Adwokat od alimentów ako adwokat pomagam w sprawach alimentacyjnych.

ALIMENTY - POMOC ADWOKATA Z RZESZOWA

Sprawy o alimenty dotyczą ważnej kwestii jaką jest zapewnienie utrzymania dziecka lub innych osobom uprawnionym do tego świadczenia. W sprawach tych najczęściej reprezentuję osoby uprawnione do alimentacji, ale zdarza mi się także świadczyć pomoc prawną na rzecz osób zobowiązanych do alimentacji. Prowadzę w Rzeszowie jako adwokat sprawy zarówno o zasądzenie alimentów, ich wygaśnięcie, podwyższenie i obniżenie.

Właściwość Sądu w Rzeszowie w sprawie o alimenty

Sąd Rejonowy w Rzeszowie rozpoznaje sprawy o alimenty, w przypadku, gdy jest spełniona jedna z dwóch przesłanek:

  • osoba uprawniona do alimentacji posiada miejsce zamieszkania w okręgu tego Sądu,
  • osoba zobowiązana do alimentacji posiada miejsce zamieszkania w okręgu tego Sądu.

Jeżeli osoba zobowiązana do alimentacji mieszka w okręgu innego Sądu niż uprawniony to do tego drugiego należy wybór, gdzie zostanie złożony pozew.

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

Pozew o alimenty powinien zawierać imię i nazwisko i adres stron postępowania. Należy także podać numer PESEL powoda, a miarę możliwości numer PESEL lub imiona rodziców pozwanego. W pozwie wskazujemy jakiej kwoty alimentów miesięcznie żądamy. W uzasadnieniu należy wykazać, dlaczego kwota ta jest zasadna podając jakie są koszty utrzymania zobowiązanego. W tym celu należy też dołączyć dowody potwierdzające ponoszone koszty, np. rachunki za media, faktury za leki itd. Jeżeli pozew dotyczy dziecka pełnoletniego powód ubiegający się o alimenty powinien dołączyć zaświadczenie, że szkoły lub innej placówki edukacyjnej, względnie dokumentację medyczną lub inne dowody uzasadniające uznanie, że nie jest w stanie podjąć pracy, a tym samym utrzymać się samodzielnie. Pozew ten nie podlega opłacie sądowej. Jeżeli chodzi o możliwości zarobkowe pozwanego to przede wszystkim sam pozwany będzie musiał wykazać jakie posiada wykształcenie, kwalifikacje oraz jakie dochody uzyskuje.

Jakie długo trwa sprawa o alimenty w Rzeszowie?

Z mojej praktyki wynika, że sprawy o alimenty w Rzeszowie trwają zwykle ok. 6 miesięcy. Okres ten może uleć wydłużeniu, jeżeli zobowiązany do alimentacji przebywa za granicą. Najczęściej sprawa o alimenty jest rozstrzygana na pierwszej rozprawie.

Alimenty na czas procesu

To, że sprawa o alimenty może potrwać kilka miesięcy nie oznacza, że uprawniony do alimentacji zostanie pozbawiony środków utrzymania. W pozwie o alimenty należy złożyć wniosek o zabezpieczenie. Wniosek ten zostanie rozstrzygnięty przez Sąd w ciągu 2-4 tygodni.  W ramach zabezpieczenia Sąd zasądzi odpowiednią kwotę tytułem alimentów na czas trwania postępowania. Oznacza to, że powód zanim zakończy się sprawę będzie już uprawniony do alimentów. Finalnie kwota orzeczona tytułem alimentów na czas procesu może w wyroku kończącym sprawę ulec zmianie. Najczęściej jednak w wyroku kwota alimentów jest taka sama lub wyższa.

Jaka jest przeciętna wysokość alimentów przed Sądem w Rzeszowie?

Przeważnie Sąd Rejonowy w Rzeszowie zasądza alimenty w kwocie 700 zł na jedno dziecko. Dotyczy to przypadków, gdy zarobki zobowiązanego do alimentacji kształtują się na poziomie najniższego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli rodzic zarabia przeciętne wynagrodzenie, czyli ok. 7 tys. zł brutto przeważnie należy spodziewać się alimentów w kwocie 1 200 zł. Oczywiście podane kwoty są orientacyjne, gdyż wszystko zależy od okoliczności danego przypadku. Najczęściej osoby uprawnione do alimentacji żądają znacznie wyższych kwot, natomiast zobowiązane przeciwnie wnoszę o zasądzenie alimentów w znacznie niższej kwocie.

Pomoc adwokata z Rzeszowa w sprawie alimentacyjnej po stronie uprawnionego

Jako adwokat mogę przygotować pozew o alimenty, pomóc zgromadzić niezbędne dowody i dokumenty załączane do pozwu, a także reprezentować na rozprawie. Jako pełnomocnik prowadzę też negocjację z drugą stroną sporu, w celu zawarcia ugody w sprawie alimentów. W tych sprawca bardzo ważne jest wykazanie faktycznych dochodów jakie uzyskuje pozwany. Oczywiście w teorii decydujące są możliwości zarobkowe, jednak w praktyce możliwości te są ustalana w oparciu o faktyczne dochody, a jeżeli ich brak na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. To na pozwanym ciąży ciężar wykazania swoich dochodów i wydatków, jednak pełnomocnik powoda musi czuwać nad tym, aby dokumenty oraz oświadczenia pozwanego, w tym zakresie były zgodne z prawdą.

Pomoc adwokata po stronie zobowiązanego

Obie strony sprawy o alimenty mogą ustanowić profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Jako adwokat z Rzeszowa reprezentuję także strony zobowiązane do alimentacji. W tym przypadku bardzo ważne jest wykazanie wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych wydatków. Bardzo często zdarza się, że powód pomija fakt, że w związku z przebywaniem pozwanego za granica jego koszty utrzymania są wyższe, niż w Polsce. Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego nie może także prowadzić do powstania stanu niedostatku po stronie zobowiązanego. Warto także zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy pozwany posiada wiele dzieci jego obowiązek alimentacyjny, w przypadku ograniczonych możliwości zarobkowych ulega proporcjonalnego zmniejszeniu. Osoby zobowiązane do alimentacji reprezentuję także w sprawach o obniżenie obowiązku alimentacyjnego oraz stwierdzenie jego wygaśnięcia.

Egzekucja alimentów

Po uzyskaniu wyroku zasadzającego w sprawie alimentów, jeżeli zobowiązany dobrowolnie nie wykonuje tego wyroku wierzyciel ma prawo dochodzić alimentów w toku egzekucji. W tym celu należy złożyć wniosek do komornika sądowego lub pracodawcy dłużnika.  W sprawie o alimenty komornik sądowy musi samodzielnie ustalić miejsce zamieszkania dłużnika, a w tym celu może zwrócić się do Policji. Warto przypomnieć, że alimenty korzystają z szerokiego uprzywilejowania w toku egzekucji. Po pierwsze w przypadku alimentów kwota wolna od zajęcia jest niższa, po drugie komornik sądowy może zająć wyższą kwotę niż w przypadku innych wierzytelności, po trzecie zobowiązania te zostają zaspokajane w pierwszej kolejności, przed zobowiązaniami z innego tytułu.

Jeżeli egzekucja alimentów okaże się bezskuteczna, przede wszystkim ze względu na brak dochodów lub majątku dłużnika to wówczas strona uprawniona może się ubiegać o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

Egzekucja w stosunku do osoby uprawionej do alimentacji

Alimenty stanowią świadczenie wolne od egzekucji, gdyż mają stanowić źródło utrzymania dłużnika. W związku z tym faktem, alimenty nie mogą zostać zajęte przez komornika sądowego. Jeżeli jednak tak się stało należy skierować do organu egzekucyjnego pismo informujące, że zajęte środki pochodzą z alimentów to najlepiej w celu wykazania tego faktu dołączyć dowód w postaci wyroku Sądu, ewentualnie potwierdzenia przelewu zawierającego tytuł.

Uporczywe uchylanie się od alimentacji

W sytuacji, gdy dłużnik w sposób uporczywy uchyla się od realizacji zasądzonego przez Sąd obowiązku alimentacyjnego to nie tylko dopuszcza się deliktu cywilnego, ale popełnia również przestępstwo, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności. Dłużnikowi może być także odebrane prawo jazdy. Przepisy karne nie zawsze spełniają jednak swój cel w tym przypadku. Wymierzeniem kary pozbawienia wolności, czy też pozbawienie prawa jazdy najczęściej całkowicie uniemożliwia uprawnionemu uzyskanie zaspokojenia swojej wierzytelności, dlatego też rozwiązania takie powinny być stosowane wyjątkowo.

Jak wygląda moja pomoc adwokata w sprawie alimentów?

Współpraca z moją Kancelarią adwokacką w Rzeszowie w sprawie alimentów rozpoczyna się od porady prawnej. Na tym etapie zarówno osoba zobowiązana jak i uprawniona do alimentów dowie się jakiej kwoty alimentów może się spodziewać i jakie dokumenty będą potrzebne. Jeżeli zainteresowany zdecyduje się na moją pomoc wystarczy podpisać pełnomocnictwo, umowę, zapłacić honorarium i jako adwokat rozpocznę swoje działania wytaczając powództwo lub przyłączając się do już wszczętej sprawy jako pełnomocnik.

Osoby zobowiązane do alimentacji

Oczywiście najczęściej sytuacja wygląda tak, że przedstawiciel ustawowy domaga się w imieniu małoletniego dziecka zasądzenia alimentów od drugiego rodzica. Warto jednak pamiętać, że zasądzenia alimentów może także domagać się były małżonek, rodzić od dziecka, czy nawet wnukowie oraz rodzeństwo. W przypadku byłego małżonka obowiązek alimentacyjny zaistnieje gdy były współmałżonek znajdzie się w stanie niedostatku. Dodatkowo obowiązek taki zaistnieje, gdy sytuacja finansowa tego małżonka uległa pogorszeniu po orzeczeniu rozwodu. Dla przykładu, jeżeli przed rozwodem małżonek ten mógł sobie pozwolić na zamieszkiwanie w luksusowym domu, to te warunki życia powinny być mu zapewnione także po rozwodzie. W tym przypadku konieczne jest, aby małżonek zobowiązany do alimentacji był uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Działa to też w drugą stronę, orzeczenie o wyłącznej winie pozbawia prawa do alimentów, nawet w przypadku niedostatku. Obowiązek alimentacyjny obciążający małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa jest bezterminowy, wygasa dopiero z chwilą zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa. W pozostałych przypadkach i obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu lub po zawarciu nowego małżeństwa.

Jeżeli chodzi o obowiązek alimentacyjny obciążający dziadków względem wnuków to ma on charakter wyłącznie subsydiarny. Oznacza to, że aktualizuje się on od dopiero, gdy rodzice nie są w stanie lub celowo nie realizują swojego obowiązku

Jeżeli chodzi o obowiązek alimentacyjny względem rodzeństwa jest on najsłabszy. Przede wszystkim, aby brat lub siostra byli zobowiązany do alimentacji osoba uprawniona musi być niezdolna do samodzielnego otrzymania się. Po drugie osoby zobowiązane w pierwszej kolejności muszą nie realizować swojego obowiązku lub takich osób musi nie być. Po trzecie rodzeństwo może uchylić się od obowiązku alimentacyjnego, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny. W praktyce takie sprawy zdarzają się często i dotyczą najczęściej sytuacji, gdy osoba uprawniona jest ciężko chora lub niezdolna do samodzielnej egzystencji, a jej rodzeństwo jest stosunkowo zamożne.

Pozew o wygaśniecie alimentów – pomoc adwokata

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie. Fakt wygaśnięcia tego obowiązku musi być stwierdzony przez Sąd. Niejednokrotnie zdarza się, że pełnoletnie dzieci pobierają alimenty, nawet za pośrednictwem komornika sądowego, pomimo, że się nie uczą, ani nie istnieje żadna inna przeszkoda, aby podjęły prace zarobkową. W takim przypadku należy wytoczyć powództwo o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Co do zasady na uprawnionych do alimentacji będzie ciążył obowiązek wykazania, że podejmują naukę lub istnieje inna przeszkoda, aby podjęły pracę. W wyroku stwierdzającym ustalenie wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego Sąd powinien określić datę, w której to nastąpiło. Osoba pobierająca alimenty powinna zwrócić świadczenia pobrane od tej daty, jednak za okres nie wcześniejszy niż dzień doręczenia odpisu pozwu pozwanemu. Należy uznać, że w momencie doręczenia pozwu osoba uprawniona do alimentów dowiedziała się, że świadczenie to nie jest jej należne. Zwroty tych kwot można domagać się w odrębnym powództwie.

Alimenty, a osobiste starania rodzica

Obowiązek alimentacyjny obciąża oboje rodziców. Należy jednak ponieść, że rodzic, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem realizuje ten obowiązek przez osobiste starania w wychowanie dziecka oraz bieżącą opiekę. Nie jest zatem prawdą, że taki rodzic musi wykazać, że przeznacza na utrzymanie ze swojej strony taka samą kwotę jakiej żąda tytułem alimentów. Nie istnieje natomiast możliwość domagania się rekompensaty za ograniczone możliwości zawodowe w związku z opieką nad dzieckiem, tak jak ma to miejsce np. w USA. Kwota zasądzonych alimentów powinna być zatem przeznaczona wyłącznie na utrzymanie dziecka, tj. jego potrzeby.

Alimenty, a opieka naprzemienna

W przypadku opieki naprzemiennej, w sytuacji gdy dziecko przebywa równą ilość czasu u matki i ojca co do zasady nie ma konieczności zasądzenia rat alimentacyjnych. Jeżeli jednak dysproporcje w zakresie czasu przebywania z dzieckiem lub ponoszonych wydatkować są istotne zajdzie konieczność ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego.

kontakt z adwokatem z Rzeszowa w sprawie alimentów 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej lub szukasz adwokata, który będzie Cię reprezentował w sprawie o alimenty zapraszam do kontaktu. 

Telefon

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie