Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym. Jako adwokat reprezentuję przedsiębiorców w sprawach gospodarczych, w tym przed Sądami w Rzeszowie.

Prawo gospodarcze – adwokat z Rzeszowa

Postępowanie gospodarcze- pomoc adwokata

Sprawy gospodarcze czasem są proste, innym razem skomplikowane. Ich niezmienną cechą jest jednak to, że podlegają szczególnym rygorom procesowym. Przede wszystkim w tym postępowaniu obowiązuje prekluzja dowodowa oraz faktyczna. Oznacza to, że po upływie określonego terminu lub wniesienia danego pisma procesowego nie jest możliwe powoływanie nowych dowodów lub twierdzeń. Jest to ograniczenie zasady prawdy materialnej na rzecz formalizmu procesowego. Rozwiązania te należy ocenić negatywnie. Zasady sprawiedliwości i ustalenia prawdy obiektywnej powinny mieć prymat nad formalistyczny regułami procesowymi. Przedsiębiorca nie zawsze korzysta z pomocy z profesjonalnego prawnika, ale pomimo tego zawsze obowiązują go wskazane rygory procesowe.

Właściwość Sądu w sprawach gospodarczych

Nie każdy Sąd Rejonowy rozpoznaje sprawy gospodarcze, a tylko taki który posiada Wydział Gospodarczy. Wydział taki posiada między innymi Sąd Rejonowy w Rzeszowie. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż kwota 100 tys. zł to wówczas w pierwszej instancji rozstrzygnięcie powinien wydać Sąd Okręgowy Rzeszowie.

Sprawy o zapłatę - pomoc adwokata z Rzeszowa

Najczęściej sprawy gospodarcze dotyczą zapłaty. Przedsiębiorcy domagają się zapłaty, z tytułu wykonania usług lub dostarczenia produktów. Ewentualnie sprawy te dotyczą odszkodowania. Wysokość wynagrodzenia adwokata w tego rodzaju sprawach jest zależna przede wszystkim od wartości przedmiotu sprawy. W przypadku uwzględnienia pozwu wynagrodzenie to powinno być zwrócone przez drugą stronę.

Stała obsługa prawna firm Rzeszów

Jako adwokat oferuje także stałą obsługę prawną firm. W ramach takiej współpracy pomagam osobom prowadzącym indywidualne działalności gospodarcze, spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki jawne, komandytowe czy partnerskie. Niezależnie od tego w jakiej formie prowadzisz firmę i w jakiej skali powinieneś zastanowić się nad skorzystaniem ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię adwokacką. Jeżeli chcesz uzyskać prostą informację, chociażby przez telefon warto mieć dostęp do zaufanego adwokata z Rzeszowa. Zasady stałej współpracy w ramach obsługi prawnej firm są ustalane w sposób indywidualny. Adwokat lub radca prawny, który odpowiada za obsługę prawną danej firmy powinien w pierwszej kolejność zapoznać się ze specyfiką prowadzenia biznesu w danej branży, a także zaznajomić się ze szczegółowymi przepisami prawnymi, które ją regulują, może to potrwać kilka dni, a nawet tygodni.

Prawnik wewnętrzny, czy firmowy

Niewątpliwe zatrudnienie prawnika wewnętrznego na podstawie umowy o pracę ma swoje zalety. Prawnikiem takim może być co do zasady wyłącznie radca prawny, gdyż adwokat nie może świadczyć usług na podstawie umowy o pracę. Prawnik wewnętrzny może też prowadzić własną Kancelarię, ale jego podstawowym miejscem pracy jest zakład pracodawcy. Zatrudnienie prawnika wewnętrznego wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim zatrudnieniem takiej osoby wiąże się z dużymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca chce mieć dostęp do danego prawnika na wyłączność lub przynajmniej chce, aby jego zakład był dla tego prawnika podstawowym miejscem pracy to musi zapewnić mu pełen etat. W przypadku dużych firm nie jest to problemem, ale jeżeli prowadzisz małą działalność nie zawsze Twoje finanse na to pozwolą. Z drugiej strony, w przypadku małych firm nie jest konieczna pomoc prawna świadczona w wymiarze pełnego etatu. Jeżeli chodzi natomiast o większe firmy to zatrudnienie prawnika na etacie również nie zawsze zda egzamin. Przede wszystkim korzystając z pomocy zewnętrznej Kancelarii możesz mieć dostęp do wielu prawników, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach. Jeżeli zamiast korzystać z usług zewnętrznej Kancelarii wybierzesz jednego prawnika wewnętrznego, to musisz być świadomy, ze jedna osoba nie jest w stanie specjalizować się we wszystkich dziedzinach prawa. Współpraca z zewnętrzna Kancelarią pozwala także na optymalizację kosztów, gdyż możesz korzystać z usług prawnych wtedy, kiedy potrzebujesz i płacić tylko za wykonane usługi.

Prowadzenie procesów gospodarczych

Prowadzenie spraw gospodarczych wymaga bardzo dużej staranności oraz nakładu pracy. Trzeba też zwrócić uwagę, że w przypadku tego rodzaju spraw bardzo często konieczne jest składanie wniosków o zabezpieczenie albo udział w postępowaniu upadłościowym dłużnika Klienta. Nie bez znaczenia jest także wymagana wiedza, w zakresie ekonomii. Bardzo często znajomość samych przepisów, nawet poparta doświadczeniem procesowym nie wystarcza, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu prawnego dla Klienta biznesowego. Adwokat musi posiadać podstawową wiedzę na temat specyfiki działalności biznesu Klienta oraz ekonomii, aby znaleźć rozwiązane dopasowane do potrzeb swojego mocodawcy.

Upadłość przedsiębiorcy – adwokat Rzeszów

Jako adwokat zajmuje się także sprawami o ogłoszenie upadłości przez podmioty gospodarcze. Jeżeli znalazłeś się w stanie niewypłacalności nie tylko Twoim prawem jak w przypadku konsumenta, ale obowiązkiem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzonej firmy lub spółki. Oczywiście możesz zlecić złożenie tego wniosku adwokatowi. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest szczególne ważne, w przypadku spółek kapitałowych, w których wspólnicy nie odpowiadają za ich zobowiązania, a odpowiedzialność członków zarządu jest ograniczona do szkody jaka spowoduje po stronie wierzyciela spółki brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Dlatego właśnie organy reprezentujące spółkę i prowadzące jej sprawy powinny stal monitorować jej sytuację finansową, zwłaszcza jeżeli pojawiły się problemy w zachowaniu płynności.

Sprawy o zapłatę przeciwko członkom zarządu

Spółka kapitałowa taka jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, czy spółka akcyjna stanowi odrębny byt od jej wspólników. Spółki te mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, co oznacza, że są autonomicznym, odrębnym podmiotem prawa od ich wspólników. Konserwacją takiego rozwiązania jest to, że wspólnicy (lub akcjonariusze) nie odpowiadają za zobowiązania tych spółek. Członkowie zarządu lub innego organu reprezentacji także co do zasady nie odpowiadają za zobowiązania tych podmiotów, z wyjątkiem zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wynikających ze szkody jaka powstała po stronie wierzycieli spółki, w związku z brakiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Dla przykładu spółka stała się niewypłacalna i posiadała dwóch wierzycieli, w tym każdy z nich posiadał wierzytelność względem spółki o wartości 200 tys. Zarząd zaspokoił jednego z wierzycieli w całości, a drugiego wcale. Spółka nie posiadała majątku, a jedynie środki pieniężne pozwalające na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Pomimo powstania stanu niewypłacalności zarząd nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Jeżeli wniosek ten zostałby złożony przed zaspokojeniem pierwszego z wierzycieli drugi niezaspokojony wierzyciel mógłby liczyć, że część kwoty, która zasiliłaby fundusz masy upadłości zostałaby przeznaczona na zaspokojenie jego wierzytelności. Tak się jednak nie stało, a więc poniósł szkodę. Oczywiście należy w takim przypadku przyjąć, że wartość szkody po stronie wierzyciela odpowiadała sumie jaka otrzymałby w toku postępowania upadłościowego, a więc należy uwzględnić także innych wierzycieli oraz koszty postępowania upadłościowego, w tym wynagrodzenie syndyka.

Co istotne jednak powód dochodzący zapłaty od członka zarządu zobowiązania spółki musi udowodnić jedynie istnienie wierzytelności (najlepiej na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu, np. nakazu zapłaty lub wyroku) orz fakt bezskuteczności egzekucji. Ciężar udowodnienia wszelkich okoliczności wyłączających odpowiedzialność członka zarządu ciąży na pozwanym co oznacza, że to on musi wykazać, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie, albo że złożenie takiego wniosku nie spowodowało szkody, gdyż zostałby o oddalony, np. ze względu na ubóstwo masy upadłości. Ostatecznie członek zarządu musi przedłożyć stosowne obliczenia, które uzasadniałby przyjęcie, że w toku postępowania upadłościowego wierzytelność powoda nie zostałaby zaspokojona lub nie zostałaby zaspokojona w całości. Z uwagi na te okoliczności bardzo ważna jest pomoc w takim postępowania świadczona przez adwokata lub radcę prawnego. Istotne jest również to ilu wierzycieli posiadała spółka. Jeżeli był tylko jeden taki wierzyciel odpowiedzialność członka zarządu jest co do zasady wykluczona, gdyż, w przypadku, gdy dłużnik będący przedsiębiorcom posiada tylko jednego wierzyciela jego wniosek o ogłoszenie upadłości nie może zostać uwzględniony.

Zakładanie spółek przez adwokata

Jako adwokat zajmuje się także zakładaniem spółek prawa handlowego. Założenie spółki to zazwyczaj prosty i rutynowy proces. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe poprzez zawarcie mowy w systemie s24 albo zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Aktualnie zgłoszenie nowo założonej spółki do rejestru może się odbyć tylko za pośrednictwem systemu informatycznego. Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego weryfikowanego przez waży kwalifikowany certyfikat jedynym rozwiązaniem jest więc zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego i zlecenie złożenia na podstawie pełnomocnictwa wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym przez adwokata lub radcę prawnego. Tylko te osoby poza organami reprezentacji spółki mogą dokonać takiego zgłoszenia.

Przygotowanie zmian danych w KRS – pomoc adwokata z Rzeszowa

Po założeniu spółki i zgłoszeniu jej do rejestru nie kończą się obowiązki przedsiębiorcy. Osoby prowadzące spółkę są zobowiązane do zgłaszania co do zasady każdej zmiany dotyczącej spółki. Najczęściej zmiany te dotyczą:

  • powołania i odwołania członków zarządu albo zmiany danych tych osób, np. w związku z zawarciem małżeństwa,
  • zmiany składu osobowego udziałowców (zgłoszenie zbycia udziałów), ewentualnie obciążenia udziałów,
  • zmiany nazwy spółki,
  • zmiany przedmiotu działalności gospodarczej,
  • zmiana siedziby lub adresy spółki,
  • podwyższenie kapitału zakładowego spółki,
  • zmiany postanowień umowy spółki.

Jako adwokat mogę reprezentować podmioty w postępowaniu rejestrowym.

Prawo podatkowe

W zakresie prawa podatkowego udzielam porad z zakresu zasad opodatkowania poszczególnych podmiotów gospodarczych. W sprawach bardziej skomplikowanych zasięgam konsultacji u doradców podatkowych, a także biegłych rewidentów. Jako adwokat reprezentuje podatników w toku kontroli skarbowej. Występuje także w sprawach o umorzenie lub rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych oraz sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji. Warto pamiętać, że porad z zakresu prawa podatkowego mogą udzielać tylko i wyłącznie adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci. W zakresie prawa podatkowego jako adwokat reprezentuje swoich Klientów przed Sądami, w tym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także organami podatkowymi i organami kontroli podatkowej.

Spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorcy bardzo często pozostają w sporze z ZUS. Spory te dotyczą między innymi obowiązków składkowych. Dodatkowo pomaga w sprawach o umorzenie lub rozłożenia na raty zobowiązań z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Wyjaśniam także treść przepisów prawnych księgowym Klienta oraz osobom odpowiedzialnym za obsługę kadrowo-płacową.

Spory z pracownikami

W ramach pomocy prawnej dla przedsiębiorców pomagam w przygotowaniu umów o prace i innych dokumentów sporządzanych na gruncie prawa pracy. Wyjaśniam treść przepisów prawa pracy zarówno pracodawcy jak i jego pracownikom. Pracownik przed Sądem pracy korzysta z wielu przywilejów, dlatego tym bardziej ważne jest, aby pracodawca miał zapewnioną fachową pomoc zawodowego prawnika. W przypadku natomiast gdy roszczenie zasługuje na uwzględnieniem adwokat może doradzić pracodawcy jego uwzględnienie, a tym samym uniknięcie procesu sądowego, który może być dla pracodawcy kosztowany.

Kontakt z adwokatem z Rzeszowa w sprawie gospodarczej

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej lub szukasz adwokata, który będzie Cię reprezentował w sprawie gospodarczej lub prowadził stałą obsługę prawną twojej firmy lub spółki zapraszam do kontaktu. 

Nasze publikacjE dotyczące prawa cywilnego i gospodarczego:

Telefon

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie