Egzekucja pomimo spłaty długu

Klauzula wykonalności – czym jest?

Egzekucja może być prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności określa przede wszystkim przez kogo i przeciwko komu może być prowadzona egzekucja. Jeżeli zobowiązanie zostało spłacone to Sąd nie powinien nadawać klauzuli wykonalności orzeczeniu, które je stwierdza, a komornik prowadzić na podstawie takiego orzeczenie egzekucji. Nie można żądać spłaty tego samego długu dwa lub więcej razy.

Zaspokojenie zobowiązania po wydaniu orzeczenia w sprawie

Jeżeli spłaciłeś swój dług, który został stwierdzony orzeczeniem Sądu nie może być przeciwko Tobie prowadzona egzekucja, w celu jego odzyskania. W praktyce jednak zdarzając się sytuację, że wierzyciel nadal ściga dłużnika pomimo, iż ten spłacił swoje zobowiązanie. Najczęściej wynika to ze zwykłej pomyłki, jednak czasem zdarza się, że jest celowym działaniem wierzyciela. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy co może zrobić w takiej sytuacji.

Wstrzymanie egzekucji

Jeżeli toczy się przeciwko Tobie postępowanie egzekucyjne dotyczące zobowiązania, które już spłaciłeś to w pierwszej kolejności powinieneś złożyć do komornika wniosek o wstrzymanie egzekucji. Taki wniosek będzie skuteczny jeżeli dołączysz do niego dokument, który dowodzi w sposób niebudzący wątpliwości, że spłaciłeś zobowiązanie. Dokumentem takim może być, w szczególności potwierdzenie przelewu. Prawo takie przysługuje Ci na podstawie art. 822 kodeksu postępowania cywilnego.

Powództwo opozycyjne – pozew o pozbawienie wykonalności tytułu egzekucyjnego

Wstrzymanie egzekucji to za mało. Wierzyciel może cofnąć wniosek o wszczęcie egzekucji, wówczas komornik zwrócić mu tytuł egzekucyjny. W takim przypadku zachodzi ryzyko, że wierzyciel złoży taki wniosek do innego komornika i sytuacja będzie się powtarzać. Jedynym sposobem udaremnienia działań wierzyciela jest usunięcie klauzuli wykonalności z obrotu, a zatem pozbawienie tytułu egzekucyjnego wykonalności. W tym celu należy wytoczyć powództwo opozycyjne. Do pozwu takiego należy dołączyć dowody, na okoliczność, że zobowiązanie zostało spłacone, np. potwierdzenia przelewu oraz na okoliczność, że pomimo tego wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji, np. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Jeżeli Sąd uwzględni taki pozew to klauzula wykonalności zostanie usunięta z obrotu prawnego, a tym samym wierzyciel nie będzie mógł już skutecznie złożyć wniosku o wszczęcie egzekucji w sprawie orzeczenia, którego ta klauzula dotyczyła. Prawo dłużnika do domagania się pozbawienia wykonalności tytułu egzekucyjnego wynika z art. 840 kodeksu postępowania cywilnego.

Wykonanie tytułu egzekucyjnego – co dalej?

W przypadku gdy tytuł egzekucyjny został już wykonany w drodze przymusu egzekucyjnego to wówczas nie będzie zasadnym wytoczenie powództwa o pozbawienie go wykonalności. Komornik, który wyegzekwował roszczenie uczyni na wskazanym tytule egzekucyjnym wzmiankę, że został on wykonany, a zatem nie może być on podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego. To samo dotyczy sytuacji, gdy tytuł egzekucyjny nie został wykonamy w całości, tylko w części. W takim przypadku powództwo egzekucyjnego powinno dotyczyć tylko części niewyegzekwowanego świadczenia. W pozostałej części natomiast części dłużnik może dochodzić swoich roszczeń od wierzyciela w drodze powództwa o zapłatę. Jeżeli wierzytelność wynikająca z tytułu egzekucyjnego została wykonana w całości to wówczas dłużnika także w drodze powództwa o zapłatę może odzyskać swoje pieniądze, które nie były wierzycielowi należne.

Powództwo opozycyjne - koszty

Powództwo przeciw-egzekucyjne, podobnie jak powództwo o zwrot nienależnie wyegzekwowanych na wniosek wierzyciela kwot podlega opłacie sądowej. Istnieje możliwość zwolnienia z tych kosztów, w przypadku osób, które nie są w stanie ich pokryć bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny lub narażenia taki uszczerbek. Wysokość opłaty sądowej jest zależna od wartości żądania, a więc kwoty której dłużnik domaga się zwrotu lub wartości niewyegzekwowanej części roszczenia stwierdzonego przedmiotowym tytułem egzekucyjnym. Podobnie sytuacja wygląda, w przypadku ustalenia wysokości wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, z tytułu prowadzenia takiej sprawy.

Jak sporządzić pozew opozycyjny lub o zwrot nienależne wyegzekwowanych kwot?

W pozwie takim powinien wskazać swoje dane, w tym adres zamieszkania i numer PESEL. Musisz także określić postępowania wierzyciela, tj. podać nazwę, adres i numer we właściwym rejestrze. W pozwie podaj także sygnaturę akt postępowania egzekucyjnego z podaniem nazwy i adresu Kancelarii komorniczej. Do pozwu musisz dołączyć dokumenty, które otrzymałeś od komornika, np. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji oraz dokumenty potwierdzające zaspokojenie wierzyciela takie jak potwierdzenie przelewu. Przed wszczęciem sprawy warto ustalić czy komornik wyegzekwował w całości lub części zobowiązania wynikającego z tytułu egzekucyjnego. Jeżeli wierzyciel został zaspokojony w części to wówczas musisz żądać pozbawienie tytułu wykonawczego tylko w części, w której nie został on wykonany. Jeżeli natomiast tytuł egzekucyjny został wykonany w całości to wówczas musisz wytoczyć pozew o zwrot tych kwot przeciwko wierzycielowi. W takim przypadku postaraj się o zaświadczenie od komornika określające wysokość wyegzekwowanych kwot.

Pomoc adwokata z Rzeszowa

Jeżeli nie jesteś pewny, że sobie poradzić w sprawie o zapłatę lub dotyczącej powództwa przeciw-egzekucyjnego zapraszam do kontaktu. Sporządzę wszystkie wymagane dokumenty i będę Cię reprezentował w Sądzie.