Adwokat z Rzeszowa od prawa pracy Jako adwokat reprezentuję pracowników i pracodawców, w tym przed Sądem Pracy w Rzeszowie.

Prawo pracy adwokat Rzeszów

Jeżeli szukasz adwokata z Rzeszowa, który zajmuje się sprawami, z zakresu prawa pracy to mogę Ci zaoferować usługi swojej Kancelarii Adwokackiej.

Jaki Sąd jest właściwy w sprawach pracowniczych?

W sprawach z zakresu pracy co do zasady właściwy jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie. W sprawach, których wartość przedmiotu sporu przekracza 100 tys. zł właściwy jest Sąd Okręgowy w Rzeszowie. W niektórych sprawach pracowniczych Sąd Rejonowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu, np. w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy. W Sądzie Rejonowy w Rzeszowie funkcjonuje Wydział Pracy, w Sądzie Okręgowym natomiast Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Właściwość miejscowa Sądu Pracy w Rzeszowie

Jeżeli chodzi o właściwość Sadu to jeżeli sprawa dotyczy prawa pracy powództwo może zostać wytoczone zarówno przed Sądem okręgu, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba pozwanego, jak i w okręgu Sądu, gdzie praca była lub miała być wykonywana.

Pracownik w sprawach z zakresu prawa pracy jest zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Jakie sprawy z zakresu prawa pracy prowadzę?

Jako adwokat z Rzeszowa prowadzę takie sprawy o:

  • zapłatę zasadniczego wynagrodzenia za pracę,
  • zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy oraz dodatków,
  • uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezzasadne,
  • uznanie zwolnienia dyscyplinarnego za niezasadne,
  • zapłatę odprawy, z tytułu zwolnień grupowych,
  • zapłatę zadośćuczynienia z tytułu stosowania mobingu,
  • egzekucję z wynagrodzenia za pracę,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • wydanie świadectwa pracy.

Zapłata wynagrodzenia za pracę – pomoc adwokata

Jeżeli pracodawca nie płaci Ci wynagrodzenia masz prawo domagać się jego zapłaty przed Sądem. Sąd w takim przypadku najczęściej wydaje nakaz zapłaty. Jeżeli pracodawca nie złoży sprzeciwu od takiego nakazu zapłaty to wówczas stanie się on prawomocny i po nadaniu klauzuli wykonalności będzie można skierować sprawę do egzekucji. Jeżeli egzekucja będzie bezskuteczna lub pracodawca ogłosił upadłość istnieje możliwość ubiegania się o zapłatę wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo masz prawo rozwiązać stosunek pracy z winy pracodawcy.

Zapłata za godziny nadliczbowe oraz dodatki

Pracodawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy. Jeżeli tego nie uczynił lub uczynił to w nienależyty sposób to na nim ciąży obowiązek wykazania, w jakich godzinach pracownik świadczył pracę, a jeżeli tego nie wykaże Sąd powinien przychylić się do stanowiska pracownika, jeżeli nie budzi ono uzasadnionych wątpliwości. Jeżeli nie da się natomiast ustalić liczby godzin nadliczbowych Sąd powinien skorzystać z możliwości jaką daje art. 322 kodeksu postępowania cywilnego, a więc przyznać pracownikowi odpowiednią kwotę według swojego uznania w oparciu o całokształt okoliczności sprawy. W praktyce oznacza to, że kwota należna pracownikowi będzie miała charakter przybliżony, a pracownik nie musi wykazywać w sposób dokładny jej wysokości. Klienci często obawiają się, że nie będą w stanie wykazać liczby godzin nadliczbowych i należnego z tego tytułu wynagrodzenia jednak przepis art. 322 kodeksu postępowania cywilnego wprowadza istotne ułatwienie. Dodatkowo, jeżeli sprawa dotyczy wielu godzin nadliczbowych, obliczenie należnego wynagrodzenia jest trudne to Sąd powoła na tę okoliczność biegłego. Biegły naliczy najczęściej z pomocą programu komputerowego należne pracownikowi wynagrodzenie. Oczywiście biegły musi dysponować ewidencją czasu pracy lub danymi, na podstawie których można ustalić czas pracy pracownika W przypadku kierowców zawodowych najczęściej danymi tymi będą informacje zgromadzone w nawigacji samochodowej oraz tachografie. Jeżeli brak jest takich informacji Sąd powinien na podstawie art. 322 k. p. c. podać przypuszczalną liczbę godzin nadliczbowych. Sporządzenie takiej opinii jest kosztowne, jednak na szczęście pracownik jako osoba zwolniona z kosztów sądowych nie musi za nią płacić. Jeżeli pracodawca przegra sprawę będzie musiał natomiast zwrócić skarbowi państwa poniesione koszty.

Unieważnienie wypowiedzenia umowy o pracę

Pracodawca i pracownik mają prawo wypowiedzieć stosunek pracy. Pracodawca, w przypadku umowy na czas nieokreślony musi jednak mieć powód, a ponadto nie może dokonać wypowiedzenia w przypadku niektórych kategorii pracowników, takich jak kobiety w ciąży, pracowników przebywających na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniu lekarskim oraz względem osób, którym pozostało nie więcej, niż 4 lata do uzyskania uprawnień emerytalnych. Pracodawca musi, w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony podać powód wypowiedzenia. Powód ten musi być zasadny, prawdziwy i precyzyjny. Zasadność wypowiedzenia jest oceniana przez pryzmat zasad współżycia społecznego, pracodawca nie może np. zwolnić pracownika tylko dlatego, aby na jego stanowisko przyjąć kogoś z rodziny. Prawdziwość powodu oznacza, że rzeczywiście jest on przyczyną zwolnienia. Jeżeli pracodawca w wypowiedzeniu podał, że wypowiada stosunek pracy z powodu likwidacji stosunku pracy, a tak naprawdę przyczyną jest wadliwe wykonywanie obowiązków przez pracownika to takie wypowiedzenie nie będzie skuteczne. Podobnie nieskuteczne będzie wypowiedzenie, które nie zawiera precyzyjnej przyczyny. Podanie w wypowiedzeniu, że przyczyną rozwiązania stosunku pracy są problemy z pracownikiem nie może być skuteczne.

Pracownik ma 21 dni na złożenie odwołania od otrzymanego wypowiedzenia. Odwołanie wnosi się do Sądu Pracy, np. Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W sprawie tej pracownik może żądać odszkodowania albo przywrócenia do pracy. W przypadku gdy Sąd uzna wypowiedzenie za niezasadne lub dokonane w stosunku do osoby, która jest chroniona przed wypowiedzeniem pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli chodzi o przywrócenie do pracy to bardzo rzadko pracownicy składają takie żądanie. Pracodawca będzie musiał też zwrócić pracownikowi koszty wynagrodzenia adwokata reprezentującego pracownika i pokryć koszty sądowe poniesione tymczasowo przez skarb państwa.

Niesłuszne zwolnienie dyscyplinarne

Czasami zdarza się tak, że pracownik zostaje zwolniony ze swojej winy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, a przynajmniej na takim stanowisku stoi pracodawca. Pracodawca musi udowodnić przed Sądem, że pracownik dopuścił się naruszenia, jeżeli oczywiście pracownik odwoła się od oświadczenia pracodawcy. Odwołanie do Sądu może być złożone przez pracownika w terminie 21 dni od otrzymania oświadczenia pracodawcy. W przypadku gdy Sąd uzna, że rozwiązanie umowy o pracę w ten sposób nie było zasadne to pracownikowi będzie przysługiwać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracownik może także domagać się przywrócenia do pracy.

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe polegają na rozwiązywaniu stosunków pracy za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika, leżących wyłącznie po stronie pracodawcy. Zwolnienia grupowe dotyczą co do zasady wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, ale niektóre przepisy ustawy znajdują zastosowanie także w stosunku do zwolnień indywidualnych i dotyczących pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników. Takimi przepisami są między innymi te, które przewidują obowiązek zapłaty odprawy. Wysokość odprawy jest zależna od okresu zatrudnienia pracownika w danym zakładzie pracy. Bardzo często pracodawcy chcąc uniknąć obowiązku zapłaty odprawy przekonują pracowników, aby sami rozwiązali stosunek pracy składając wypowiedzenie. Jako pełnomocnik często spotykam się z takimi sytuacjami. W niektórych sytuacjach pracodawca proponuje też pracownikowi inne stanowisko, aby uniknąć obowiązku zapłaty odprawy. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w takiej sytuacji odprawa nadal będzie nienależna, jeżeli odmowa przyjęcia przez pracownika owego stanowiska była uzasadniona lub oferta nowej pracy została złożona z założeniem, że pracownik ją odrzuci, więc miała charakter tylko pozorny. Jeżeli pracodawca nie chce dobrowolnie zapłacić należnej odprawy pozostaje droga sądowa.

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Często zdarza się tak, że pracodawcy zatrudniają pracowników bez umowy lub na podstawie umowy o świadczeniu usług (samo-zatrudnienie) lub umowy zlecenia pomimo, iż zakres obowiązków i podporządkowania powoduje, iż doszło do nawiązania stosunku pracy. Stosunek pracy zostaje nawiązany wówczas, gdy pracownik wykonuje pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem niezależnie od treści zawartej umowy. Najczęściej pracownikom zależy na ustaleniu stosunku pracy, gdy ubiegają się o świadczenia, które są zależne od wykazania odpowiedniego stażu pracy, np. emerytura lub renta. W takiej sprawie pracownik musi udowodnić, że świadczył pracę na rzecz pozwanego wszelkimi dostępnymi dowodami. Jeżeli Sąd uwzględni pozew pracownika Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest związany ustaleniami tego Sądu. Pracodawca może być zobowiązany do opłacenia zaległych składek, jeżeli nie uległy one przedawnieniu. Z drugiej strony jako adwokat prowadzę sprawy, gdzie ZUS stwierdza, że umowa o pracę miała charakter pozorny. Oznacza to, że w danej sprawie zdaniem ZUS pomimo zawarcia umowy o pracę pracownik takiej pracy nie wykonywał lub wykonywał ją na innej podstawie niż stosunek pracy. Sprawy te mają miejsce najczęściej, gdy pracownik ubiega się o przyznanie świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, np. zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Bardzo często zdarza się, że ustalenia organu rentowego są całkowicie dowolne, i Sąd zmienia decyzję ZUS uchylającą należne świadczenie.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Jeżeli chodzi o egzekucję z wynagrodzenia o pracę to podlega ona wielu ograniczeniom określonym w kodeksie pracy. Zasadą jest, że wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ograniczenie to nie dotyczy alimentów. Zajęcia wynagrodzenia za pracę dokonuje komornik sądowy, jednak faktycznie potrąceń na polecenie organu egzekucyjnego dokonuje pracodawca. W praktyce jako adwokat często interweniuje w sytuacji, gdy dochodzi do podwójnego zajęcia wynagrodzenia za pracę, czyli najpierw przez pracodawcę, a potem jeszcze na rachunku bankowym. W takim przypadku należy przesłać do komornika stosowne pismo, w celu wyjaśnienia sprawy i odstąpienia od podwójnego zajmowania tego samego świadczenia. Ponadto podobnie należy postąpić w sytuacji, gdy doszło do zajęcia świadczeń od niego wolnych takich jak świadczenie wychowawcze, czy zasiłek rodzinny.

Zadośćuczynię za mobbing

Wbrew pozorom takie sprawy nie są częste. Mobbing polega na działaniu lub zaniechaniu pracodawcy, które mają na celu wywołaniu w pracowniku obniżonej poczucia własnej przydatności zawodowej. Mobbing bardzo trudno jest udowodnić, trudno też oszacować zakres szkód jakie wywołał w dobrach osobistych pracownika. Niemniej jednak warto gromadzić dowody takie jak nagrania i wiadomości e-mail.

Wydanie świadectwa pracy

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy, a na wniosek pracownika je sprostować, jeżeli zawiera błędy. Jeżeli został wydany wyrok Sądu stwierdzający, że pracownik został zwolniony dyscyplinarnie w sposób niezasadny to świadectwo pracy powinno być także poprawione na tę okoliczność. W przypadku naruszenia przez pracodawcę obowiązków wynikających z wydania świadectwa pracy pracownik może dochodzić swoich praw przed Sądem, a w szczególności żądać wydania prawidłowego lub sprostowanego świadectwa pracy. Świadectwo pracy to ważny dokument, który wiele razy może się pracownikowi przydać

Pomoc prawna dla pracodawców w Rzeszowie

W sprawach dotyczących stosunku pracy świadczę usługi nie tylko na rzecz pracowników, ale także pracodawców. W tym zakresie reprezentuję pracodawców w sprawcach sądowych, a także przygotowuje dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników, takie jak umowy o pracę, regulaminy wynagradzania, czy regulamin pracy. W razie potrzeby wyjaśniam też pracodawcom oraz ich pracownikom treść przepisów prawa pracy. Jeżeli chodzi o pracodawców to oferuje możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną, także w zakresie spraw pracowniczych. W takiej sytuacji pracodawca zawsze będzie mógł zadzwonić i uzyskać od adwokata szybko i sprawnie potrzebne informacje. Koszty stałej obsługi prawnej przedsiębiorców zawsze są ustalane w sposób indywidualny.  

Kontakt z adwokatem z Rzeszowa w DOTYCZĄCEJ prawa pracy 

Jako adwokat bardzo często stykam się z prawem pracy. Moja pomoc w sprawach pracowniczych dotyczy zarówno reprezentacji w sporach na linii pracownik i pracodawca, ale także sporządzaniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem, czy rozwiązywaniem stosunków pracy. Reprezentuję pracowników i pracodawców między  innymi przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie.  

Telefon

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie