Zwrot kosztów procesu

Co składa się na koszty procesu?

Na koszty procesu składają się uzasadnione, w celu dochodzenie roszczeń lub obrony przed nimi koszty, w tym wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego, opłaty sądowe i wynagrodzenia biegłych oraz specjalistów. Do kosztów procesu należy zaliczyć także inne wydatki. Dla przykładu wydatkiem takim może być wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego za sporządzenie prywatnego operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości albo wynagrodzenie detektywa zbierającego materiał dowodowy w sprawie rozwodowej.

Wynagrodzenie Kancelarii odszkodowawczej, a koszty procesu

Jeżeli Kancelaria nie jest prowadzona przez adwokatów lub radców prawnych strona nie może liczyć na zwrot kosztów zapłaconego jej wynagrodzenia. Korzystanie z usług takich podmiotów leży zatem w interesie ubezpieczycieli lub innych osób odpowiedzialnych za szkodę. Prowizja Kancelarii odszkodowawczej obciąża zatem samego poszkodowanego, a nie tak jak w przypadku wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego musi zostać pokryta przez ubezpieczyciela. Zawsze jeżeli ktoś zyskuje to ktoś traci. W tym przypadku zyskuje ubezpieczyciel, a traci poszkodowany, tym bardziej, że w sprawach o odszkodowanie minimalne stawki adwokackie są stosunkowo wysokie i odpowiadają warunkom rynkowym.

Ubezpieczyciel po pierwsze nie musi zwracać kosztów prowizji Kancelarii odszkodowawczej, a po drugie nie musi prowadzić sporu z zawodowymi prawnikami tylko osobami beż takich uprawnień, które nie mogą reprezentować poszkodowanego w Sądzie co ułatwia wygranie przez ubezpieczyciela procesu.

Wynagrodzenie adwokata według stawki minimalnej, czy faktycznie poniesionych kosztów?

Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości określającego wysokość maksymalnych i minimalnych stawek adwokackich stanowi wprost, że stronie reprezentowanej przez adwokata lub radcy prawnego należy się pełny zwrot kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, jeżeli przedłoży ona przed Sądem spis kosztów. Niestety jednak nadal wiele Sądów pomimo przedłożenia spisu kosztów zasądza wynagrodzenie adwokata według stawki minimalnej pomimo, że brak ku temu podstaw prawnych. Niektóre Sądy, zwłaszcza te wyższych instancji w sposób właściwy stosują przepisy wskazanego rozporządzenia i zgodnie z jego zapisami zasądzając na rzecz strony wygrywającej sprawę koszty procesu zgodnie z przedłożonymi spisem kosztów procesu.

Egzekucja kosztów procesu

W wyroku kończącym sprawę Sąd zawiera rozstrzygnięcie dotyczące kosztów postępowania. Sąd może też nakazać wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu, który wyda wówczas stosowne orzeczenie. Orzeczenie w sprawie kosztów postępowania, w celu egzekucji musi zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności.  

Odsetki od kosztów procesu

Kilka lat temu przepisy kodeksy postępowania cywilnego uległy zmianie. Aktualnie od żądanych kwot tytułem zwrotu kosztów procesu można domagać się odsetek od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, które je ustala, a wyjątkowych sytuacjach od dnia ich poniesienia. Sąd powinien zasądzić odsetki od kosztów procesu z urzędu, wystarczający jest wniosek o samo przyznanie kosztów procesu.

Wynagrodzenie adwokata w sprawie egzekucyjnej

Strona może być reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego także w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego. W takim przypadku to komornik ustala wysokość kosztów, które dłużnik musi zwrócić wierzycielowi. W przypadku wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego wysokość tych kosztów została ustalona na poziomie 25 % stawki minimalnej, chyba, że egzekucja prowadzona jest z nieruchomości gdyż wówczas stawka ta rośnie do kwoty 50 % stawki minimalnej. W przypadku postępowania egzekucyjnego komornik nie może ustalić wyższych kosztów wynagrodzenia adwokata niż te, o których mowa powyżej. W postępowaniu egzekucyjnym istnieje jednak ku temu podstawa prawna, która wynika z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego.  

Rozdzielenie kosztów procesu

Można wygrać sprawę w całości albo tylko w części. W tym drugim przypadku co do zasady Sąd powinien stosunkowo rozdzielić koszty procesu. W praktyce oznacza to, że Sąd sumuje koszty procesu poniesione przez obie strony i obciąża tymi kosztami każdą, ze stron proporcjonalnie do stopnia, w którym przegrała proces. Sąd nie powinien jednak stosunkowo rozdzielać kosztów procesu, jeżeli wysokość zasądzonej kwoty była zależna od wzajemnego rozrachunku stron lub uznania Sądu. Ten drugi przypadek dotyczy najczęściej sprawy o zadośćuczynienia gdy wysokość przyznanej kwoty zależy od uznania Sądu, gdyż wycena krzywdy nie jest możliwa. W praktyce jednak bardzo często Sądy pomijają ten przepis. W celu uniknięcia oddalenia pozwu w części, a w konwekcji częściowego obciążenia kosztami procesu najlepiej w pozwie dochodzić zapłaty, w części co do której zasadności nie mamy wątpliwości. Zawsze można rozszerzyć powództwo w trakcie postępowania, natomiast częściowe cofnięcie pozwu co do zasady nie będzie miało wpływu na rozstrzygnięcie o kosztach postępowania. Jeśli chodzi o pozwanego warto zapłacić przed wniesieniem pozwu kwotę bezsporną, dzięki temu nie będzie trzeba ponosić kosztów procesu w części, w której pozwany faktycznie nie kwestionował żądania pozwu.

Czy zawsze można liczyć na pełen zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata w przypadku wygrania sprawy?

Tak jak było wcześniej wspomniane pomimo jednoznacznego brzmienia przepisów niektóre Sądy nadal odmawiają zwrotu kosztów wynagrodzenia adwokata w zakresie w jakim przekracza ono stawki minimalne. W sprawach o dużej wartości przedmiotu sporu nie jest to problemem, gdyż stawki minimalne są ustalana na stosunkowo wysokim poziomie, jednak w innych sprawach jest to po prostu niesprawiedliwe.

Pomoc adwokat z Rzeszowa

Jako adwokat na samym wstępie współpracy ustalę w jakim zakresie mój mocodawca będzie mógł domagać się zwrotu kosztów mojego wynagrodzenia od drugiej strony sporu. Co do zasady wszystkie takie koszty powinny podlegać zwrotowi w pełnej wysokości, w przypadku wygrania sprawy. Nie mniej jednak jak wyżej wskazano Sądy różnie do tego podchodzą, czego Klient powinien być świadomy.