Adwokat od emerytur i rent Reprezentuję osoby obiegające się o emeryturę i rentę w sporach z ZUS i KRUS.

Adwokat Rzeszów - emerytury i renty

Pomoc adwokat w sprawach przeciwko ZUS

Jako adwokat reprezentuję swoich Klientów w sprawach związanych z ustaleniem prawa do emerytury lub renty.

Odmowa przyznania emerytury lub renty – pomoc adwokata

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił Ci przyznania prawa do emerytury lub renty lub w sposób niewłaściwy ustalił jej wysokość masz prawo złożyć odwołanie od tej decyzji. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od daty, w której otrzymałeś decyzję. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Organ właściwy przekazuje odwołanie do Sądu.

Właściwość Sądu w sprawach o emeryturę lub rentę

W tego rodzaju sprawach właściwy jest Sąd Okręgowy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, a więc w przypadku Rzeszowa Sąd Okręgowy w Rzeszowie.

Ile kosztuje odwołanie od decyzji w sprawie emerytury?

Postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych jest zwolnione z kosztów sądowych. Jeżeli chodzi o stawkę adwokacką to jest ona ustalana w sposób indywidualny w oparciu o takie okoliczności jak nakład pracy pełnomocnika. W przypadku wygranej sprawy można liczyć na zwrot kosztów wynagrodzenia prawnika, ale najczęściej Sąd zasądza wówczas to wynagrodzenie według stawek minimalnych. W przypadku przegrania sprawy teoretycznie Sąd powinien zasądzić zwrot kosztów postępowania poniesionych przez ZUS lub KRUS, w tym wynagrodzenia reprezentującego organ rentowy radcy prawnego, jednak najczęściej w takim przypadku Sąd znosi koszty postępowania.

Urzędnik twierdzi, że emerytura lub renta się nie należy

Jeżeli pracownik ZUS twierdzi, że nie należy nam się emerytura warto pomimo tego złożyć wniosek. Od ustnego twierdzenia pracownika organu rentowego nie można się odwołać, natomiast od pisemnej decyzji już tak. Nie warto zatem poprzestawać na ustnej informacji, ale zawsze żądać pisemnej decyzji

Emerytura pomostowa - pomoc adwokata

Emerytura pomostowa należy się osobom, które pracowały w szczególnych warunkach przynajmniej 15 lat i posiadają w przypadku mężczyzn 25 ogólnego stażu pracy, a w przypadku kobiet 20 letniego staży pracy. Konieczne jest także spełnienie kryterium wiekowego, odpowiednio 60 lat, w przypadku mężczyzn i 55 lat w przypadku kobiet. Co ważne, aby staż pracy w szczególnych warunkach mógł zostać zaliczony musi dotyczyć stanowiska wymienionego w wyjdzie prac w szczególnych warunkach obowiązującego w chwili wykonywania pracy. Ponadto co najmniej jeden dzień takiej pracy musi przypadać przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2008 r.

Fakt wykonywania pracy w szczególnych warunkach potwierdza wystawione przez pracodawcę świadectwo pracy, a jeżeli go nie ma może być potwierdzony przez zeznania świadków, którzy posiadają takie świadectwa i pracowali na takim samym stanowisku w tym samym okresie co ubezpieczony.

Emerytura pomostowa na zasadach szczególnych

O ten rodzaj emerytury mogą się starać osoby, które nie pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 2008 r., a więc nie spełniają kryterium wykonywania pracy w szczególnych warunkach przynajmniej przez 1 dzień po tej dacie. Jeżeli jednak osiągnęły wymagany 15 letni staż pracy w szczególnych warunkach to mają prawy do emerytury pomostowej, jednak tylko wówczas, gdy ten rodzaj pracy który wykonywali został wymieniony w wykazie pracy w szczególnych warunkach obowiązującym po ww. dacie. Warto pamiętać, że w aktualnie obowiązującym wykazie prac w szczególnych warunkach stanowiącym załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych katalog prac w szczególnych warunkach został mocno okrojony w stosunku do tego, który obowiązywał poprzednio.

Emerytura wcześniejsza z tytułu pracy w szczególnych warunkach

W tym przypadku o prawo do emerytury mogą starać się osoby, które na dzień 1 stycznia 1999 r. spełniły wymóg staży pracy w szczególnych warunkach i ogólnego stażu pracy. Co ważne, w takim przypadku zostanie zaliczony staż pracy w szczególnych warunkach, jeżeli dane stanowisko zostało wymienione w wykazie prac w szczególnych warunkach, obowiązującym w momencie wykonywania pracy, a nie na dzień 1 stycznia 2008 r. tak jak w przypadku emerytury pomostowej na zasadach szczególnych. Co ważne, o ile w przypadku złożenia wniosku o przyznanie emerytury pomostowej organ musi rozważyć czy ubezpieczonemu należy się emerytura na zasadach ogólnych lub szczególnych, nie ustala zaś czy należy mu się emerytury wcześniejsza, z tytułu pracy w szczególnych warunkach. W mojej pracy zawodowej spotkałem się z sytuacją, że ubezpieczony złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej, chociaż tak naprawdę należała mu się emerytura wcześniejsza. Z uwagi na ten fakt odwołanie od decyzji ZUS nie miało sensu, wystarczyło złożyć wniosek o inne świadczenie - w tym przypadku emeryturę wcześniejszą.

Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Z pracą w szczególnych warunkach związane jest jeszcze jedno świadczenie, a mianowicie prawo do rekompensaty, która jest doliczona do wysokości kapitału początkowego, a tym samym zwiększa wysokość emerytury pobieranej na zasadach ogólnych. Prawo do rekompensaty przysługuje co do zasady osobom, którą spełniły przesłanki otrzymania emerytury pomostowej (staż pracy w szczególnych warunkach oraz staż pracy ogółem) na zasadach ogolonych lub szczególnych, a nie mają ustalonego prawa do tej emerytury pomostowej.

Jak udowodnić staż pracy w szczególnych warunkach

Podstawowym dowodem na okoliczność wykonywania pracy w szczególnych warunkach jest świadectwo pracy w szczególnych warunkach. W świadectwie tym pracodawca powinien wskazać w jakim okresie, w jakim wymiarze czasu pracy pracownik wykonywał pracę oraz na jakim stanowisko z powołaniem się na konkretną pozycję w wykazie pracy w szczególnych warunkach. Bardzo często te świadectwa pracy są wadliwe. Co ważne decydujące jest to, czy stanowisko pracy znajdowało się w wykazie określonym w rozporządzeniu, a nie zarządzeniu resortowy. Zdarza się również, że nazwa lub rodzaj stanowiska jest nieprecyzyjnie wskazany, pracodawca nie powołuje się na konkretną pozycję w wykazie, a tym samym, przyporządkowanie stanowiska do właściwej pozycji tylko na podstawie świadectwa pracy nie jest możliwe. Brak prawidłowego świadectwa pracy nie pozbawia jednak uprawnionego do emerytury pomostowej lub wcześniejszej. Oczywiście na etapie rozpoznania sprawy przez ZUS zostanie wydana decyzja odmowna, gdyż co do zasady organ rentowy nie powołuje świadków ani nie przeprowadza dowodów z innych niż świadectwo pracy w szczególnych warunkach dokumentów na okoliczność wykazania okresu pracy w szczególnych warunkach. W przypadku odmowy trzeba zatem złożyć dowołanie do Sądu.

Emerytura, a dalsza praca zarobkowa

Co do zasady emeryt może pracować i nadal pobierać emeryturę. W przypadku emerytur pomostowych świadczenie może być jednak zmieszone po osiągnięciu wynagrodzenia w kwocie przekraczającej 70 % średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS. Co ważna warunkiem rozpoczęcie wypłaty emerytury jest rozwiązanie stosunku pracy przynajmniej na 1 dzień. W swojej praktyce spotkałem się z sytuacjami, gdy ZUS przyznał prawo do emerytury, ale wstrzymał jej wypłatę do czasu rozwiązania stosunku pracy. Co ważne po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik może go nawiązać ponownie, więc funkcja tego wymogu jest co najmniej dyskusyjna.

Sprawy o rentę – pomoc adwokata

W sprawach dotyczących ustalenia prawa do renty najczęściej spór ogniskuje wokół tego, czy ubezpieczony jest osobą niezdolną do pracy i w jakim stopniu, ewentualnie czy ubezpieczony wykazał wymagany okres ubezpieczenia. W celu ustalenia zakresu zdolności ubezpieczonego do pracy Sąd każdorazowo powołuje biegłego sadowego, który jest lekarzem o odpowiedniej do schorzeń ubezpieczonego specjalizacji oraz lekarza medycyny pracy. Bardzo ciężko jest kwestionować ustalenia biegłych w tym przypadku. Jako adwokat będę czuwał nad tym, aby wszystkie okoliczności korzystne dla ubezpieczonego zostały uwzględnione przez Sąd.

Emerytury wojskowe i policyjne – adwokat Rzeszów

Jako adwokat zajmuje się także sprawami dotyczycącymi uprawnień emerytalnych osób zatrudnionych w służbach mundurowych. W tym zakresie reprezentuje swoich Klientów w sprawach przeciwko szczególnym organom rentowym. Sprawy te są znacznie rzadsze, dlatego wymagają specjalistycznej wiedzy.

Sprawy emerytury i renty nauczycieli – pomoc adwokata z Rzeszowa

Jako adwokat zajmuje się sprawami dotyczącymi ustaleniem prawa do świadczenia kompensacyjnego i innymi dotyczącymi uprawnień emerytalnymi osób wykonujących zawód nauczyciela.

Jak wygląda współpraca z adwokatem z Rzeszowa w sprawach dotyczących renty lub emerytury?

Najczęściej działam na etapie sądowym. Moi Klienci zwracają się do mnie, gdy ZUS, KRUS lub inny organ rentowy odmówili im prawa do emerytury lub renty. Po podpisaniu pełnomocnictwa i zawierają umowy przystępuje do działania, najpierw składam odwołanie do Sądu, a potem reprezentuje Klienta na rozprawie, aż do uzyskania wyroku, względnie, jeżeli orzeczenie jest niekorzystne składam apelację i reprezentuje Klienta w postępowaniu apelacyjnym.

kontakt z adwokatem z Rzeszowa w sprawie emerytury lub renty

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporze z organem rentowym, który odmawia ci przyznania prawa do renty lub emerytury zapraszam do kontaktu. Jako adwokat prowadzę takie sprawy nie tylko w Rzeszowie. 

Telefon

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie