, ewentualnie warunkowe umorzenie postępowania, a w niektórych przypadkach nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpienie od jej wymierzenia.

Obrońca, a niewinność oskarżonego

Kiedyś spotkałem się z twierdzeniem, że osoba niewinna nie potrzebuję obrońcy. Jest to nieprawda. Jeżeli jesteś osobą niewinną, a zostałeś oskarżony lub na razie przedstawiono Ci tylko zarzuty tym bardziej powinieneś skorzystać z pomocy obrońcy, aby wykazać brak swojej winy. Jeżeli zostaniesz uniewinniony lub postępowanie w stosunku do Twojej osoby zostanie umorzone możesz liczyć na zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata, który pełnił funkcję Twojego obrońcy.

Obrońca - adwokat z Rzeszowa

Jeżeli postępowanie przeciwko Tobie jest prowadzone przez Sąd, Policję lub Prokuraturą z Rzeszowa, ewentualnie okolicznych miejscowości to najlepiej, aby Twój obrońca posiadał siedzibę oraz miejsce zamieszkania w tych rejonach. W sprawach karnych bardzo rzadko sprawdzi się możliwość udzielenia porady online. W tych sprawach potrzebny jest osobisty, fizyczny udział obrońcy w budynku Sądu, czy Prokuratury. Jako adwokat z Rzeszowa mogę to zapewnić.

Wynagrodzenie obrońcy

Jako adwokat z Rzeszowa muszę zabezpieczyć swoje wynagrodzenie, dlatego też co do zasady należy uiścić moje honorarium z góry. Uczciwie o tym informuje. W życiu zdarzają się różne sytuację, bardzo często je rozumiem, ale płatność ratalna lub odroczona jest wyjątkiem. Wszystkich moich Klientów traktuje w równy i sprawiedliwy sposób, dlatego też wysokość wynagrodzenia jest zależna przede wszystkim od nakładu pracy i wagi zarzucanego czynu.

Ocena oskarżonego przez adwokata

Jako adwokat nie oceniam swoich Klientów. W tym celu powołany jest Sąd. Jako obrońca staram się całkowicie oddzielić swoje osobiste poglądy od życia zawodowego. Mają rolę jest pełnienie funkcji rzecznika oskarżonego, reprezentowania jego interesów, oczywiście w granicach prawa. To rolą Sądu jest wszechstronne i sprawiedliwe wyjaśnienie sprawy, jako adwokat natomiast reprezentuje interesy tylko jednej strony. Sąd musi kierować się obiektywizmem, adwokat natomiast stoi po określonej stronie.

Jak długo trwają sprawy karne?

To wszystko zależy od rodzaju popełnionego przestępstwa i zawiłości sprawy, a także ilości zarzutów, oskarżonych i świadków. Niektóre sprawy karne mogę zakończyć się w ciągu kilku dni, a inne trwają latami.

Czy jako adwokat z Rzeszowa mogę przewidzieć wysokość kary?

Decyzja należy do Sądu, więc nie mogę zagwarantować oskarżonemu, że otrzyma taką, a nie inną karę. Biorąc jednak pod uwagę posiadane doświadczenie mogę prognozować wysokość kary i często, chociaż nie zawsze prognoza ta się sprawdzi. Oczywiście najbardziej dolegliwą karą jest pozbawienie wolności bez warunkowego zawieszenia, więc w przypadku drobnych przestępstw moim celem procesowym jest to, aby uniknąć wymierzenia tej kary oskarżonemu, którego jestem obrońcą. Jestem zwolennikiem teorii, że kara ta powinna być wymierzana wyjątkowo, z najcięższe przestępstwa z udziałem przemocy, gdy konieczna jest izolacja skazanego. W drobnych sprawach, czy w przypadku przestępstw nieumyślnych najczęściej kara ta nie spełnia swojej roli. Ważniejsza jest funkcja kompensacyjna, gdyż jako pełnomocnik pokrzywdzonych wiem, że osobom takim, w przypadku ww. kategorii przestępstw zależy bardziej na naprawienia szkody spowodowanej przestępstwem niż na tym, aby sprawcą trafił do zakładu karnego.

Kontakt z adwokatem z Rzeszowa w sprawie karnej lub sprawie o wykroczenie

Jako adwokat mogę pełnić funkcję Twojego obrońcy na każdym etapie postępowania. Jeżeli Policja lub Prokuratura mają zamiar postawić Ci zarzutu to skontaktuj się ze mną. Jako obrońca będę bronił Twoich praw w toczącym się procesie i zwrócę uwagę Prokuratorowi i Sądowi na wszystkie okoliczności przemawiające na Twoją korzyść. Pomagam też pokrzywdzonym przestępstwem jako ich pełnomocnik

Telefon

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie