Adwokat od rozwodu ozwód to wielki stres, dlatego warto zaufać adwokatowi, który poprowadzi sprawę.

Adwokat rozwód Rzeszów

Jako adwokatowi z Rzeszowa sprawy rozwodowe nie są mi obce. W wyroku rozwodowym Sąd orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, ale również podejmuje inne decyzje procesowe. Sąd działa w tym przypadku z urzędu niezależnie od wniosków stron. Do takich dodatkowych orzeczeń należą decyzje w sprawie:

  • ustalenia zasad wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,
  • ustalenie sposobu wykonywania kontaktów rodzica z dzieckiem,
  • określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • określenie wysokości i warunków realizacji obowiązku alimentacyjnego przez małżonków względem wspólnych, małoletnich dzieci.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeszcze do niedawna Sądy zwykle ograniczały władzę rodzicielską jednego z rodziców w wyroku rozwodowym do współdecydowania jedynie w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka takich jak wybór szkoły, sposobu leczenia czy spędzania wakacji. Aktualnie jednak standardem jest utrzymanie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Ograniczenie tej władzy jest możliwe, gdy podejmowanie decyzji w sprawie dziecka może natrafić na przeszkody, np. w sytuacji, gdy jeden z rodziców na stałe przebywa za granicą.

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

To, z którym rodziców będzie mieszkać implikuje, który z rodziców będzie sprawował nad nim faktyczną opiekę. Najczęściej tę opiekę sprawuję matka. Statystyki pokazują, że wbrew obiegowej opinii Sądy ustalają też miejsce wspólnego zamieszkania przy ojcu w sprawach, w których ojcowie złożyli stosowny wniosek w Sądzie nie tak rzadko. Najczęściej to jednak wyłącznie matka zgłasza chęć wykonywania faktycznej opieki nad dzieckiem, więc sprawa nie ma charakteru spornego. W przypadku sporu Sąd ustalając miejsce zamieszkania dziecka bierze pod uwagę więzi emocjonalne rodziców z dzieckiem, warunki mieszkaniowe oraz kwalifikacje wychowawcze. Mówimy tutaj oczywiście o sytuacjach, gdy oboje z rodziców posiada warunki i kwalifikacje do wykonywania opieki, a Sąd decyduje tylko, u którego rodzica dziecko będzie miało lepiej. W przypadku dzieci starszych często zdanie dziecka jest decydujące, jeżeli wyrazi ono chęć zamieszkania z danym rodzicem to wówczas, jeżeli nie będzie to sprzeczne z jego dobrem Sąd przychyli się do życzenia dziecka.

Kontakty z dzieckiem

Rodzic, który nie zamieszkuje z dzieckiem ma prawo utrzymywać z nim kontakt. Co do zasady kontakty za pośrednictwem telefonu, czy innych środków komunikacji na odległość takich jak video rozmowy nie powinni być limitowane. Jeżeli chodzi o osobiste spotkania z dzieckiem to Sąd ustala w jakich godzinach rodzic powinien odebrać dziecko z miejsca zamieszkania i odwozić dziecko do miejsca zamieszkania po zakończeniu spotkania. Standardem jest również to, że rodzic taki ma prawo zabierać dziecko na noc, jeżeli oczywiście dysponuje odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi. Spotkania takie powinno odbywać się bez obecności drugiego rodzica. Jest to zrozumiałe, gdyż byli małżonkowie nie zawsze chcą ze sobą utrzymywać tak zażyłe kontakty. Koszt wykonywania kontaktów obciąża rodzica, którego dotyczą. W niektórych sytuacjach Sąd może nakazać, aby kontakty odbywały się w obecności kuratora sądowego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy istnieje chociażby potencjalne zagrożenie dla dobra dziecka. Nie chodzi tutaj najczęściej o sytuację, gdy dziecko może spotkać krzywda ze strony rodzica, ale gdy zdolności opieki rodzica nad dzieckiem są ograniczone, np. przez lekkomyślność. Istnieje możliwość, aby rodzic w ogóle nie miał prawa do kontaktów z dzieckiem. Dzieje się tak gdy stanowi on dla dziecka zagrożenie, w szczególności został skazany za przestępstwa na szkodę tego dziecka. Rodzice mogą też w zakresie wykonywania kontaktów ze wspólnym dzieckiem dojść do porozumienia, a wówczas to porozumienie zastąpi orzeczenie Sądu.

Określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania

Jeżeli strony sprawy rozwodowej zajmują wspólne mieszkanie Sąd musi określić w jaki sposób będą z niego korzystać. Nie jest istotne, czy strony posiadają tytuł prawny do korzystanie z tego mieszkania. Rozstrzygnięcie będzie dotyczyć zarówno mieszkania należącego do majątku wspólnego małżonków jak i osobistego jednego z małżonków oraz mieszkania, z którego strony korzystają jako najemcy. Sąd może określić np., że niektóre pokoje będą w wyłącznej dyspozycji jednego z małżonków, a niektóre drugiego. Sąd może też nakazać wyprowadzenie się z mieszania jednemu z małżonków, jeżeli uporczywie utrudnia on korzystanie zamieszkania drugiej stronie. Pojęcie mieszkania rozumiane jest w tym przypadku szeroko jako każdej nieruchomości mieszkalnej, a więc również domu. Orzeczenie jest wydawane wyłącznie na czas procesu, co oznacza, że po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego małżonek, który jest właścicielem mieszkania może wszcząć sprawę o eksmisję byłego małżonka. Z praktyki sądowej wynika jednak, że w przypadku, gdy w mieszkaniu mieszka także małoletnie dziecko stron pozew taki może zostać oddalony na podstawie art. 5 kodeksu cywilnego, który powołuje się na zasady współżycia społecznego

Alimenty na wspólne dzieci i byłego małżonka

Sąd w wyroku rozwodowym obligatoryjnie musi orzec w przedmiocie wysokości obowiązku alimentacyjnego względem dzieci. Na wniosek małżonka uprawionego do alimentacji Sąd orzeka także o obowiązku alimentacyjnym względem niego. Sąd przy ustalaniu wysokości obowiązku alimentacyjnego bierze pod uwagę przede wszystkim status materialny, czyli dochody i majątek zobowiązanego do alimentacji. W praktyce możliwości zarobkowe są ustalane właśnie w ten sposób. Oczywiście wykształcenie, czy wykonywany zawód także mają znaczenie, ale wyłącznie na podstawie kwalifikacji zawodowych nie da ustalić się fatycznych możliwości zarobkowych. Dlatego właśnie przy orzekaniu w sprawie o alimentów Sądu skupiają się na faktycznych dochodach i majątku zobowiązanego, a nie wykształceniu i kwalifikacjach zobowiązanego. Jeżeli chodzi o wysokość uzasadnionych potrzeb uprawnionego to też ustalane są one przez Sąd biorąc pod uwagę standard życia jaki powinien im zapewnić status majątkowy rodziców. Niemniej jednak nie dotyczy to przypadków, gdy w związku z utrzymaniem dziecka zachodzi konieczność ponoszenia dodatkowych, nadzwyczajnych wydatków takich jak związane z leczeniem czy rehabilitacją, względnie koniecznością stosowania specjalnej diety.

Jak wygląda współpraca z moją Kancelarią w sprawie rozwodowej?

Najczęściej moja pomoc zaczyna się od spotkania i porady prawnej w sprawie rozwodu w mojej Kancelarii w Rzeszowie. Nie zawsze do adwokata zgłaszają się małżonkowie zdecydowani na rozwód. Czasami jest tak, że w związku małżeńskim się nie układa, dlatego Klient chciałby uzyskać informację jak będzie wyglądać sprawa rozwodowa, jeżeli się na nią zdecyduje. Decyzje o rozwodzie musi podjąć sam zainteresowany. Jako adwokat mogę tylko przedstawić stan prawny i w imieniu Klienta zrealizować jego decyzję. Jeżeli Klient jest zdecydowany na rozwód i wybrał mnie jako swojego adwokata to wówczas podpisujemy umowę, ale Klient dodatkowo pełnomocnictwo. Jako pełnomocnik przygotowuje wówczas pozew oraz niezbędne dokumenty. W tym czasie będą się jeszcze wiele razy kontaktował z Klientem, w celu ustalenia okoliczności faktycznych sprawy. W pozwie rozwodowym, nawet jeżeli nie wnosimy o orzekanie o winie koniecznie jest krótkie opisanie historii małżonków, tego jak układało się ich pożycie małżeńskie i dlaczego uległo rozpadowi. Jeżeli zgromadzę wszystkie potrzebne dokumenty mogą wnieść pozew. Po wszczęciu postępowania odpis tego pozwu otrzyma drugi małżonka, który najczęściej złoży pisemną odpowiedź na pozew. Jeżeli zachodzi taka potrzeba złożę replikę na tę odpowiedź, względnie kolejne pisma procesowe, w których powołamy nowe wnioski dowodowe, względnie ustosunkujemy się do stanowiska przeciwnika procesowego. Jako adwokat co oczywiste będę też reprezentował Klienta na wszystkich terminach rozprawy. W sytuacji, gdy strony w jakieś materii będą chciały dojść do porozumienia, mogę w imieniu Klienta uczestniczyć lub pośredniczyć w kontaktach z pełnomocnikiem drugiej strony, a jeżeli taki w sprawie nie występuje bezpośrednio ze stroną przeciwną.

Rozwód z orzeczeniem o winie Rzeszów

Sprawy o rozwód z orzeczenie o winie są trudne, skomplikowane, wymagają sporego nakładu czasu pracy. Należy również liczyć się z tym, że wówczas rozwód nie zostanie orzeczony szybko, trzeba będzie czekać na prawomocne rozstrzygnięcie Sądu nawet dwa lata. Orzeczenie o winie powoduje rozszerzeni zakresu obowiązku alimentacyjnego względem małżonka uznanego za niewinnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Taki małżonek może domagać się alimentów nie tylko jeżeli znajduje się w niedostatku, ale także jeżeli wskutek rozwodu jego stopa życiowa uległa obniżeniu. Istotne jest również to, że ten obowiązek nie będzie ograniczony czasowo do 5 lat od prawomocnego orzeczenia rozwodu, ale trwać będzie bezterminowo, gdyż wyłącznie w przypadku zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego związku małżeńskiego wygaśnie. W orzecznictwie przyjmuje się też, że obowiązek ten wygasa, jeżeli małżonek uprawniony pozostaje w konkubinacie, a jedyną motywacją do braku legalizacji tego konkubinatu i zawarci a nowego małżeństwa jest zamiar dalszego utrzymywania alimentów od byłego małżonka. W drugą stronę natomiast małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa nie może domagać się alimentów od byłego małżonka, nawet jeżeli znajduje się w niedostatku. W praktyce orzeczenie o winie chociaż nie w bezpośredni sposób, ale pośrednio wpływa na możliwość domagania się ustalenia nierównych udziałów przy podziale majątku wspólnego. Orzeczenie o winie małżonka stanowi także pewną formę satysfakcji dla małżonka, który okazał się niewinny. Dla przykładu, w sytuacji, gdy powodem rozpadu pożycia małżeńskiej jest zdrada orzeczenie o jego winie stanowi wyraz realizacji zasady sprawiedliwości. Małżonek niewinny uzyskuje oficjalne potwierdzenie, że to nie z jego winy rozpadło się małżeństwo.

Na okoliczność zawinienia małżonka należy przedłożyć odpowiednie dowody. Mogą to być, w szczególności zeznania świadków, w tym detektywa, zdjęcia, nagrania czy kopie rozmów. Niejednokrotnie, w celu zgromadzenia materiału dowodowego potwierdzającego o zdradę małżonkowie zwracają się o pomoc do detektywa.

Rozwód bez orzekania o winie – pomoc adwokata z Rzeszowa

Taki rozwód najczęściej udaje się uzyskać w ciągu kilku miesięcy. Sprawa wydłuża się w przypadku, gdy małżonkowie posiadają wspólne dzieci. Jeżeli małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci i wspólnie wnoszą, aby Sąd nie orzekał o winnym rozpadu pożycia małżeńskiego to pierwsza i zarówno ostatnia rozprawa może potrwać kwadrans. Sąd przesłucha małżonków, a potem orzeknie rozwód po krótkiej przerwie.

Do jakiego Sądu wnieść sprawę o rozwód?

Sprawę należy wnieść do Sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Jeżeli strony zamieszkują za granicą Sąd, do którego wniesiono pozew o rozwód musi zwrócić się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie Sądu właściwego. W praktyce będzie to najczęściej Sąd, w okręgu którego małżonkowie mieszkali lub jedno z nich mieszkało przed wyjazdem za granicą Jeżeli chodzi o właściwość rzeczową to sprawy te rozpoznaje Sąd Okręgowy w Rzeszowie, a apelacja służy do Sądy Apelacyjnego w Rzeszowie. Przed oboma tymi Sądami jak adwokat z Rzeszowa mogą Cię reprezentować. Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego nie przysługuje w sprawach rozwodowych, a więc orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest definitywnie ostateczne. Nie mniej jednak kiedyś taka skarga przysługiwała, dlatego orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rozwodowych jest bogate, dlatego jako adwokat często z niego korzystam w prowadzonych sprawach o rozwód.

Rozwód, a rozprawa online

W rozprawie rozwodowej jak najbardziej istnieje możliwość uczestnictwa w formie online. Wystarczy stosowany wniosek do Sądu. Gdy Sąd wyrazi zgodę na takie uczestnictwo, co w praktyce prawie za każdym razem ma miejsce wyśle link umożliwiający zdalny udział w rozprawie najczęściej za pośrednictwem aplikacji zoom.

Nasze publikację dotyczące spraw rozwodowych:

Kontakt z adwokatem z Rzeszowa w sprawie rozwodowej

Jestem adwokatem, którego Kancelaria znajduje się w Rzeszowie i specjalizuje w sprawach rozwodowych. Reprezentuję zarówno mężczyzn jak i kobiety w sprawach rozwodowych, które toczą się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, a także innych Sądach. W sprawcach rozwodowych ważne jest to, aby adwokat stanowił dla Klienta lub Klientki realne wsparcie nie tylko prawne, ale również mentalne.

Telefon

adwokat Piotr Czyżyński Kancelaria adwokacka w Rzeszowie 

adres: ul. Piłsudskiego 17/5, 35-074 Rzeszów

formularz kontaktowy 

Znajdź nas na mapie