Adwokat z Rzeszowa od prawa spadkowego Postępowanie spadkowe składa się z dwóch etapów: stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku.

Adwokat sprawy spadkowe Rzeszów

Jeżeli szukasz adwokata do sprawy spadkowej to mogę Cię poinformować, że moja Kancelaria adwokacka w Rzeszowie się nimi zajmuję. W ramach pomocy w sprawach spadkowych zarówno udzielam porad prawnych, przygotowuje pisma procesowe, reprezentuję Klientów przed Sądem jak i uzyskuje z Sądów i organów władzy publicznej potrzebne dokumenty.

Przeprowadzenie spadku u notariusza

Jak najbardziej jest możliwe załatwienie sprawy spadkowej u notariusza, w tym zarówno etapu ustalenia kręgu spadkobierców, jak i podziału majątku wchodzącego w skład spadku. Nie zawsze jest konieczne albo celowe angażowanie do sprawy Sądu. Notariusz może sporządzić akt poświadczenie dziedziczenia, który jest dokumentem równoważnym z postanowienie Sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Warunkiem jest jednak to, aby wszyscy spadkobiercy udali się osobiście do notariusza i złożyli zapewnienie spadkowe. Nie można do tego spadkobierców zmusić, więc jeżeli nie będą chcieli brać udziału w czynności przed notariuszem, niestety sprawę o stwierdzenie nabycia spadku trzeba będzie załatwić w Sądzie. Podobnie sytuacja kształtuje się, gdy spadkobiercy przebywają za granicą. Przy sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobierca nie może działać przez pełnomocnika, musi być na miejscu fizycznie, osobiście. Jeżeli chodzi o dział spadku to również istnieje możliwość zawarcia u notariusza umowy o dział spadku. Jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości udział notariusza jest konieczny. Jak na poprzednim etapie sprawy spadkowej konieczna jest jednak zgodna wola spadkobierców, z tym zastrzeżeniem, że nie jest wymagane, aby stawili się oni u notariusza osobiście, gdyż mogą działać przez pełnomocnika. Załatwienie sprawy spadkowej u notariusza jest co do zasady tańsze i szysze niż przed Sądem. O ile wcięć są spełnione są przesłanki umożliwiające uregulowanie sprawy spadkowej w ten sposób to wówczas jest to najlepsze rozwiązanie. Najczęściej nie będziesz wówczas potrzebował pomocy adwokata. W Rzeszowie jest dużo notariuszy, z których pomocą możesz załatwić sprawę.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku w Rzeszowie

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do Sądu, gdzie znajdowało się ostatnie miejsce pobytu spadkodawcy w Polsce. W przypadku Rzeszowa właściwy będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie. Sądem II instancji w tych sprawach jest Sąd Okręgowy w Rzeszowie, który rozpoznaje apelację od postanowień w przedmiocie działu spadku. We wniosku tym należy podać imię i nazwisko, imiona rodziców spadkodawcy i spadkobierców. Dodatkowo należy wskazać miejsca zamieszkania spadkobierców i ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli został sporządzony testament należy złożyć wniosek o jego otwarcie i ogłoszenie. Jeżeli wnioskodawca dysponuje oryginałem testamentu powinien go przedłożyć, co ważne kopia testament holograficznego lub nawet poświadczony urzędowo odpis nie będzie wystarczająca. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty sadowej w kwocie 100 oraz opłaty za ogłoszenie w Krajowym Rejestrze Spadkowym w kwocie 5 zł.

Rejestr dostępny jest pod adresem:

https://rejestry-notarialne.pl

Warto przed wniesieniem sprawy sprawdzić czy nie zostało już zarejestrowane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Do wniosku należy dołączyć także akt zgonu spadkodawcy, a także dzieci spadkobierców, jeżeli nie żyją. Należy także przedłożyć akty urodzenia lub małżeństwa (w przypadku kobiet zamężnych) spadkobierców.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą złożyć nie tylko spadkobiercy, ale także inne osoby posiadające interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia. Osobami takimi mogą być, w szczególności wierzyciele, którzy chcąc dochodzić zapłaty długu od spadkobierców, a więc muszą uprzednio ustalić osoby spadkobierców. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć także współwłaściciel nieruchomości, jeżeli chce dokonać zniesienia współwłasności lub podjąć czynności związane ze wspólną nieruchomością. W mojej ocenie interes prawny w złożeniu tego wniosku posiada także posiadacz samoistny nieruchomości, który zamierza ubiegać się o stwierdzenie jej zasiedzenia.

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku nie trwa długo, jeżeli jej przedmiotem nie jest stwierdzenie ważności testamentu. Można spodziewać się rozstrzygnięcia w ciągu od 3 do 6 miesięcy od dnia złożenia w Sądzie wniosku.

Jako adwokat oferuje reprezentację w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. W ramach tej formy pomocy prawnej przygotuje wniosek, wszystkie wymaga dokumenty, względnie dodatkowe pisma procesowe, jeżeli takie będą wymagane, a także będę świadczyć reprezentację strony na rozprawie. Jako adwokat z Rzeszowa chętnie podejmuje się prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku przez Sądem Rejonowym w Rzeszowie. Po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zajmuje się też formalnościami związanymi ze zgłoszeniem stwierdzenia nabycia spadku do Urzędu Skarbowego oraz Ksiąg wieczystych, jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości, dla których założona została księga wieczysta. W sprawach tych również możesz udzielić mi pełnomocnictwa. Zgłoszenie spadku do US jest bardzo ważne, gdyż w przypadku, gdy spadkobierca nie dokona tego w terminie nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku przewidzianego dla osób z 0 grupy podatkowej. Termin na złożenie tego zgłoszenia w przypadku spadkobierców zwolnionych z podatku wynosi 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu, a dla pozostałych spadkobierców, którzy muszą zapłacić podatek tylko jeden miesiąc. Jeżeli chodzi o skutki braku zgłoszenia nabycia spadku w Sądzie wieczysto-księgowym to może zostać nałożona grzywna, aczkolwiek bardzo rzadko Sądy stosują tak radykalne środki. O fakcie uprawomocnienia się postanowienia Sądu zawiadamiany jest Urząd Skarbowy oraz Wydział Wieczysto-księgowy Sądu Rejonowego dlatego też nie warto liczyć na to, że organy te nie dowiedzą się o nabyciu spadku.

Sądowy dział spadku z pomocą adwokata z Rzeszowa

Po uzyskaniu potwierdzenia nabycia spadku czy to u notariusza, czy też w Sądzie spadkobiercy uzyskują tylko informację w jakiej części przypada im udział w ogóle praw i obowiązków w spadku. Wszelkie składniki spadku są od tej pory ich własnością na zasadzie wspólności spadkowej. Oznacza to, że spadkobiercy nie mogą sprzedać lub zbyć na innej podstawie przysługującego im udziału np. w nieruchomości. Mogą zbyć tylko udział w spadku. W celu dokonania podziału poszczególnych składników wchodzących w skład spadku pomiędzy spadkobierców konieczne jest przeprowadzenie działu spadku. Umowę o dział spadku można zawrzeć u notariusza jak było wcześniej wspomniane, a jeżeli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia na wniosek jednego ze spadkobierców sprawę rozstrzygnie Sąd.

Wniosek o dział spadku podlega opłacie sądowej w kwocie 500 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt podziału co rzadko ma miejsce 300 zł. Jeżeli dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności z innego tytułu (w sytuacji, gdy do spadku weszła nie własność całej nieruchomości, ale tylko udział we współwłasności) opłata wzrasta do 600 zł, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału i 1 000 zł jeżeli taki projekt nie został załączony. Można ubiegać się o zwolnienie z tych kosztów. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek wraz z oświadczeniem od stanie rodzinnym, majątku, dochodach oraz źródłach utrzymania.

Do wniosku należy dołączyć akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, a także dokumenty pozwalające ustalić co wchodzi w skład spadku. W przypadku nieruchomości będzie do odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie z ewidencji gruntów i budynków oraz kartoteki budynków, jeżeli taka jest w stosunku do nieruchomości prowadzona. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej to wówczas należy przedłożyć inny dowód własności, może to być, w szczególności akt własności/ nadania ziemi (dokumenty te były wydawane w latach 70). W niektórych sytuacjach konieczne jest w tym przypadku przedłożenie również mapy synchronizacyjnej sporządzonej przez uprawnionego geodetę, wynika to z faktu, że numer i powierzchnia nieruchomości wskazane w akcie nadania ziemi mogły ulec zmianie. Jeżeli chodzi o samochody to dowodem potwierdzających wejście danego składnika do spadku będzie przede wszystkim dowód rejestracyjny

Dokonując działu spadku Sąd może rozdzielić wchodzące w skład spadku poszczególnych spadkobierców składniki majątkowe przyznając je im na wyłączną własność. Dla przykładu, jeżeli w skład spadku wchodzą dwie nieruchomości o podobnej wartości, a spadkobierców jest dwóch to najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest przyznanie każdemu ze spadkobierców na wyłączną własność po jednej nieruchomości. Sąd może też dokonać fizycznego podziału nieruchomości. Dla przykładu, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni dwóch hektarów Sąd może zdecydować, że nieruchomość zostanie podzielona na dwie różne części dla każdego ze spadkobierców. Warto jednak zaznaczyć, że do dokonania fizycznego podziału nieruchomości konieczne jest uzyskanie decyzji o podziale geodezyjnym. Decyzja ta wydawana jest przez Starostę na wniosek zainteresowanego. Na czas wydania przez Starostę prawomocnego rozstrzygnięcia Sąd zawiesi postępowanie o dział spadku. Raczej nie warto dokonywać geodezyjnego podziału nieruchomości przed wszczęciem sprawy o dział spadku, gdyż może się okazać, że inni uczestnicy oraz Sąd i tak nie zgodzą się na taki podział. Kolejnym sposobem podziału nieruchomości spadkowych jest przyznanie ich na wyłączną własność jednemu spadkobiercy z nałożeniem na niego obowiązku dokonania spłaty na rzecz pozostałych.

W sprawach o dział spadku, w sytuacji, gdy uczestnicy nie dojdą do porozumienia, w zakresie ustalenia jaka jest wartość składników majątkowych, które należą do spadku, który jest przedmiotem sprawy Sąd powołuje biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości. Koszt sporządzenia takiej opinii w przypadku domu jednorodzinnego to koszt ok 5 000 zł. Zaliczkę na poczet kosztów wynagrodzenia biegłego pokrywa wnioskodawca. W orzeczeniu kończącym sprawę Sąd na żądanie wnioskodawcy powinien proporcjonalnie do posiadanych w spadku udziałów rozdzielić poniesione przez Wnioskodawcę koszty postępowania, a tym samym będzie on mógł domagać się zwrotu części tych kosztów.

Działu spadku nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego, jeżeli nie nastąpiło przysporzenie po stronie spadkobiercy. W przypadku gdy jeden ze spadkobierców uzyskał wyłączną własność nieruchomości bez konieczności dokonania spłat można taką czynność traktować jako darowiznę, jednak zdania w doktrynie prawa są, w tym zakresie podzielone. Oczywiście konieczne jest natomiast zgłoszenie działu spadku do ksiąg wieczystych, jeżeli dotyczył on nieruchomości, dla której taka księga jest prowadzona.

Dział spadku Rzeszów cennik

Koszty reprezentacji w sprawie o dział spadku zależy przede wszystkim od nakładu pracy oraz wartości udziału w spadku. Honorarium adwokackie tak jak w każdej sprawie jest ustalane indywidualnie w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawkę za czynności adwokackie. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy za prowadzenie spraw od A do Z, tj. począwszy od przygotowania i złożenia wniosku, udział w rozprawach, aż po uzyskanie prawomocnego rozstrzygacie Sądu.

Załatwienie sprawy spadkowej online w Rzeszowie

Można załatwić sprawę spadkowa w 100 procentach online bez przyjazdu do Polski. Jako adwokat z Rzeszowa mogę załatwić wszystkie sprawy na miejscu bez Twojego udziału. Pełnomocnictwo możesz przesłać pocztą lub kurierem. Złożenie zapewnienia spadkowego nie jest wymagane, ale jeżeli będziesz chciał uczestniczyć w rozprawie możesz to zrobić zdalnie podczas video-konferencji. Dla osób, które przebywają za granicą jest to nie tylko wygoda, ale i oszczędność.

Jak długą trwają sprawy o dział spadku w Rzeszowie?

Sprawy takie mogą potrwać od 3 miesięcy do nawet 2 lat. Wszystko zależy od tego czy powołany został biegły sądowy, z zakresu wyceny i jak długo zajmie mu sporządzenie operatu szacunkowego. Nie bez znaczenia jest także to czy w sprawie zachodzi konieczność dokonania fizycznego podziału nieruchomości. Najczęściej jednak trzeba się uzbroić w cierpliwość.

Kontakt z adwokatem z Rzeszowa w sprawie dotyczącej prawa spadkowego

Sprawy spadkowe, zwłaszcza te które dotyczą działu spadku nie zawsze są proste. Jeżeli potrzebujesz adwokata z Rzeszowa, który załatwi sprawy spadkowe, w tym stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku to serdecznie zapraszam do skontaktowania się z moją Kancelarią adwokacką, w celu omówienia warunków współpracy. 

Nasze publikacje dotyczące prawa spadkowego:

Telefon

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie